Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.685

Tytuł:

uchwała nr XII/92/12 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2012-02-17
Organ wydający:Rada Miejska w Knyszynie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 685
Hasła:Budżety

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

?

Białystok, dnia 17 lutego 2012 r. Poz. 685

UCHWAŁA NR XII/92/12 RADY MIEJSKIEJ W KNYSZYNIE z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. ?d? oraz lit. ?i? ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219, art. 220, art. 221 ust. 1, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) Rada Miejska w Knyszynie uchwala, co następuje: § 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 15.440.000 zł, z tego: - bieżące w wysokości 11.954.455 zł, - majątkowe w wysokości 3.485.545 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1. § 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 17.860.000 zł, z tego: - bieżące w wysokości 11.794.456 zł, - majątkowe w wysokości 6.065.544 zł ? zgodnie z załącznikiem Nr 2. § 3. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 140.000 zł, 2) celową w wysokości 190.000 zł, z przeznaczeniem na: a) wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 30.000 zł b) wydatki w oświacie w kwocie 160.000 zł. § 4. 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 3. § 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją: 1) zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - w kwocie 1.355.862 zł, 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - w kwocie 1.000 zł, 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ? w kwocie 77.440 zł. § 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.420.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 2.420.000 zł. § 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.185.249 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 765.249 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4. § 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ?2? Poz. 685 ?

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu ? w kwocie 2.420.000 zł, 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 765.249 zł, 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ? w kwocie 2.386.364 zł. 4) Sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł. § 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 60.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 61.243 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 3. Ustala się dochody w kwocie 45.000 zł i wydatki w kwocie 45.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą prawo ochrony środowiska. § 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 91.663 zł do dyspozycji sołectw ? zgodnie z załącznikiem Nr 5. § 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 6 § 12. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody ? 1.394.149 zł, koszty ? 1.391.524 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 7 2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody ? 121.400 zł; wydatki 121.400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8. § 13. Upoważnia się Burmistrza Knyszyna do: 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na: a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.420.000 zł, b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów ? w kwocie 765.249 zł, c) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ? w kwocie 2.386.364 zł. d) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł. 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 4) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy ? z wyłączeniem przeniesień między działami, 5) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami, z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań, 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. § 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Knyszyna. § 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Ciołko

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ?3? Poz. 685 ?

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/92/12 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 31 stycznia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ?4? Poz. 685 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ?5? Poz. 685 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ?6? Poz. 685 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ?7? Poz. 685 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ?8? Poz. 685 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ?9? Poz. 685 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ? 10 ? Poz. 685 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ? 11 ? Poz. 685 ?

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/92/12 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 31 stycznia 2012 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Z tego z tego: z tego: w tym: Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wydatki majątkowe obsługa długu zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

inwestycje i zakupy inwestycyjne

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 17

1 710

2

3

4 Działalność usługowa

5 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

6 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

7 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

8 0,00 0,00 0,00 0,00

10 0,00 0,00 0,00 0,00

11 0,00 0,00 0,00 0,00

12 0,00 0,00 0,00 0,00

13 0,00 0,00 0,00 0,00

14 0,00 0,00 0,00 0,00

15 0,00 0,00 0,00 0,00

16 0,00 0,00 0,00 0,00

18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

71035 4300

Cmentarze Zakup usług pozostałych

Wydatki razem:

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Z tego z tego: z tego: w tym:

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Wydatki bieżące

z tego: wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące świadczeni a na rzecz osób fizycznych;

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

Wydatki majątkowe obsługa długu

inwestycje i zakupy inwestycyjne

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 17 0,00 0,00

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

1 600

2

3

4 Transport i łączność

5 70 000,00 70 000,00

6 0,00 0,00

7 0,00 0,00

8 0,00 0,00

10 0,00 0,00 0,00 0,00

11 0,00 0,00

12 0,00 0,00

13 0,00 0,00

14 0,00 0,00

15 70 000,00 70 000,00

16 70 000,00 70 000,00

18 0,00 0,00

60014

Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Administracja publiczna

6300

70 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70 000,00

70 000,00

0,00

0,00

750 75023

440,00 440,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

440,00 440,00

440,00 440,00

440,00 440,00

0,00 0,00

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Oświata i wychowanie

6639

440,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

440,00

440,00

440,00

0,00

801 80104

7 000,00 7 000,00

7 000,00 7 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

7 000,00 7 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Przedszkola Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

