Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.87

Tytuł:

uchwała nr XII/69/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielnik na rok 2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2012-01-10
Organ wydający:Rada Gminy Mielnik
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 87
Hasła:Budżety

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

?

Białystok, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 87

UCHWAŁA NR XII/69/11 RADY GMINY MIELNIK

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. ?d? oraz lit. ?i? ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansów publiczny (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011 r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 201, poz. 1183) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Dochody budżetu w wysokości 22.207.091 zł, z tego: - bieżące w wysokości 15.404.128 zł, - majątkowe w wysokości 6.802.963 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. § 2. Wydatki budżetu w wysokości 24.450.494 zł, z tego: - bieżące w wysokości 14.553.312 zł, - majątkowe w wysokości 9.897.182 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. § 3. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości - 152.000 zł, 2) celową w wysokości - 48.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki dotyczące zarządzania kryzysowego. § 4. Dochody budżetu w wysokości 1.756.597 zł pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego, PROW na lata 2007 - 2013, przeznacza się na spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zrealizowanego zadania pn. ?Budowa oczyszczalni ścieków w Mielniku". § 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3. § 6. 1. Deficyt budżetu w wysokości 4.000.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 2.400.000 zł, 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 1.600.000 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ?2? Poz. 87 ?

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.622.000 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.378.597zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. § 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 4.000.000 zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - w kwocie 622.000 zł. § 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 35.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 36.100 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

2. Ustala się dochody w kwocie 8.000 zł i wydatki w kwocie 8.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska. § 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 288.749 zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla: 1. sołectwa Homoty kwotę 16.007 zł. 2. sołectwa Maćkowicze kwotę 21.118 zł. 3. sołectwa Mętna kwotę 21.287 zł. 4. sołectwa Mielnik kwotę 56.166 zł. 5. sołectwa Moszczona Królewska kwotę 23.646 zł. 6. sołectwa Niemirów kwotę 19.097 zł. 7. sołectwa Osłowo kwotę 17.524 zł. 8. sołectwa Pawłowicze kwotę 17.018 zł. 9. sołectwa Radziwiłłówka kwotę 17.524 zł. 10. sołectwa Sutno kwotę 20.051 zł. 11. sołectwa Tokary kwotę 21.062 zł. 12. sołectwa Wajków kwotę 14.210 zł. 13. sołectwa Wilanowo kwotę 24.039 zł. § 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5. § 12. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody - 1.144.200 zł, koszty - 1.144.200zł, Zgodnie z załącznikiem nr 6. 2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 131.000 zł; wydatki - 131.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7. § 13. Upoważnia się Wójta do: 1. zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych i długoterminowych poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 8 Uchwały; do wysokości

2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 3. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami; 4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ?3? Poz. 87 ?

5. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. § 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. § 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Gminy Jan Zduniewicz Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/69/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 grudnia 2011 r. Plan Dochodów Budżetu Gminy na rok 2012

w złotych

Dział 1 bieżące 010 01095 0750 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Transport i łączność 60014 2320 60016 0690 700 70004 0750 Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych opłat Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Administracja publiczna 75011 2010 Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0970 751 75101 2010 Wpływy z różnych dochodów Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75412 0970 756 Ochotnicze straże pożarne Wpływy z różnych dochodów Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 4 449,00 4 449,00 4 449,00 Rozdział 2 § 3 Nazwa 4 Plan ogółem 5

600

43 400,00 30 000,00 30 000,00 13 400,00 13 400,00 100 500,00 13 200,00 13 200,00

70005

87 300,00 87 300,00

750

62 000,00 57 000,00 57 000,00

75023

5 000,00 5 000,00 507,00 507,00 507,00

754

16 300,00 16 300,00 16 300,00 12 637 651,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ?4? Poz. 87 ?

