Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.521

Tytuł:

uchwała nr XI/74/11 Rady Gminy Przerośl z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przerośl na 2012 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2012-02-02
Organ wydający:Rada Gminy Przerośl
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 521
Hasła:Budżety

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

?

Białystok, dnia 2 lutego 2012 r. Poz. 521

UCHWAŁA NR XI/74/11 RADY GMINY PRZEROŚL z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przerośl na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. ?d? oraz lit. ?i? ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010, Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835)Rada Gminy Przerośl uchwala, co następuje: § 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2012 w wysokości ? 11.623.305 zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie 10.622.305 zł, - dochody majątkowe w kwocie 1.001.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1. § 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2012 w wysokości ? 10.351.869 zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie 9.125.578 zł, - wydatki majątkowe w kwocie 1.226.291 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2. § 3. W budżecie tworzy się rezerwy: 1. ogólną w wysokości 56.300 zł; 2. celową w wysokości 23.700 zł, z tego: - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 23.700 zł. § 4. 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 zgodnie z Załącznikiem Nr 3. 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z Załącznikiem Nr 4. § 5. Nadwyżkę budżetu w wysokości 1.271.436 zł, z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 1.271.436 zł, w tym: na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.114.778 zł. § 6. Łączna kwota rozchodów w wysokości 1.271.436 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ?2? Poz. 521 ?

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 1.000.000 zł, § 8. 1) Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 20.000zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 17.000 zł, 2) Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.000 zł. 3) Ustala się dochody w kwocie 3.000 zł i wydatki w kwocie 3.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska. § 9. Ustala się wykaz planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem Nr 6, § 10. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów. 2) . Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań, 3) . Zaciągania zobowiązań: a) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały. 4) . Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 5) . Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. § 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Radzewicz

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ?3? Poz. 521 ?

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/74/11 Rady Gminy Przerośl z dnia 30 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ?4? Poz. 521 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ?5? Poz. 521 ?

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/74/11 Rady Gminy Przerośl z dnia 30 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ?6? Poz. 521 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ?7? Poz. 521 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ?8? Poz. 521 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ?9? Poz. 521 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ? 10 ? Poz. 521 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ? 11 ? Poz. 521 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ? 12 ? Poz. 521 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ? 13 ? Poz. 521 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ? 14 ? Poz. 521 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ? 15 ? Poz. 521 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ? 16 ? Poz. 521 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ? 17 ? Poz. 521 ?

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/74/11 Rady Gminy Przerośl z dnia 30 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ? 18 ? Poz. 521 ?

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/74/11 Rady Gminy Przerośl z dnia 30 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ? 19 ? Poz. 521 ?

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/74/11 Rady Gminy Przerośl z dnia 30 grudnia 2011 r.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XI/74/11 Rady Gminy Przerośl z dnia 30 grudnia 2011 r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.32.32

  uchwała nr XVI/114/08 Rady Gminy Przerośl z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Przerośl

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1816

  zarządzenie nr 9/2012 Wójta Gminy Przerośl z dnia 16 marca 2012r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego gminy Przerośl za 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.3.48

  uchwała nr XX/136/09 Rady Gminy Przerośl z dnia 14 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.221.2

  uchwała nr XIX/127/09 Rady Gminy Przerośl z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.14.12

  uchwała nr XVI/109/08 Rady Gminy Przerośl z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

porady prawne online

Porady prawne

 • Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

  Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań (...)

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Wpływy do budżetu gminy z mandatów

  Słyszałem, że w przypadku mandatów drogowych (np. za przekroczenie prędkości) wpłaty trafiają do budżetu gminy. Jeśli jednak dochodzi do sprawy sądowej należność (...)

 • Istota jednostki budżetowej

  Czym charakteryzuje się jednostka budżetowa?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.520

  uchwała nr XI/71/11 Rady Gminy Przerośl z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.519

  uchwała nr X/60/11 Rady Gminy Przerośl z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.518

  sprawozdanie nr 1/2012 Starosty Monieckiego z dnia 27 stycznia 2012r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla powiatu monieckiego w 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.517

  uchwała nr XIX/141/12 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.516

  uchwała nr 1/3/12 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2012 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.