2710

7 000,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wydatki razem:

77 440,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70 440,00

70 440,00

440,00

0,00

Rodzaj zadania: Własne

Z tego z tego: z tego: w tym: Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wydatki majątkowe obsługa długu zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

inwestycje i zakupy inwestycyjne

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 17 2 000,00 0,00

1 010

2

3

4 Rolnictwo i łowiectwo

5 15 500,00 7 000,00

6 13 500,00 7 000,00

7 6 500,00 0,00

8 0,00 0,00

10 7 000,00 7 000,00

11 0,00 0,00

12 0,00 0,00

13 0,00 0,00

14 0,00 0,00

15 2 000,00 0,00

16 2 000,00 0,00

18 0,00 0,00

6 500,00 0,00

01009

Spółki wodne Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Transport i łączność

2360

7 000,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01010

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00 6 500,00

0,00 6 500,00

0,00 6 500,00

0,00 0,00

0,00 6 500,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

2 000,00 0,00

2 000,00 0,00

2 000,00 0,00

0,00 0,00

01030

2850

6 500,00

6 500,00

6 500,00

0,00

6 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600 60016

1 395 912,00 1 310 732,00

319 046,00 319 046,00

319 046,00 319 046,00

0,00 0,00

319 046,00 319 046,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

1 076 866,00 991 686,00

1 076 866,00 991 686,00

85 180,00 0,00

0,00 0,00

Drogi publiczne gminne

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ? 12 ? Poz. 685 ?

Z tego z tego: z tego: w tym: Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wydatki majątkowe obsługa długu zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

inwestycje i zakupy inwestycyjne

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 17

1

2

3 4210 4270 4300 6050

4 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność

5 10 000,00 123 819,00 185 227,00 991 686,00 85 180,00 72 403,00

6 10 000,00 123 819,00 185 227,00 0,00 0,00 0,00

7 10 000,00 123 819,00 185 227,00 0,00 0,00 0,00

8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 0,00 0,00 0,00 991 686,00 85 180,00 72 403,00

16 0,00 0,00 0,00 991 686,00 85 180,00 72 403,00

18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 000,00 123 819,00 185 227,00 0,00 0,00 0,00

60095 6057

85 180,00 72 403,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Turystyka

6059 630 63001 4170 4300 700 70005 4300 4430 710 71004 4300 71035 4300 750 75022

12 777,00 14 000,00 14 000,00 7 500,00 6 500,00 30 000,00 30 000,00 25 000,00 5 000,00 30 350,00 30 000,00 30 000,00 350,00 350,00 2 034 305,00 110 500,00

0,00 14 000,00 14 000,00 7 500,00 6 500,00 30 000,00 30 000,00 25 000,00 5 000,00 30 350,00 30 000,00 30 000,00 350,00 350,00

2 033 305,00

0,00 14 000,00 14 000,00 7 500,00 6 500,00 30 000,00 30 000,00 25 000,00 5 000,00 30 350,00 30 000,00 30 000,00 350,00 350,00 1 922 805,00 1 500,00

0,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 368 000,00 0,00

0,00 6 500,00 6 500,00 0,00 6 500,00 30 000,00 30 000,00 25 000,00 5 000,00 30 350,00 30 000,00 30 000,00 350,00 350,00 554 805,00 1 500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 500,00 109 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 777,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00

12 777,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00

12 777,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ośrodki informacji turystycznej Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup usług pozostałych Cmentarze Zakup usług pozostałych Administracja publiczna Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od towarów i usług (VAT). Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4170 4210 4300 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność 4100 4170 4210 4260 Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii

110 500,00

109 000,00

109 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

109 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210 4300 75023

1 000,00 500,00 1 782 560,00

1 000,00 500,00

1 782 560,00

1 000,00 500,00 1 781 060,00

0,00 0,00 1 349 000,00

1 000,00 500,00 432 060,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1 500,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1 500,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010