Dział 1 Rozdział 2 75615 0310 0320 0330 0340 0460 0470 75616 0310 0320 0330 0340 0360 0430 0440 0500 0690 0910 75618 0410 0480 75621 0010 0020 758 75801 2920 75814 0920 801 80104 0690 852 85212 2010 § 3 Nazwa 4 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty miejscowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Oświata i wychowanie Przedszkola Wpływy z różnych opłat Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 85216 2030 85219 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej 11 066 327,00 10 762 280,00 607,00 278 547,00 1 892,00 20 000,00 3 001,00 247 824,00 94 700,00 38 500,00 62 705,00 8 469,00 8 500,00 1 600,00 650,00 32 000,00 200,00 500,00 43 500,00 8 500,00 35 000,00 1 280 000,00 950 000,00 330 000,00 1 555 209,00 1 553 209,00 1 553 209,00 2 000,00 2 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 797 900,00 574 900,00 574 000,00 Plan ogółem 5

2360 85213

900,00 5 000,00

1 000,00

2030 85214

4 000,00 80 000,00 80 000,00 44 000,00 44 000,00 32 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ?5? Poz. 87 ?

Dział 1 Rozdział 2 § 3 2030 85295 2030 853 Nazwa 4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85395 Pozostała działalność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90019 0690 bieżące razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3 majątkowe 630 Turystyka w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Informatyka w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 72095 Pozostała działalność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 95 605,00 95 605,00 95 605,00 95 605,00 81 264,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Plan ogółem 5 32 000,00 62 000,00 62 000,00 169 212,00 169 212,00 169 212,00 169 212,00 143 830,00

2009

25 382,00

900

8 000,00 8 000,00 8 000,00 15 404 128,00 169 212,00

6209

14 341,00

720

1 377 728,00 1 377 728,00 1 377 728,00 1 377 728,00 1 377 728,00

900

5 329 630,00 5 329 630,00 5 329 630,00 5 329 630,00 5 329 630,00

majątkowe razem:

6 802 963,00 6 802 963,00 22 207 091,00 6 972 175,00

* Przewidywane wykonanie dochodów 2011r. - 18 992 963zł * Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego dział 852 rozdz. 85212 § 2350 ? 3 000zł

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ?6? Poz. 87 ?

* Dochody związane z realizacją zadań zleconych ? 632 507zł

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ?7? Poz. 87 ?

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XII/69/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 grudnia 2011 r. Plan Wydatków Budżetu Gminy na rok 2012

w złotych

Rodzaj zadania: Poroz. z JST Z tego z tego: z tego:

w tym: Dział Rozdział § Nazwa Plan zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane

z tego: dotacje na zadania bieżące wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 0,00 0,00 30 000,00 0,00 10 500 000,00 500 000,00 11 0,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wydatki majątkowe wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu

inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

1 600

2

3

4 Transport i łączność

5 710 000,00 500 000,00

6 530 000,00 500 000,00

7 30 000,00 0,00

8

12 0,00 0,00

13 0,00 0,00

14 0,00 0,00

15 180 000,00 0,00

16 180 000,00 0,00

17 0,00 0,00

18 0,00 0,00

60013

Drogi publiczne wojewódzkie 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Drogi publiczne powiatowe 4300 Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Administracja publiczna

500 000,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60014

210 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

180 000,00

180 000,00

0,00

0,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6050

80 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80 000,00

80 000,00

0,00

0,00

6300

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

750

994,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

994,00

994,00

994,00

0,00

75095 6639

Pozostała działalność Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Ochrona zdrowia

994,00 994,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

994,00 994,00

994,00 994,00

994,00 994,00

0,00 0,00

851 85111 6220

250 000,00 250 000,00 250 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

250 000,00 250 000,00 250 000,00

250 000,00 250 000,00 250 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Szpitale ogólne Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

Wydatki razem:

960 994,00

530 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

430 994,00

430 994,00

994,00

0,00

Rodzaj zadania: Własne Z tego z tego: z tego:

w tym: Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 010 01030 2850 2 3 4 Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Transport i łączność 60004 4300 60016 4210 Lokalny transport zbiorowy Zakup usług pozostałych Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Turystyka 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 4217 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 900,00 900,00 900,00 6 900,00 900,00 900,00 7 900,00 900,00 900,00 8 0,00 0,00 0,00 9 900,00 900,00 900,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 10 0,00 0,00 0,00 11 0,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

