Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.105.174

Tytuł:

aneks Burmistrza Miasta Radlin; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego do Porozumienia z dnia 3 sierpnia 2004r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-06-11
Organ wydający:Burmistrz Miasta Radlin; Zarząd Powiatu Wodzisławskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 105 pozycja: 1742
Hasła:

ANEKS do porozumienia z dnia 3 sierpnia 2004r. w sprawie powierzenia przez Powiat  Wodzisławski Miastu Radlin prowadzenia Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Radlinie przy ul. Rogozina 52 zawarty pomiędzy: Powiatem Wodzisławskim, ul. Bogumińska 2, 44-300 Wodzisław Śl., reprezentowanym przez: Jerzego Rosoła - Starostę, Tadeusza Skatułę - Wicestarostę a Miastem  Radlin, ul. Rymera 15, 44-310 Radlin, reprezentowanym przez : Barbarę Magiera - Burmistrza Miasta. § 1. W myśl postanowienia §3 porozumienia z dnia 03 sierpnia 2004r. strony tego  porozumienia ustalają kwotę dotacji, o której mowa w §2 ust. 2 porozumienia, na rok budżetowy 2010, w wysokości 131.774,00 zł. ( słownie : stotrzydzieścijedentysięcysiedemsetsiedemdziesiątczterytzł. 00/100 ). § 2. Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian. § 3. Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.  § 4. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. § 5. Aneks niniejszy sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego  Powiat Wodzisławski otrzymuje dwa egzemplarze, a Miasto Radlin jeden egzemplarz. 

Burmistrz Miasta mgr Barbara Magiera

Starosta mgr Jerzy Rosół

Wicestarosta mgr inż. Tadeusz Skatuła  

ID: FENRI-IWBKO-KYNPJ-RSMWW-IPMIC. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.85.1584

  aneks nr 8 Burmistrza Miasta Radlin; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 1 marca 2011r. do Porozumienia z dnia 3 sierpnia 2004r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.900

  aneks nr 9 Burmistrza Miasta Radlin; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 6 lutego 2012r. do Porozumienia z dnia 3 sierpnia 2004r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.32.483

  aneks nr 2 Prezydenta Miasta Żory; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 grudnia 2009r. do Porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Wodzisławskim a Miastem Żory

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.85.1586

  aneks nr 9 Prezydenta Miasta Wodzisław Śląski; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 1 marca 2011r. do Porozumienia z dnia 30 lipca 2004r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.177.330

  aneks nr 1 Wojewody Śląskiego; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 11 lipca 2011r. do Porozumienia z dnia 30 października 2009r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.105.174

  aneks nr 4 Prezydenta Miasta Wodzisław Śląski; Wójta Gminy Mszana z dnia 11 maja 2010r. do Porozumienia z dnia 11.04.2006 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.105.174

  aneks nr 1 Prezydenta Miasta Gliwice; Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 29 kwietnia 2010r. do Porozumienia z dnia 16 czerwca 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.105.173

  aneks nr 1 Burmistrza Miasta Ustroń; Zarządu Powiatu Cieszyńskiego z dnia 28 kwietnia 2010r. do Porozumienia nr WO.0118-2/09 z dnia 5 czerwca 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.105.173

  porozumienie nr 1/PZD/2010 Wójta Gminy Pawłowice; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie powierzenia Gminie Pawłowice prowadzenia letniego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Pawłowice w zakresie koszenia poboczy dróg

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.105.173

  porozumienie nr 48/2010 Burmistrza Pszczyny; Wójta Gminy Chybie z dnia 9 kwietnia 2010r. w sprawie pokrycia kosztów dotacji udzielanej przez Gminę Chybie na każde dziecko uczęszczające do przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Chybie, a będące mieszkańcem Gminy Pszczyna

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.