1 048 000,00

1 048 000,00

1 048 000,00

1 048 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

83 000,00

83 000,00

83 000,00

83 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110 4120

170 000,00 28 000,00

170 000,00 28 000,00

170 000,00 28 000,00

170 000,00 28 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

4140

18 000,00

18 000,00

18 000,00

0,00

18 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170 4210 4260 4270 4280 4300 4350

20 000,00 125 000,00 38 000,00 20 000,00 3 600,00 105 000,00 8 000,00

20 000,00 125 000,00 38 000,00 20 000,00 3 600,00 105 000,00 8 000,00

20 000,00 125 000,00 38 000,00 20 000,00 3 600,00 105 000,00 8 000,00

20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 125 000,00 38 000,00 20 000,00 3 600,00 105 000,00 8 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4360

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370

11 000,00

11 000,00

11 000,00

0,00

11 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410 4430 4440

12 000,00 11 260,00 33 200,00

12 000,00 11 260,00 33 200,00

12 000,00 11 260,00 33 200,00

0,00 0,00 0,00

12 000,00 11 260,00 33 200,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

4530

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700

12 000,00

12 000,00

12 000,00

0,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75075

34 704,00 5 000,00 4 000,00 25 704,00 106 541,00 12 000,00 2 000,00 14 000,00 4 700,00

34 704,00 5 000,00 4 000,00 25 704,00 105 541,00 12 000,00 2 000,00 14 000,00 4 700,00

34 704,00 5 000,00 4 000,00 25 704,00 105 541,00 12 000,00 2 000,00 14 000,00 4 700,00

5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 14 000,00 12 000,00 2 000,00 0,00 0,00

29 704,00 0,00 4 000,00 25 704,00 91 541,00 0,00 0,00 14 000,00 4 700,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75095

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ? 13 ? Poz. 685 ?

Z tego z tego: z tego: w tym: Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wydatki majątkowe obsługa długu zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

inwestycje i zakupy inwestycyjne

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 17

1

2

3 4270 4300 4350

4 Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

5 2 000,00 46 841,00 5 000,00

6 2 000,00 46 841,00 5 000,00

7 2 000,00 46 841,00 5 000,00

8 0,00 0,00 0,00

10 0,00 0,00 0,00

11 0,00 0,00 0,00

12 0,00 0,00 0,00

13 0,00 0,00 0,00

14 0,00 0,00 0,00

15 0,00 0,00 0,00

16 0,00 0,00 0,00

18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 000,00 46 841,00 5 000,00

4360

800,00

800,00

800,00

0,00

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4400

200,00

200,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430 6050

18 000,00 1 000,00

18 000,00 0,00

18 000,00 0,00

0,00 0,00

18 000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 1 000,00

0,00 1 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

754 75412 3020

1 954 412,00 157 824,00 9 000,00

138 324,00 137 824,00 9 000,00

129 324,00 128 824,00 0,00

81 500,00 81 500,00 0,00

47 824,00 47 324,00 0,00

0,00 0,00 0,00

9 000,00 9 000,00 9 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1 816 088,00 20 000,00 0,00

1 816 088,00 20 000,00 0,00

1 796 088,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Ochotnicze straże pożarne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność 4430 6057 Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń Różne rozliczenia

4010

64 200,00

64 200,00

64 200,00

64 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

5 100,00

5 100,00

5 100,00

5 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110 4120 4210 4260 4280 4300

10 500,00 1 700,00 25 000,00 2 900,00 2 000,00 7 000,00

10 500,00 1 700,00 25 000,00 2 900,00 2 000,00 7 000,00

10 500,00 1 700,00 25 000,00 2 900,00 2 000,00 7 000,00

10 500,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 25 000,00 2 900,00 2 000,00 7 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4360

1 900,00

1 900,00

1 900,00

0,00

1 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370

400,00

400,00

400,00

0,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410 4430 4440

500,00 5 000,00 2 324,00

500,00 5 000,00 2 324,00

500,00 5 000,00 2 324,00

0,00 0,00 0,00

500,00 5 000,00 2 324,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

4700

300,00

300,00

300,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6050 75495

20 000,00 1 796 588,00 500,00 1 526 675,00

0,00 500,00 500,00 0,00

0,00 500,00 500,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 500,00 500,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

