Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.776

Tytuł:

uchwała nr XIII/74/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2012-02-29
Organ wydający:Rada Gminy Mielnik
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 776
Hasła:Budżet zmiany

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

?

Białystok, dnia 29 lutego 2012 r. Poz. 776

UCHWAŁA NR XIII/74/12 RADY GMINY MIELNIK z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; zm. z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, Nr) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy uchwala co następuje: § 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę: 583.000 zł Dział 852 - rozdział 85295 § 2010 - 600 zł Dział 853 - rozdział 85395 § 2007 - 41.990 zł Dział 853 - rozdział 85395 § 2009 - 7.410 zł Dział 926 - rozdział 92601 § 6300 - 200.000 zł Dział 926 - rozdział 92601 § 6330 - 333.000 zł Zmiany dokonano na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.11.2012.BB w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę kompleksów sportowych w ramach Programu ?Moje boisko - Orlik 2012?. § 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 974.177 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ?2? Poz. 776 ?

§ 3. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę: 350.000 zł Dział 801 - rozdział 80101 § 6050 - 350.000 zł Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę: 350.000 zł Dział 926 - rozdział 92601 § 6050 - 350.000 zł § 4. Wprowadza się zmiany w limitach wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. § 5. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. § 6. Budżet po zmianach wynosi: Dochody ogółem 22.790.091 zł, z tego: - bieżące w wysokości 15.454.128 zł - majątkowe w wysokości 7.335.963 zł Wydatki ogółem 25.424.671 zł, z tego: - bieżące w wysokości 14.900.459 zł - majątkowe w wysokości 10.524.212 zł § 7. Deficyt budżetu uległ zmianie i po uwzględnieniu spłaty pożyczki pomostowej w kwocie 1.756.597 zł z dochodów budżetowych, zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zrealizowanego zadania pn. ?Budowa oczyszczalni ścieków w Mielniku? wynosi 4.391.177 zł i został pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciąganych kredytów w kwocie ? 2.340.000 zł; 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 1.600.000 zł, 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 451.177 zł. § 8. Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 622.000 zł przeznacza się wolne środki. § 9. Limity zobowiązań po dokonanych zmianach z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 3.940.000 zł; § 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Gminy Jan Zduniewicz

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ?3? Poz. 776 ?

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/74/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 lutego 2012 r. ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2012

w złotych Klasyfikacja Dział 600 600 700 700 710 750 750 801 851 851 852 853 853 853 853 853 853 853 853 853 853 853 853 854 900 921 926 Rozdział 60016 60016 70005 70005 71014 75023 75095 80101 85154 85195 85295 85395 85395 85395 85395 85395 85395 85395 85395 85395 85395 85395 85395 85415 90001 92109 92601 § 4300 6050 4300 6050 4300 6060 4300 4300 4300 6050 3110 3037 3039 4117 4119 4127 4129 4177 4179 4217 4219 4307 4309 3240 4300 6050 6050 Razem własne własne własne własne własne własne własne własne własne własne zlecone własne własne własne własne własne własne własne własne własne własne własne własne własne własne własne własne 25 000,00 18 450,00 23 800,00 20 280,00 13 630,00 5 300,00 39 800,00 13 000,00 2 850,00 30 000,00 600,00 3 400,00 600,00 1 751,00 309,00 251,00 44,00 10 238,00 1 807,00 4 590,00 810,00 21 760,00 3 840,00 5 940,00 173 127,00 20 000,00 533 000,00 974 177,00 bieżący majątkowy bieżący majątkowy bieżący majątkowy bieżący bieżący bieżący majątkowy bieżący bieżący bieżący bieżący bieżący bieżący bieżący bieżący bieżący bieżący bieżący bieżący bieżący bieżący bieżący majątkowy majątkowy 198 500,00 155 450,00 151 100,00 155 450,00 29 630,00 130 300,00 69 800,00 53 000,00 15 950,00 80 000,00 600,00 3 400,00 600,00 1 751,00 309,00 251,00 44,00 10 238,00 1 807,00 4 590,00 810,00 21 760,00 3 840,00 6 600,00 177 027,00 730 000,00 883 000,00

Rodzaj zadania

Zwiększenie

Rodzaj wydatku

Plan po zmianach

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ?4? Poz. 776 ?

