Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.105.172

Tytuł:

porozumienie Burmistrza Miasta Lubliniec; Wójta Gminy w Boronowie z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie świadczenia usługi w zakresie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej przez Punkt Konsultacyjny w Lublińcu dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, ich rodzin i ofiar przemocy domowej mieszkańcom gminy Boronów

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-06-11
Organ wydający:Burmistrz Miasta Lubliniec; Wójt Gminy w Boronowie
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 105 pozycja: 1721
Hasła:

POROZUMIENIE   z dnia 25 stycznia 2010 r.       Na podstawie art. 216 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 75/XXXV/2009 Rady Gminy w Boronowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010 oraz uchwały Nr 76/XXXV/2009 Rady Gmiy w Boronowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok oraz uchwały Nr 48/VI/2007 Rady Gminy w Boronowie z dnia 30 marca 2007r. w sprawie powierzenia Gminie Lubliniec zadania publicznego oraz uchwałą Nr 102/XI/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie przyjęcia przez Gminę  Lubliniec od gmin: Kochanowice, Pawonków, Boronów, Ciasna, Koszęcin, Herby wykonywania zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej  Burmistrz Miasta Lublińca ­ Edward Maniura, zwany dalej Burmistrzem przy współudziale Pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ­ Mariusza Kozińskiego   oraz   Wójt Gminy Boronów ­ Rufin Majchrzyk, zwany dalej Wójtem   zawierają porozumienie następującej treści:   § 1. Punkt Konsultacyjny w Lublińcu dla osób uzależnonych od alkoholu, narkotyków, ich rodzin i ofiar przemocy domowej będzie świadczył usługi w zakresie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej również mieszkańcom gminy Boronów.   § 2.  1. Wójt przekaże dotację na pokrycie części kosztów funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego w Lublińcu.  2. Dotacja będzie przekazana na rachunek Urzędu Miejskiego w Lublińcu: ING BSK SA o/Cz­wa 33 1050 1142 1000 0005 0096 6783 w terminie do 31 marca 2010r.   § 3.  1. Wysokość dotacji w roku 2010 za okres od stycznia do grudnia wynosi: 1 300 zł słownie: tysiąc trzysta złotych.  2. Na podstawie aneksu do Porozumienia może ulec zmianie wysokość dotacji przekazanej przez Wójta.   § 4. Burmistrz przekaże Wójtowi w terminie do 31 stycznia 2011 roku sprawozdanie roczne z działalności Punktu Konsultacyjnego, w szczególności zawierające informacje w zakresie korzystania z usług Punktu Konsultacyjnego przez mieszkańców gminy Boronów.   § 5.  1. Porozumienie zawarto na okres do 31 grudnia 2010r.  2. Każdej ze stron przysługuje prawo pisemnego rozwiązania niniejszego Porozumienia z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia przypadającego na koniec miesiąca kalendarzowego.   3. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze stron, w każdym czasie na mocy porozumienia stron.   4. Przy wcześniejszym rozwiązaniu Porozumienia dotacja winna być  zwrócona w terminie 30 dni od upływu okresu rozwiązania Porozumienia. Wysokoś ć  zwróconej dotacji ustalona będzie proporcjonalnie do czasu obowiązywania Porozumienia.   § 6. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.   § 7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2010 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

ID: ECAOD-XSGAG-RNFPK-KOYYH-SKWWU. Podpisany. Strona 1 / 2

§ 7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2010 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

WÓJT     mgr Rufin Majchrzyk 

BURMISTRZ     Edward Maniura 

Pełnomocnik Burmistrza Miasta ds.  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych    Mariusz Koziński   

ID: ECAOD-XSGAG-RNFPK-KOYYH-SKWWU. Podpisany.

Strona 2 / 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.210.368

  porozumienie Burmistrza Miasta Lubliniec; Wójta Gminy Herby z dnia 1 sierpnia 2011r. w sprawie świadczenia usług w zakresie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, ich rodzin i ofiar przemocy domowej w ramach ? Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych? przez Punkt Konsultacyjny w Lublińcu mieszkańcom gminy Herby

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.105.173

  porozumienie Burmistrza Miasta Lubliniec; Wójta Gminy Herby z dnia 30 marca 2010r. w sprawie świadczenia usług w zakresie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, ich rodzin i ofiar przemocy domowej w ramach "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" przez Punkt Konsultacyjny w Lublińcu mieszkańcom gminy Herby

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.963

  porozumienie nr 68/II/2012 Burmistrza Miasta Lubliniec; Wójta Gminy Boronów z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie świadczenia usług w zakresie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej przez Punkt Konsultacyjny w Lublińcu dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, ich rodzin i ofiar przemocy domowej dla mieszkańców gminy Boronów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.85.1582

  porozumienie nr 60/II/2011-GKRPA Burmistrza Miasta Lubliniec; Wójta Gminy Boronów z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie świadczenia usług w zakresie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, ich rodzin i ofiar przemocy domowej będących mieszkańcami gminy Boronów przez Punkt Konsultacyjny w Lublińcu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.981

  porozumienie nr OR.031.1.2012 Burmistrza Miasta Lubliniec; Wójta Gminy Herby z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie prowadzenia zadania publicznego przez Gminę Lubliniec

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.105.172

  porozumienie nr ON.II.0730/2/10 Prezydenta Miasta Bielska-Białej; Wójta Gminy Oświęcim z dnia 13 stycznia 2010r. w sprawie przyjmowania żywych zwierząt z terenu Gminy Oświęcim w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej z siedzibą przy ul. Reksia 48

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.105.171

  porozumienie nr ON.II.0730/1/10 Prezydenta Miasta Bielska-Białej; Wójta Gminy Klucze z dnia 4 stycznia 2010r. w sprawie przyjmowania żywych zwierząt z terenu Gminy Klucze w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej z siedzibą przy ul. Reksia 48

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.105.171

  porozumienie nr ON.II.0730/49/2009 Prezydenta Miasta Bielska-Białej; Wójta Gminy Klucze z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie rozwiązania Porozumienia nr ON.II.0730/15/2009 z dnia 27.05.2009 r. dotyczącego powierzenia Gminie Bielsko-Biała wykonania zadania publicznego związanego z zapewnianiem opieki bezdomnym zwierzętom

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.105.171

  uchwała nr XLV/441/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie trybu udzielania dotacji, sposobu ich rozliczania i sposobu kontroli wykonywania zadań, dla osób fizycznych ze środków budżetu Miasta, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.105.171

  uchwała nr XLVI/434/10 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/373/09 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 listopada 2009 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.