20 000,00 1 796 088,00 0,00 1 526 675,00

20 000,00 1 796 088,00 0,00 1 526 675,00

0,00 1 796 088,00 0,00 1 526 675,00

0,00 0,00 0,00 0,00

6059 757

269 413,00 345 000,00

0,00 345 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 145 000,00

0,00

200 000,00

269 413,00 0,00

269 413,00 0,00

269 413,00 0,00

0,00 0,00

75702

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8010

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8110

190 000,00

190 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

190 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75704

145 000,00

145 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

145 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

145 000,00 330 000,00 330 000,00 330 000,00 8 466 841,00 4 647 751,00 107 505,00

145 000,00 330 000,00 330 000,00 330 000,00

5 389 691,00 2 841 990,00

0,00 330 000,00 330 000,00 330 000,00 5 178 251,00 2 734 485,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 4 092 109,00 2 139 094,00 0,00

0,00 330 000,00 330 000,00 330 000,00 1 086 142,00 595 391,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 211 440,00 107 505,00 107 505,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

145 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 3 077 150,00 1 805 761,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 3 077 150,00 1 805 761,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 1 719 150,00 1 677 761,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

758 75818 4810 801 80101 3020

Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych

107 505,00

4010

1 666 736,00

1 666 736,00

1 666 736,00

1 666 736,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

136 905,00

136 905,00

136 905,00

136 905,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110 4120 4210

288 631,00 46 822,00 280 300,00

288 631,00 46 822,00 280 300,00

288 631,00 46 822,00 280 300,00

288 631,00 46 822,00 0,00

0,00 0,00 280 300,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

4240 4260 4270 4280 4300

8 000,00 48 000,00 24 000,00 2 300,00 112 600,00

8 000,00 48 000,00 24 000,00 2 300,00 112 600,00

8 000,00 48 000,00 24 000,00 2 300,00 112 600,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 000,00 48 000,00 24 000,00 2 300,00 112 600,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ? 14 ? Poz. 685 ?

Z tego z tego: z tego: w tym: Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wydatki majątkowe obsługa długu zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

inwestycje i zakupy inwestycyjne

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 17

1

2

3

4 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od towarów i usług (VAT). Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

16

18

4370

7 600,00

7 600,00

7 600,00

0,00

7 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410 4430 4440

650,00 5 000,00 101 606,00

650,00 5 000,00 101 606,00

650,00 5 000,00 101 606,00

0,00 0,00 0,00

650,00 5 000,00 101 606,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

4530

4 665,00

4 665,00

4 665,00

0,00

4 665,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700

670,00

670,00

670,00

0,00

670,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6050

128 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

128 000,00

128 000,00

0,00

0,00

6057

765 314,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

765 314,00

765 314,00

765 314,00

0,00

6059

912 447,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

912 447,00

912 447,00

912 447,00

0,00

80103

71 240,00

71 240,00

67 357,00

63 577,00

3 780,00

0,00

3 883,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług zdrowotnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola

3 883,00

3 883,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 883,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010

49 536,00

49 536,00

49 536,00

49 536,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

3 926,00

3 926,00

3 926,00

3 926,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110 4120 4210

8 710,00 1 405,00 100,00

8 710,00 1 405,00 100,00

8 710,00 1 405,00 100,00

8 710,00 1 405,00 0,00

0,00 0,00 100,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

4240 4280 4440 80104 3020

700,00 100,00 2 880,00 416 700,00 18 000,00

700,00 100,00 2 880,00 416 700,00 18 000,00

700,00 100,00 2 880,00 398 700,00 0,00

0,00 0,00 0,00 342 200,00 0,00

700,00 100,00 2 880,00 56 500,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 18 000,00 18 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gimnazja

4010

270 000,00

270 000,00

270 000,00

270 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

21 000,00

21 000,00

21 000,00

21 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110 4120 4210

44 000,00 7 200,00 16 000,00

44 000,00 7 200,00 16 000,00

44 000,00 7 200,00 16 000,00

44 000,00 7 200,00 0,00

0,00 0,00 16 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

4240 4260 4270 4280 4300

500,00 3 900,00 10 000,00 400,00 3 500,00

500,00 3 900,00 10 000,00 400,00 3 500,00

500,00 3 900,00 10 000,00 400,00 3 500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