12 0,00 0,00 0,00

13 0,00 0,00 0,00

14 0,00 0,00 0,00

15 0,00 0,00 0,00

16 0,00 0,00 0,00

17 0,00 0,00 0,00

18 0,00 0,00 0,00

600

557 500,00 9 500,00 9 500,00 523 000,00 12 500,00

395 500,00 9 500,00 9 500,00 386 000,00 12 500,00

395 500,00 9 500,00 9 500,00 386 000,00 12 500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

395 500,00 9 500,00 9 500,00 386 000,00 12 500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

162 000,00 0,00 0,00 137 000,00 0,00

162 000,00 0,00 0,00 137 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 4300 6050

200 000,00 173 500,00 137 000,00

200 000,00 173 500,00 0,00

200 000,00 173 500,00 0,00

0,00 0,00 0,00

200 000,00 173 500,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 137 000,00

0,00 0,00 137 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

60095

25 000,00 25 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

25 000,00 25 000,00

25 000,00 25 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

630

165 379,00 165 379,00

52 902,00 52 902,00

1 000,00 1 000,00

0,00 0,00

1 000,00 1 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

51 902,00 51 902,00

0,00 0,00

0,00 0,00

112 477,00 112 477,00

112 477,00 112 477,00

112 477,00 112 477,00

0,00 0,00

9 418,00

9 418,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 418,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4219

10 135,00

10 135,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 135,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4307 4309 4350

15 582,00 16 767,00 1 000,00

15 582,00 16 767,00 1 000,00

0,00 0,00 1 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

15 582,00 16 767,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

6057

81 264,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

81 264,00

81 264,00

81 264,00

0,00

6059

31 213,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31 213,00

31 213,00

31 213,00

0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ?8? Poz. 87 ?

700 70004 Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Różne opłaty i składki Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Działalność usługowa 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 4170 4300 71014 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Opracowania geodezyjne i kartograficzne 4300 720 72095 6057 Zakup usług pozostałych Informatyka Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Administracja publiczna 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego 300 892,00 19 500,00 200 892,00 19 500,00 200 892,00 19 500,00 0,00 0,00 200 892,00 19 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260 4270 4300 4430 70005

12 500,00 2 000,00 2 500,00 500,00 281 392,00

12 500,00 2 000,00 2 500,00 500,00 181 392,00

12 500,00 2 000,00 2 500,00 500,00 181 392,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 500,00 2 000,00 2 500,00 500,00 181 392,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 400,00

26 400,00

26 400,00

0,00

26 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260 4300 4390

12 000,00 127 300,00 10 000,00

12 000,00 127 300,00 10 000,00

12 000,00 127 300,00 10 000,00

0,00 0,00 0,00

12 000,00 127 300,00 10 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

4430 4500

2 500,00 3 192,00

2 500,00 3 192,00

2 500,00 3 192,00

0,00 0,00

2 500,00 3 192,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

6050

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

710

160 520,00 144 520,00

160 520,00 144 520,00

160 520,00 144 520,00

5 400,00 5 400,00

155 120,00 139 120,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

5 400,00 139 120,00 16 000,00

5 400,00 139 120,00 16 000,00

5 400,00 139 120,00 16 000,00

5 400,00 0,00 0,00

0,00 139 120,00 16 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

16 000,00 1 625 857,00 1 625 857,00 1 377 728,00

16 000,00 0,00 0,00 0,00

16 000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

16 000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1 625 857,00 1 625 857,00 1 377 728,00