Dział 600 - zwiększenie ryczałtu na utrzymanie dróg, usuwanie drzew. Dział 700 - koszty związane z otrzymaną darowizną budynku położonego na działce o nr geodezyjnym 6102/4 w Mielniku, pomiary promów, podział działki w Mielniku w celu wykonania odwiertu badań wód solankowych, wycena nieruchomości do opłat za użytkowanie wieczyste. Dział 710 - wykonanie wznowienia linii pasa drogowego Moszczona Królewska - Osłowo. Dział 750 - zakup niszczarki, wydanie informatora gminnego, przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska (solary). Dział 801 - opracowanie audytu energetycznego termomodernizacji budynku szkoły w Mielniku. Dział 851 - wydatki w ramach programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, wykonanie operatu klimatycznego ?Właściwości lecznicze klimatu Mielnika wraz ze świadectwem potwierdzającym te właściwości?. Dział 852 - realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Dział 853 - realizacja projektu: Skuteczne NGO - Strategia Współpracy Gminy Mielnik z Organizacjami Pozarządowymi w ramach Programu Operacyjnego, Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 854 - stypendia motywacyjne za bardzo dobre wyniki w nauce i wysoki osiągnięcia w sporcie. Dział 900 - utrzymanie i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Mielniku, wykonanie oceny stanu technicznego i drożności kanalizacji sanitarnej w ulicy Zaszkolnej i Popław w Mielniku. Dział 921 - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy świetlicy w Niemirowie. Dział 926 - budowa boiska w ramach programu ?Moje boisko - Orlik 2012?. Wolne środki w kwocie 451.177 zł przeznacza się następująco: zwiększenie wydatków budżetowych - 391.177 zł, finansowanie zadania p.n. ?Zakup działki pod budowę świetlicy wiejskiej w Maćkowiczach, wykonanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie budowy? - 60.000 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ?5? Poz. 776 ?

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/74/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 lutego 2012 r. ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2012

w złotych

Planowane wydatki Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja Rok Rozpocz. Zakończ. Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2012 (6+7+8+9+10) z tego źródła finansowania własne środki budżetowe 6 środki z budżetu państwa 7 środki pochodzące z innych źródeł 8 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 u.f.p. 9 Rozdział kredyty i pożyczki 10 11 Klasyfikacja budżetowa

1

2 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Mielniku ? szansą na zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i zwiększenie tempa rozwoju gospodarczego gminy i regionu Zakup działki pod budowę świetlicy wiejskiej w Maćkowiczach, wykonanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie budowy Wykonanie dokumentacji technicznej oraz rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Oksiutycze o pomieszczenie garażu na samochód strażacki wraz małą architekturą terenową, infrastrukturą techniczną podziemną, zbiornikiem na nieczystości płynne, zagospodarowaniem terenu z ogrodzeniem i ciągami komunikacyjnymi Budowa garażu OSP we wsi Sutno Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę Placu Kościuszki w Mielniku Wykonanie dokumentacji projektowych przebudowy linii oświetleniowych w Mielniku i Niemirowie Wykonanie projektu budowlanowykonawczego świetlicy wiejskiej w Radziwiłłówce (działki o numerach 288 i 289) oraz budowa obiektu świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem w infrastrukturę terenową i jego uzbrojeniem nadziemnym i podziemnym Termomodernizacja budynku wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni olejowej WDKSiR w Wilanowie

3

4

5

1.

2010 ? 2014

14 917 978,00

5 125 147,00

27 747,00

3 497 400,00

1 600 000,00

90001

2.