500,00 3 900,00 10 000,00 400,00 3 500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4370

900,00

900,00

900,00

0,00

900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410 4440 80110 3020

300,00 21 000,00 1 439 813,00 79 148,00

300,00 21 000,00

1 439 813,00

300,00 21 000,00 1 360 665,00 0,00

0,00 0,00 1 289 757,00 0,00

300,00 21 000,00 70 908,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 79 148,00 79 148,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług zdrowotnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dowożenie uczniów do szkół

79 148,00 1 005 946,00 78 546,00

4010

1 005 946,00

1 005 946,00

1 005 946,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

78 546,00

78 546,00

78 546,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110 4120 4210

176 757,00 28 508,00 1 500,00

176 757,00 28 508,00 1 500,00

176 757,00 28 508,00 1 500,00

176 757,00 28 508,00 0,00

0,00 0,00 1 500,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

4240 4280 4410 4440 80113 4210 4300 4430

7 000,00 800,00 150,00 61 458,00 274 200,00 20 000,00 250 000,00 2 200,00

7 000,00 800,00 150,00 61 458,00 274 200,00 20 000,00 250 000,00 2 200,00

7 000,00 800,00 150,00 61 458,00 274 200,00 20 000,00 250 000,00 2 200,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 000,00 800,00 150,00 61 458,00 274 200,00 20 000,00 250 000,00 2 200,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół

4500

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80114 4010 4040

133 989,00 95 789,00 7 222,00

133 989,00 95 789,00 7 222,00

133 989,00 95 789,00 7 222,00

121 945,00 95 789,00 7 222,00

12 044,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ? 15 ? Poz. 685 ?

Z tego z tego: z tego: w tym: Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wydatki majątkowe obsługa długu zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 0,00 0,00 3 500,00 120,00 4 500,00 100,00 300,00 2 324,00

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

inwestycje i zakupy inwestycyjne

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 17

1

2

3 4110 4120 4210 4280 4300 4410 4430 4440

4 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

5 16 410,00 2 524,00 3 500,00 120,00 4 500,00 100,00 300,00 2 324,00

6 16 410,00 2 524,00 3 500,00 120,00 4 500,00 100,00 300,00 2 324,00

7 16 410,00 2 524,00 3 500,00 120,00 4 500,00 100,00 300,00 2 324,00

8 16 410,00 2 524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4700

1 200,00

1 200,00

1 200,00

0,00

1 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80146 4300 4410 80148

27 438,00 26 488,00 950,00 152 164,00

27 438,00 26 488,00 950,00 152 164,00

27 438,00 26 488,00 950,00 151 944,00

0,00 0,00 0,00 135 064,00

27 438,00 26 488,00 950,00 16 880,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 220,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Stołówki szkolne i przedszkolne

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność

220,00

220,00

0,00

0,00

0,00

0,00

220,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010

105 704,00

105 704,00

105 704,00

105 704,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

9 075,00

9 075,00

9 075,00

9 075,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110 4120 4210 4280 4300 4410 4440

17 468,00 2 817,00 9 920,00 200,00 400,00 100,00 5 810,00

17 468,00 2 817,00 9 920,00 200,00 400,00 100,00 5 810,00

17 468,00 2 817,00 9 920,00 200,00 400,00 100,00 5 810,00

17 468,00 2 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 9 920,00 200,00 400,00 100,00 5 810,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4700

450,00

450,00

450,00

0,00

450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80195 3020

1 303 546,00 2 684,00

32 157,00 2 684,00

29 473,00 0,00

472,00 0,00

29 001,00 0,00

0,00 0,00

2 684,00 2 684,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

1 271 389,00 0,00

1 271 389,00 0,00

41 389,00 0,00

0,00 0,00

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Ochrona zdrowia

4110 4120 4440

407,00 65,00 29 001,00

407,00 65,00 29 001,00

407,00 65,00 29 001,00

407,00 65,00 0,00

0,00 0,00 29 001,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

6050

1 230 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 230 000,00

1 230 000,00

0,00

0,00

6057

21 972,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 972,00

21 972,00

21 972,00

0,00

6059 851 85153 4300 85154

19 417,00 71 243,00 10 000,00 10 000,00 61 243,00

0,00 71 243,00 10 000,00 10 000,00 61 243,00

0,00 71 243,00 10 000,00 10 000,00 61 243,00

0,00 31 053,00 0,00 0,00 31 053,00

0,00 40 190,00 10 000,00 10 000,00 30 190,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zwalczanie narkomanii Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4110 4120 4170 4210 4300 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pomoc społeczna