0,00 1 625 857,00 1 625 857,00 1 377 728,00

0,00 1 625 857,00 1 625 857,00 1 377 728,00

0,00 0,00 0,00 0,00

6059

248 129,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

248 129,00

248 129,00

248 129,00

0,00

750

2 585 499,00 154 700,00

2 460 499,00 154 700,00

2 290 676,00 9 700,00

1 743 580,00 0,00

547 096,00 9 700,00

0,00 0,00

151 200,00 145 000,00

18 623,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

125 000,00 0,00

125 000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

145 000,00

145 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

145 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300 75023

6 700,00 2 244 276,00

6 700,00 2 119 276,00

6 700,00 2 113 076,00

0,00 1 732 380,00

6 700,00 380 696,00

0,00 0,00

0,00 6 200,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 125 000,00

0,00 125 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

6 200,00

6 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010

1 378 800,00

1 378 800,00

1 378 800,00

1 378 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

102 200,00

102 200,00

102 200,00

102 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

216 480,00

216 480,00

216 480,00

216 480,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120 4140

34 900,00 15 000,00

34 900,00 15 000,00

34 900,00 15 000,00

34 900,00 0,00

0,00 15 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

4210

61 536,00

61 536,00

61 536,00

0,00

61 536,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260 4270 4280 4300 4350

56 700,00 56 500,00 1 800,00 105 000,00 2 800,00

56 700,00 56 500,00 1 800,00 105 000,00 2 800,00

56 700,00 56 500,00 1 800,00 105 000,00 2 800,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

56 700,00 56 500,00 1 800,00 105 000,00 2 800,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4360

9 000,00

9 000,00

9 000,00

0,00

9 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370

7 500,00

7 500,00

7 500,00

0,00

7 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410 4430 4440

6 200,00 9 200,00 29 600,00

6 200,00 9 200,00 29 600,00

6 200,00 9 200,00 29 600,00

0,00 0,00 0,00

6 200,00 9 200,00 29 600,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

4500

1 360,00

1 360,00

1 360,00

0,00

1 360,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700

18 500,00

18 500,00

18 500,00

0,00

18 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6060

125 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

125 000,00

125 000,00

0,00

0,00

75075

129 823,00

129 823,00

111 200,00

0,00

111 200,00

0,00

0,00

18 623,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ?9? Poz. 87 ?

4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Pozostała działalność 4100 Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75406 3000 Straż Graniczna Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych Ochotnicze straże pożarne 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zarządzanie kryzysowe 4300 757 75702 Zakup usług pozostałych Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Różne rozliczenia 75818 4810 75831 Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa Oświata i wychowanie 80101 3020 Szkoły podstawowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 4307 4309 75095

91 200,00 10 598,00 8 025,00 56 700,00 11 200,00

91 200,00 10 598,00 8 025,00 56 700,00 11 200,00

91 200,00 0,00 0,00 56 700,00 11 200,00

0,00 0,00 0,00 11 200,00 11 200,00

91 200,00 0,00 0,00 45 500,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 10 598,00 8 025,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300 4430 754

30 000,00 10 500,00 474 880,00

30 000,00 10 500,00 332 880,00

30 000,00 10 500,00 298 880,00

0,00 0,00 114 220,00

30 000,00 10 500,00 184 660,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 34 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 142 000,00

0,00 0,00 142 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

35 000,00 35 000,00

35 000,00 35 000,00

35 000,00 35 000,00

0,00 0,00

35 000,00 35 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

75411

22 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 000,00

22 000,00

0,00

0,00

22 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 000,00

22 000,00

0,00

0,00

75412

416 120,00 34 000,00

296 120,00 34 000,00

262 120,00 0,00

114 220,00 0,00

147 900,00 0,00

0,00 0,00

34 000,00 34 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

120 000,00 0,00

120 000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

4010

85 420,00

85 420,00

85 420,00

85 420,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

6 700,00

6 700,00

6 700,00

6 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

13 800,00

13 800,00

13 800,00

13 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120 4170 4210

2 300,00 6 000,00 52 000,00

2 300,00 6 000,00 52 000,00

2 300,00 6 000,00 52 000,00

2 300,00 6 000,00 0,00

0,00 0,00 52 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

4260 4270 4280 4300 4370

52 800,00 3 500,00 600,00 12 000,00 800,00

52 800,00 3 500,00 600,00 12 000,00 800,00

52 800,00 3 500,00 600,00 12 000,00 800,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52 800,00 3 500,00 600,00 12 000,00 800,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4410 4430 4440

