Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.995

Tytuł:

uchwała nr XI/60/12 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 5 marca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rutce-Tartak

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Rada Gminy Rutka-Tartak
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 995
Hasła:Statuty

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

?

Białystok, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 995

UCHWAŁA NR XI/60/12 RADY GMINY RUTKA-TARTAK z dnia 5 marca 2012 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rutce-Tartak Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738, Nr 65, poz. 554, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842, z 2011 r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887) uchwala się, co następuje: § 1. W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rutce-Tartak stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XIV/83/04 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 14 września 2004 roku w sprawie Uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rutce-Tartak (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2004 r. Nr 146, poz. 1938, z 2008 r. Nr 14, poz. 163, Nr 237, poz. 2446) wprowadza się następującą zmianę: 1) ) § 6 otrzymuje następującą nową treść: ?§ 6. Ośrodek realizuje zadania określone w ustawie o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), ustawie o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), ustawie o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 86, poz. 372 z późn. zm.), ustawie o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.), ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) oraz zadania wynikające z innych ustaw?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Andrzej Anuszkiewicz
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1454

  uchwała nr XII/67/12 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty w opłacie za trwały zarząd od nieruchomosści w Rutce-Tartak przekazanych szkołom gminnym na realizację celów statutowych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.203.2

  uchwała nr XXIII/143/09 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 24 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rutka -Tartak w Gminie Rutka-Tartak

 • DZ. URZ. 2012.2217

  uchwała nr XV/108/12 Rady Gminy Ropa z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropie

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIV/199/09 Rady Gminy Bobrowice z dnia 11 września 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowicach

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIX-167/2010 Rady Gminy Bądkowo z dnia 23 marca 2010r. w sprawie uchylenia uchwały nr VI-36/03 Rady Gminy Bądkowo z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bądkowie i uchwały Nr XVII-89/2005 Rady Gminy Bądkowo z dnia 30.03.2005r.w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bądkowie oraz uchwały nr XXVII-150/2006 Rady Gminy Bądkowo z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bądkowie

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.994

  uchwała nr XVIII/124/12 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Grajewie

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.993

  uchwała nr XVIII/123/12 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Miejskich Nr 2 w Grajewie

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.992

  zarządzenie nr 85/12 Wójta Gminy Narewka z dnia 21 marca 2012r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2011r. i informacji o stanie mienia Gminy

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.991

  porozumienie Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 8 marca 2012r. w sprawie powierzenia Gminie zadania publicznego w zakresie założenia i prowadzenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej Technikum w Zespole Szkół i Przedszkola w Tykocinie

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.990

  porozumienie Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Zawady


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.