906,00 147,00 30 000,00 8 947,00 21 243,00 701 036,00 60 000,00 60 000,00

906,00 147,00 30 000,00 8 947,00 21 243,00 701 036,00 60 000,00 60 000,00

906,00 147,00 30 000,00 8 947,00 21 243,00 272 036,00 60 000,00 60 000,00

906,00 147,00 30 000,00 0,00 0,00 189 290,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 8 947,00 21 243,00 82 746,00 60 000,00 60 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 429 000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

852 85202 4300

Domy pomocy społecznej Zakup usług pozostałych Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4300 Zakup usług pozostałych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe 3110 Świadczenia społeczne Zasiłki stałe 3110 Świadczenia społeczne

85205

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85213

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85214

257 000,00

257 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

257 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

257 000,00 50 000,00 50 000,00 60 000,00 60 000,00

257 000,00 50 000,00 50 000,00 60 000,00 60 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

257 000,00 50 000,00 50 000,00 60 000,00 60 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85215

85216

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ? 16 ? Poz. 685 ?

Z tego z tego: z tego: w tym: Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wydatki majątkowe obsługa długu zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 17 246,00 0,00

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

inwestycje i zakupy inwestycyjne

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 17

1

2 85219

3

4 Ośrodki pomocy społecznej

5 206 536,00 141 507,00

6 206 536,00 141 507,00

7 206 536,00 141 507,00

8 189 290,00 141 507,00

10 0,00 0,00

11 0,00 0,00

12 0,00 0,00

13 0,00 0,00

14 0,00 0,00

15 0,00 0,00

16 0,00 0,00

18 0,00 0,00 0,00 0,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność

4040

13 352,00

13 352,00

13 352,00

13 352,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110 4120 4210 4280 4300

29 755,00 4 676,00 4 500,00 400,00 5 300,00

29 755,00 4 676,00 4 500,00 400,00 5 300,00

29 755,00 4 676,00 4 500,00 400,00 5 300,00

29 755,00 4 676,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 4 500,00 400,00 5 300,00

0,
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.2001

  uchwała nr XX /144 / 2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.2168

  uchwała nr XIX/194/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.1595

  uchwała nr XVII/166/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.2002

  uchwała nr XX/145/ 2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1360

  uchwała nr 393/XVII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piaseczno na rok 2012

porady prawne online

Porady prawne

 • Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

  Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań (...)

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Wpływy do budżetu gminy z mandatów

  Słyszałem, że w przypadku mandatów drogowych (np. za przekroczenie prędkości) wpłaty trafiają do budżetu gminy. Jeśli jednak dochodzi do sprawy sądowej należność (...)

 • Istota jednostki budżetowej

  Czym charakteryzuje się jednostka budżetowa?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.684

  ogłoszenie nr A-4502-1/12 Prezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 24 stycznia 2012r. w przedmiocie podania do wiadomości listy biegłych do spraw uzależnienia od alkoholu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. (Dz. U. Nr 250, poz. 1883 z dnia 31 grudnia 2007 roku z późniejszymi zmianami) w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu:

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.683

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.37.2012.AŁ Wojewody Podlaskiego z dnia 16 lutego 2012r. stwierdzające nieważności uchwały Nr XX/196/12 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie zaliczenia drogi przy ?cukrowni? położonej na działkach o nr geod.: 102/3, 1/6, 14/4 i 211/2 do kategorii drogi gminnej

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.682

  uchwała nr XV/126/2012 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.681

  uchwała nr XII/90/12 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie przyjęcia wzoru deklaracji i informacji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.680

  uchwała nr XVIII/94/12 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.