500,00 16 400,00 3 900,00

500,00 16 400,00 3 900,00

500,00 16 400,00 3 900,00

0,00 0,00 0,00

500,00 16 400,00 3 900,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

4700

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4780

1 400,00

1 400,00

1 400,00

0,00

1 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6050

120 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120 000,00

120 000,00

0,00

0,00

75421

1 760,00 1 760,00 192 000,00 192 000,00

1 760,00 1 760,00 192 000,00 192 000,00

1 760,00 1 760,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1 760,00 1 760,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 192 000,00 192 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

192 000,00

192 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

192 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

758

2 289 643,00 200 000,00 200 000,00 2 089 643,00

2 289 643,00 200 000,00 200 000,00 2 089 643,00

2 289 643,00 200 000,00 200 000,00 2 089 643,00

0,00 0,00 0,00 0,00

2 289 643,00 200 000,00 200 000,00 2 089 643,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

2 089 643,00

2 089 643,00

2 089 643,00

0,00

2 089 643,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

801

3 483 069,00 2 333 320,00 52 619,00

3 133 069,00 1 983 320,00 52 619,00

3 036 738,00 1 930 701,00 0,00

2 525 656,00 1 629 322,00 0,00

511 082,00 301 379,00 0,00

0,00 0,00 0,00

96 331,00 52 619,00 52 619,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

350 000,00 350 000,00 0,00

350 000,00 350 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

4010

1 285 902,00

1 285 902,00

1 285 902,00

1 285 902,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

93 077,00

93 077,00

93 077,00

93 077,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

211 439,00

211 439,00

211 439,00

211 439,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120 4170 4210

34 104,00 4 800,00 35 000,00

34 104,00 4 800,00 35 000,00

34 104,00 4 800,00 35 000,00

34 104,00 4 800,00 0,00

0,00 0,00 35 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

4260 4280 4300 4350

128 700,00 3 000,00 40 000,00 6 200,00

128 700,00 3 000,00 40 000,00 6 200,00

128 700,00 3 000,00 40 000,00 6 200,00

0,00 0,00 0,00 0,00

128 700,00 3 000,00 40 000,00 6 200,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ? 10 ? Poz. 87 ?

4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przedszkola 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gimnazja 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dowożenie uczniów do szkół 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4300 4410 80195 4170 4440 Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Ochrona zdrowia 85153 4300 85154 Zwalczanie narkomanii Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4170 4210 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pomoc społeczna 85202 4330 Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Rodziny zastępcze 3110 85205 Świadczenia społeczne Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4410 4430 4440

10 500,00 5 000,00 61 779,00

10 500,00 5 000,00 61 779,00

10 500,00 5 000,00 61 779,00

0,00 0,00 0,00

10 500,00 5 000,00 61 779,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

4700

2 200,00

2 200,00

2 200,00

0,00

2 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6050

350 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350 000,00

350 000,00

0,00

0,00

80104

353 332,00 10 415,00

353 332,00 10 415,00

342 917,00 0,00

288 114,00 0,00

54 803,00 0,00

0,00 0,00

10 415,00 10 415,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

4010

225 933,00

225 933,00

225 933,00

225 933,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

17 560,00

17 560,00

17 560,00

17 560,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

38 423,00

38 423,00

38 423,00

38 423,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120 4210

6 198,00 7 500,00

6 198,00 7 500,00

6 198,00 7 500,00

6 198,00 0,00

0,00 7 500,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

4240

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260 4280 4300 4370

14 500,00 1 000,00 8 000,00 3 000,00

14 500,00 1 000,00 8 000,00 3 000,00

14 500,00 1 000,00 8 000,00 3 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

14 500,00 1 000,00 8 000,00 3 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

