Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.729

Tytuł:

uchwała nr IV/18/11 Zgromadzenia Związku Gmin ?Kumiałka ? Biebrza? z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin na 2012 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2012-02-23
Organ wydający:Zgromadzenie Związku Gmin ?Kumiałka ? Biebrza?
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 729
Hasła:Budżety

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

?

Białystok, dnia 23 lutego 2012 r. Poz. 729

z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. ?d? oraz lit. ?i? ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 124) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje: § 1. Dochody budżetu Związku Gmin w wysokości 95 000,00 zł, z tego: - dochody bieżące - 85 000,00 zł, - dochody majątkowe - 10 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1. § 2. Wydatki budżetu Związku Gmin w wysokości 245 000,00 zł, z tego: - wydatki bieżące - 85 000,00 zł, - wydatki majątkowe - 160 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2. § 3. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 2 100,00 zł. § 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012, zgodnie z Załącznikiem nr 3. § 5. Deficyt budżetu w wysokości 150 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 150 000,00 zł. § 6. Łączną kwotą przychodów budżetu w wysokości 150 000,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 0,00. zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4. § 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu- w kwocie 100 000,00 zł; § 8. Upoważnia się Zarząd Związku do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały; 2) zaciągania zobowiązań: a) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2013) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Związku i termin zapłaty upływa w 2013 roku; b) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ?2? Poz. 729 ?

c) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań; d) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku. § 9. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku. § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin ?Kumiałka ? Biebrza? Stanisław Łodygo Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/18/11 Zgromadzenia Związku Gmin ?Kumiałka ? Biebrza? z dnia 28 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ?3? Poz. 729 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ?4? Poz. 729 ?

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/18/11 Zgromadzenia Związku Gmin ?Kumiałka ? Biebrza? z dnia 28 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ?5? Poz. 729 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ?6? Poz. 729 ?

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/18/11 Zgromadzenia Związku Gmin ?Kumiałka ? Biebrza? z dnia 28 grudnia 2011 r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/18/11 Zgromadzenia Związku Gmin ?Kumiałka ? Biebrza? z dnia 28 grudnia 2011 r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.787

  uchwała nr XLII/2/2011 Zgromadzenia Związku Gmin Północnego Mazowsza z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Północnego Mazowsza na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1300

  uchwała nr X/2011 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN NAD IŁŻANKĄ z dnia 16 grudnia 2011r. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN NAD IŁŻANKĄ w sprawie Uchwalenia budżetu Związku Gmin nad Iłżanką na 2012 rok

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 8/I/11 Zgromadzenia Związku Gmin Karkonoskich z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Karkonoskich na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1535

  uchwała nr V/23/2011 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.281

  uchwała nr XXXV/1/2008 Zgromadzenia Związku Gmin Północnego Mazowsza z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Północnego Mazowsza na rok 2009

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.728

  uchwała nr X/72/2012 RADY GMINY MILEJCZYCE z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.727

  uchwała nr XI/60/11 Rady Gminy Zbójna z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbójna na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.726

  uchwała nr XIV/135/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.725

  uchwała nr XIX/99/12 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.724

  uchwała nr XI/77/2012 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.