Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.567

Tytuł:

zarządzenie nr 198/12 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2012 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2012-02-07
Organ wydający:Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 567
Hasła:Budżet zmiany

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

?

Białystok, dnia 7 lutego 2012 r. Poz. 567

ZARZĄDZENIE NR 198/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2012 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), art. 257 pkt 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 234) zarządzam, co następuje: § 1. W budżecie przyjętym uchwałą Nr XV/95/11 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2012 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 226) wprowadza się następujące zmiany: 1) dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia; 2) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 66.278.501 zł, w tym: a) dochody bieżące stanowią kwotę 56.317.116 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 6.397.758 zł, dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 0 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. - 35.000 zł); b) dochody majątkowe stanowią kwotę 9.961.385 zł; 3) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 71.761.259 zł, w tym: a) wydatki bieżące stanowią kwotę 53.589.788 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 6.397.758 zł, wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 0 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. - 35.000 zł); b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 18.171.471 zł (z czego: wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 0 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. - 538.000 zł);

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ?2? Poz. 567 ?

4) źródło pokrycia deficytu w kwocie 5.482.758 zł stanowią: a) kredyt bankowy w kwocie 5.322.971 zł; b) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 159.787 zł. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Burmistrz Miasta Eugeniusz Berezowiec

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 198/12 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 31 stycznia 2012 r.

Zmiany w planie wydatków

w złotych Dział/rozdział/paragraf 1 Wydatki razem (A+B+C+D) A Wydatki na zadania własne w tym wydatki bieżące w tym wydatki majątkowe Dział 801 Rozdział 80104 § 4040 § 4110 Rozdział 80148 § 4040 B C D Oświata i wychowanie Przedszkola Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Stołówki szkolne i przedszkolne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. Wyszczególnienie 2 Zmniejszenia 3 579 579 579 0 579 462 0 462 117 117 0 0 0 Zwiększenia 4 579 579 579 0 579 579 579 0 0 0 0 0 0
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.54.52

  zarządzenie nr 262/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 20 stycznia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.191.2

  zarządzenie nr 303/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 15 maja 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.180.1

  zarządzenie nr 299/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 5 maja 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.54.51

  zarządzenie nr 255/08 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2008 r

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.170.1

  zarządzenie nr 290/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 10 kwietnia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2009 r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.566

  zarządzenie nr 74/2012 Wójta Gminy Sejny z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.565

  uchwała nr 56/X/11 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.564

  uchwała nr XV/82/12 Rady Gminy Łomża z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.563

  uchwała nr XVII/90/12 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie zmianw budżecie gminy na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.562

  uchwała nr XII/71/12 Rady Gminy Białowieża z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białowieża na rok 2012 r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.