4410 4430 4440

2 000,00 2 500,00 14 303,00

2 000,00 2 500,00 14 303,00

2 000,00 2 500,00 14 303,00

0,00 0,00 0,00

2 000,00 2 500,00 14 303,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

80110

669 717,00 33 297,00

669 717,00 33 297,00

636 420,00 0,00

607 420,00 0,00

29 000,00 0,00

0,00 0,00

33 297,00 33 297,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

4010

475 561,00

475 561,00

475 561,00

475 561,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

37 510,00

37 510,00

37 510,00

37 510,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

81 244,00

81 244,00

81 244,00

81 244,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120 4440

13 105,00 29 000,00

13 105,00 29 000,00

13 105,00 29 000,00

13 105,00 0,00

0,00 29 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

80113

101 000,00 78 000,00

101 000,00 78 000,00

101 000,00 78 000,00

0,00 0,00

101 000,00 78 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

4270 4300 4430 80146

10 000,00 3 000,00 10 000,00 12 600,00

10 000,00 3 000,00 10 000,00 12 600,00

10 000,00 3 000,00 10 000,00 12 600,00

0,00 0,00 0,00 0,00

10 000,00 3 000,00 10 000,00 12 600,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

9 700,00 2 900,00 13 100,00 800,00 12 300,00

9 700,00 2 900,00 13 100,00 800,00 12 300,00

9 700,00 2 900,00 13 100,00 800,00 12 300,00

0,00 0,00 800,00 800,00 0,00

9 700,00 2 900,00 12 300,00 0,00 12 300,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

851

194 700,00 1 000,00 1 000,00 35 100,00

144 700,00 1 000,00 1 000,00 35 100,00

144 700,00 1 000,00 1 000,00 35 100,00

15 000,00 0,00 0,00 15 000,00

129 700,00 1 000,00 1 000,00 20 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

50 000,00 0,00 0,00 0,00

50 000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

15 000,00 6 500,00

15 000,00 6 500,00

15 000,00 6 500,00

15 000,00 0,00

0,00 6 500,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

4300 4410 85195

13 100,00 500,00 158 600,00 27 000,00

13 100,00 500,00 108 600,00 27 000,00

13 100,00 500,00 108 600,00 27 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

13 100,00 500,00 108 600,00 27 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 50 000,00 0,00

0,00 0,00 50 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

4300 6050

81 600,00 50 000,00

81 600,00 0,00

81 600,00 0,00

0,00 0,00

81 600,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 50 000,00

0,00 50 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

852

679 128,00 70 000,00 70 000,00

679 128,00 70 000,00 70 000,00

341 128,00 70 000,00 70 000,00

245 128,00 0,00 0,00

96 000,00 70 000,00 70 000,00

0,00 0,00 0,00

338 000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

85204

3 000,00 3 000,00 3 000,00

3 000,00 3 000,00 3 000,00

0,00 0,00 3 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 3 000,00

0,00 0,00 0,00

3 000,00 3 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ? 11 ? Poz. 87 ?

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 85215 3110 85216 3110 85219 3020 Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Wydatki osobowe niezaliczone do wyn
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.16.16

  uchwała nr XX/96/08 Rady Gminy Mielnik z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Mielnik

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.201.2

  uchwała nr VIII/43/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 19 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/34/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 27 maja 2011 roku

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.7.55

  uchwała nr XX/98/08 Rady Gminy Mielnik z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie budżetu gminy na rok 2009

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2399

  uchwała nr XVI/107/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.201.2

  uchwała nr VIII/41/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 19 lipca 2011r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mielnik

porady prawne online

Porady prawne

 • Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

  Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań (...)

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Wpływy do budżetu gminy z mandatów

  Słyszałem, że w przypadku mandatów drogowych (np. za przekroczenie prędkości) wpłaty trafiają do budżetu gminy. Jeśli jednak dochodzi do sprawy sądowej należność (...)

 • Istota jednostki budżetowej

  Czym charakteryzuje się jednostka budżetowa?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.86

  uchwała nr XII/72/11 Rady Gminy Raczki z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.85

  uchwała nr XII/70/11 Rady Gminy Raczki z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.84

  uchwała nr XVII/129/11 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.83

  uchwała nr XVIII/170/11 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.82

  uchwała nr XI/67/11 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2012


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.