Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.867

Tytuł:

uchwała nr XII/83/12 Rady Gminy Przerośl z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2012 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2012-03-12
Organ wydający:Rada Gminy Przerośl
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 867
Hasła:Budżet zmiany

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

?

Białystok, dnia 12 marca 2012 r. Poz. 867

UCHWAŁA NR XII/83/12 RADY GMINY PRZEROŚL z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010, Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777), art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Gminy Przerośl uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetowych gminy na rok 2012 zgodnie z Załącznikiem Nr 1. § 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych gminy na rok 2012 zgodnie z Załącznikiem Nr 2. § 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) Plan dochodów ogółem ? 11.626.771 zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie 10.625.771 zł, - dochody majątkowe w kwocie 1.001.000 zł. 2) Plan wydatków ogółem ? 10.974.335 zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie 9.129.044 zł, - wydatki majątkowe w kwocie 1.845.291 zł. § 4. 1) Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2012 r. stanowi Załącznik Nr 3. § 5. Nadwyżka dochodów nad wydatkami w wysokości 652.436 zł oraz wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 619.000 zł, przeznacza się na: 1) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 1.271.436 zł, w tym: na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.114.778 zł. § 6. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 619.000 zł oraz łączna kwota rozchodów w wysokości 1.271.436 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4. § 7. Objaśnienie o dokonanych zmianach w budżecie stanowi Załącznik Nr 5.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ?2? Poz. 867 ?

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Wiesław Radzewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/83/12 Rady Gminy Przerośl z dnia 27 lutego 2012 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/83/12 Rady Gminy Przerośl z dnia 27 lutego 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ?3? Poz. 867 ?

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/83/12 Rady Gminy Przerośl z dnia 27 lutego 2012 r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/83/12 Rady Gminy Przerośl z dnia 27 lutego 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ?4? Poz. 867 ?

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII/83/12 Rady Gminy Przerośl z dnia 27 lutego 2012 r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.3.48

  uchwała nr XX/136/09 Rady Gminy Przerośl z dnia 14 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.221.2

  uchwała nr XIX/127/09 Rady Gminy Przerośl z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.14.12

  uchwała nr XVI/109/08 Rady Gminy Przerośl z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.32.32

  uchwała nr XVI/114/08 Rady Gminy Przerośl z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Przerośl

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1816

  zarządzenie nr 9/2012 Wójta Gminy Przerośl z dnia 16 marca 2012r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego gminy Przerośl za 2011 r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.866

  uchwała nr XII/85/2012 Rady Gminy Przerośl z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.865

  uchwała nr XVI/84/12 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez miasto Wysokie Mazowieckie

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.864

  uchwała nr XVI/83/12 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zaliczenia ulicy miejskiej do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.863

  uchwała nr XVII/107/12 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Bielsk Podlaski

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.862

  uchwała nr XVII/106/12 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2016"


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.