2011 ? 2012

122 100,00

120 000,00

60 000,00

60 000,00

92109

3.

2012 ? 2013

220 000,00

120 000,00

120 000,00

92109

4.

2012 ? 2013

170 000,00

120 000,00

120 000,00

75412

5.

2011 ? 2012

110 000,00

100 000,00

100 000,00

70005

6.

2012

40 000,00

40 000,00

40 000,00

90015

7.

2012 ? 2014

450 000,00

170 000,00

20 000,00

150 000,00

92109

8.

2011 ? 2012

314 760,00

300 000,00

300 000,00

92109

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ?6? Poz. 776 ?

Planowane wydatki Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja Rok Rozpocz. Zakończ. Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2012 (6+7+8+9+10) z tego źródła finansowania własne środki budżetowe 6 środki z budżetu państwa 7 środki pochodzące z innych źródeł 8 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 u.f.p. 9

Klasyfikacja budżetowa

Rozdział kredyty i pożyczki 10 11

1

2 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Moszczona Królewska i Osłowo Opracowanie dokumentacji technicznej zadania inwestycyjnego pn.: ?Wodny Ośrodek Rekreacji i Lecznictwa w Mielniku? wraz z zagospodarowaniem terenu w podstawową infrastrukturę terenową oraz pełnieniem nadzoru autorskiego na etapie wykonawstwa Wykonanie dokumentacji technicznej kotłowni i instalacji solarnej dla potrzeb Wodnego Ośrodka Lecznictwa i Rekreacji Wodnej w Mielniku Budowa ?Moje boisko ? Orlik 2012? w Mielniku Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej realizacja I etapu Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej realizacja II etapu Realizacja projektu ?Bug, rajem dla turysty? Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Mielnik Wykonanie dokumentacji technicznej rekultywacji wysypiska śmieci w Mielniku Wykonanie dokumentacji projektowej Stanicy Kresowej ?Dzikie Pola? jako Ośrodek Edukacji Historycznej i Prezentacji Eksponatów i Dzieł z Trylogii Sienkiewicza ?Droga? do uzdrowiska w Mielniku Wykonanie raportu oddziaływania na środowisko oraz dokumentacji technicznej budowy Mostu przez rzekę Bug na wysokości miejscowości MielnikPrzedmieście

3

4

5

9.

2012

89 114,00

89 114,00

89 114,00

90001

10.

2012

109 593,00

109 593,00

109 593,00

92695

11.

2012

50 000,00

50 000,00

50 000,00

92695

12.

2012

950 000,00

883 000,00

333 000,00

200 000,00

350 000,00

92601

13.

2010 ? 2014

2 500,00

2 500,00

72095

14.

2010 ? 2015

2 500,00

2 500,00

72095

15.

2010 ? 2012 2011 ? 2014

1 512 453,00

112 477,00

16 872,00

14 341,00

81 264,00

63003

16.

2 759 633,00

1 620 857,00

3 129,00

1 377 728,00

240 000,00

72095

17.

2012

100 000,00

100 000,00

100 000,00

90002

18.

2012

250 000,00

250 000,00

250 000,00

92195

19.

2012

80 000,00

80 000,00

30 000,00

50 000,00

85195

20.

2012

25 000,00

25 000,00

25 000,00

60095

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ?7? Poz. 776 ?

Planowane wydatki Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja Rok Rozpocz. Zakończ. Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2012 (6+7+8+9+10) z tego źródła finansowania własne środki budżetowe 6 środki z budżetu państwa 7 środki pochodzące z innych źródeł 8 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 u.f.p. 9

Klasyfikacja budżetowa

Rozdział kredyty i pożyczki 10 11

1

2 Konkurs i wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Brzeskiej w Mielniku, w tym: ciągów jezdnych i pieszych wraz z umocnieniem skarp w linii rozgraniczającej pasa drogowego, elementami małej architektury, budową skrzyżowań o ruchu okrężnym typu rondo, infrastrukturą sieci teletechnicznych, energetycznych oraz oświetlenia ulicznego i innych kolidujących z przebudową Wykonanie dokumentacji technicznej budowy ulicy Zaszkolnej w Mielniku, w tym: ciągów jezdnych i pieszych ze zjazdami do nieruchomości, parkingów, infrastruktury sieci teletechnicznych, energetycznych oraz oświetlenia ulicznego, sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej i innych kolidujących z przebudową Wykonanie dokumentacji technicznej budowy ulicy Zamkowej w Mielniku, w tym: ciągów jezdnych i pieszych ze zjazdami do nieruchomości, kanalizacji deszczowej, i inną infrastrukturą techniczną Wykonanie dokumentacji technicznej budowy ulicy Górnej w Mielniku, w tym: ciągów jezdnych i pieszych ze zjazdami do nieruchomości, kanalizacji deszczowej, i inną infrastrukturą techniczną Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Białej w Mielniku, w tym: ciągów jezdnych i pieszych ze zjazdami do nieruchomości, infrastruktury sieci teletechnicznych, energetycznych oraz oświetlenia ulicznego, sieci kanalizacji deszczowej i innych kolidujących z przebudową. Wykonanie dokumentacji technicznej ?Budowa drogi żwirowej dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Tokary? Budowa toalety wolnostojącej w Mielniku

3

4

5

21.

2012

80 000,00

80 000,00

80 000,00

60014

22.

2012

35 000,00

35 000,00

35 000,00

60016

23.

2012

20 000,00

20 000,00

20 000,00

60016

24.

2012

22 000,00

22 000,00

22 000,00

60016

25.

2012

60 000,00

60 000,00

60 000,00

60016

26.

2012

18 450,00

18 450,00

18 450,00

60016

27.

2011 ? 2012

86 000,00

20 280,00

20 280,00

70005

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ?8? Poz. 776 ?

Planowane wydatki Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja Rok Rozpocz. Zakończ. Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2012 (6+7+8+9+10) z tego źródła finansowania własne środki budżetowe 6 środki z budżetu państwa 7 środki pochodzące z innych źródeł 8 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 u.f.p. 9

Klasyfikacja budżetowa

Rozdział kredyty i pożyczki 10 11

1

2 Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy świetlicy w Niemirowie Ogółem

3

4

5

28.

2012

20 000,00

20 000,00

20 000,00

92109

22 612 081,00

9 695 918,00

420 185,00

347 341,00

200 000,00

4 956 392,00

3 772 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/74/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 lutego 2012 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2012

w złotych

Klasyfikacja § 3

Lp. 1

Treść 2 Przychody ogółem:

Kwota 4 5 013 177,00

1 2

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Rozchody ogółem:

950 952

1 073 177,00 3 940 000,00 2 378 597,00

1

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

963

1 756 597,00

2

992

622 000,00
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.1814

  uchwała nr XVIII/142/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian Uchwały Nr XVII/136/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2012 r. Nr XV/116/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 19 stycznia 2012 roku oraz zmian w budżecie miasta

 • DZ. URZ. 2012.2158

  uchwała nr XXVII/182/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2222

  zarządzenie nr 10/2012 Wójta Gminy Klukowo z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.2320

  uchwała nr XXXVI/212/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.2395

  uchwała nr 116/XIII/2012 Rady Gminy Smyków z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.775

  uchwała nr XX/161/12 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.774

  uchwała nr XII/70/12 Rady Gminy Nowy Dwór z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.773

  uchwała nr XII/66/12 Rady Gminy Nowy Dwór z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.772

  uchwała nr XVI/76/12 Rady Miasta Sejny z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2012 ? 2015 dla miasta Sejny

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.771

  uchwała nr XVI/75/12 Rady Miasta Sejny z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie wymagań, jakie musi spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.