Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.106.175

Tytuł:

uchwała nr XLII/321/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Gierałtowice

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-06-14
Organ wydający:Rada Gminy Gierałtowice
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 106 pozycja: 1750
Hasła:MIENIE KOMUNALNE

UCHWAŁA NR XLII/321/10 RADY GMINY GIERAŁTOWICE z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Gierałtowice Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r Dz. U. nr 142 poz.1591 z późn. zmian) oraz art.21 ust.1 pkt.2 i ust.3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005r nr 31 poz. 266 z późniejszymi zmianami). Rada Gminy Gierałtowice uchwala I. Przepisy ogólne § 1. Uchwała ma zastosowanie do lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Gierałtowice. § 2. Artykuły powołane w uchwale bez bliższego określenia oznaczają artykuły ustawy z dnia 21 czerwca 2001r o ochronie praw lokatorów , mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005r nr 31 poz. 266 z późn. zmian). § 3. Osoby nie mające zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych mogą ubiegać się w zależności od swojej sytuacji mieszkaniowej o najem lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, jeżeli zamieszkują na pobyt stały na terenie gminy co najmniej 3 lata jak również osoby, o których mowa w §13 uchwały. II. Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca oddanie w najem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego § 4. Określa się wysokość dochodu na osobę w gospodarstwie domowym uzasadniającą oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy jako wysokość nie przekraczającą 150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym. Wysokość dochodu określa się jako średnią z trzech kolejnych miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym zaproponowano oddanie lokalu w najem. Za dochód uważa się dochody członków gospodarstwa domowego określone w przepisach ustawy o dodatkach mieszkaniowych. § 5. Określa się wysokość dochodu na osobę w gospodarstwie domowym uzasadniającą oddanie w najem lokalu socjalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy jako wysokość nie przekraczającą 90% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 75% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym. Dla osób, które utraciły mieszkanie wskutek klęski żywiołowej, katastrofy lub pożaru wysokość nie

Id: MCIYQ-SJQLG-VIIFY-QXTUG-OFYFU. Podpisany Strona 1 z 5

przekraczającą 180% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 150% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym. Wysokość dochodu określa się jako średnią z trzech kolejnych miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym zaproponowano oddanie lokalu w najem. Za dochód uważa się dochody członków gospodarstwa domowego określone w przepisach ustawy o dodatkach mieszkaniowych. III. Warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy. § 6. 1. W rozumieniu niniejszej uchwały za osobę pozostającą w trudnych warunkach mieszkaniowych uważa się osobę zamieszkującą w lokalu, w którym na członka gospodarstwa domowego przypada mniej niż 7 m2 ogólnej powierzchni pokoi lub w lokalu nie spełniającym wymogów pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. 2. W celu poprawy warunków mieszkaniowych najemcy, dopuszcza się możliwość przyznania dodatkowej powierzchni pokoju po podziale wolnego lokalu, który został zwolniony przez dotychczasowego najemcę, a lokal graniczy z lokalem osoby, która pozostaje w trudnych warunkach mieszkaniowych. IV. Kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego. § 7. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony przysługuje osobom, które: 1)Uprawnione są do lokalu zamiennego na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w § 2 lub orzeczenia sądowego, 2)Opuściły dom dziecka w związku z uzyskaniem pełnoletności, 3)Pozostających w trudnych warunkach mieszkaniowych i osiągających dochód zgodnie z zapisem § 4 niniejszej uchwały. 4)Posiadają tytuł prawny do lokalu w budynku, w którym zachodzi konieczność opróżnienia lokalu z powodu przeprowadzenia remontu lub zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. § 8. Lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy mogą być wynajmowane jako lokale socjalne. O wydzieleniu lokalu z zasobu mieszkaniowego gminy na lokal socjalny decyduje skierowanie na najem. § 9. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przysługuje osobom, które: 1)Nabyły prawo do takiego lokalu na podstawie orzeczenia sądowego. 2)Utraciły mieszkanie wskutek klęski żywiołowej, katastrofy lub pożaru.

Id: MCIYQ-SJQLG-VIIFY-QXTUG-OFYFU. Podpisany

Strona 2 z 5

3)Pozostają w trudnych warunkach mieszkaniowych i nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych oraz znalazły się w niedostatku w skutek, czego ich dochód jest zgodny z zapisem § 5 niniejszej uchwały. 4)Utraciły tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego. § 10. W rozumieniu niniejszej uchwały za osobę, która utraciła tytuł prawny do zajmowanego lokalu uważa się osobę, z którą został rozwiązany stosunek najmu po upływie, co najmniej 5 lat od daty zawarcia umowy najmu. § 11. Umowa najmu lokalu socjalnego winna być zawarta na czas nie dłuższy niż 12 miesięcy z możliwością jej przedłużenia na następny okres, jeżeli najemca znajduje się w sytuacji uzasadniającej zawarcie takiej umowy. § 12. W razie wzrostu dochodów gospodarstwa domowego najemcy ponad wysokość określoną w § 5, osoba zajmująca lokal socjalny winna wystąpić o uregulowanie tytułu prawnego do tego lokalu. § 13. 1. Osobom, które nie spełniają kryteriów określonych w niniejszej uchwale można oddać w najem lokale nie spełniające wymogów do zasiedlenia (tzn. zakwalifikowane do remontu) w zamian za wykonanie remontu we własnym zakresie i na własny koszt. 2. O przeznaczeniu lokalu do remontu na własny koszt decyduje Wójt po uwzględnieniu opinii zarządcy lokalu. 3. Zakres prac remontowych ustala protokolarnie zarządca budynku. V. Warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach. § 14. Najemcy lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy nie mogą dokonywać zamiany zajmowanych przez siebie lokali na lokale, do których gmina nie posiada tytułu własności. VI. Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawieranych na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej. § 15. Oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu, następuje na podstawie złożonego wniosku wnioskodawcy, a lokalu socjalnego na podstawie wniosku lub orzeczenia sądowego. Do wniosku osoba ubiegająca się o oddanie w najem lokalu winna dołączyć oświadczenie o wysokości dochodów oraz potwierdzenie właściciela budynku o warunkach mieszkaniowych. § 16. Osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu w budynku, w którym zachodzi konieczność opróżnienia lokalu z powodu przeprowadzenia remontu kapitalnego lub zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia winna dołączyć opinię właściwego organu budowlanego o stanie technicznym budynku.

Id: MCIYQ-SJQLG-VIIFY-QXTUG-OFYFU. Podpisany Strona 3 z 5

§ 17. Zakwalifikowanie wniosku do oddania lokalu w najem na czas nieokreślony lub lokalu socjalnego następuje po spełnieniu warunków zawartych w niniejszej uchwale. § 18. Podstawą oddania lokalu w najem jest: 1)Umieszczenie osoby ubiegającej się na liście osób oczekujących na lokal. 2)Skierowanie do zawarcia umowy. 3)Przepisu nie stosuje się do osób wymienionych w §13. § 19. 1. Wnioski o najem lokali mieszkalnych podlegają opiniowaniu przez zespół ds. mieszkaniowych. 2. W skład zespołu wchodzą po jednym przedstawicielu: - Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach, - Rady Gminy Gierałtowice, - Urzędu Gminy w Gierałtowicach. 3. Przedstawicieli do zespołu wskazują kierownicy w/w jednostek, a przedstawiciela Rady Gminy ? Przewodniczący Rady Gminy. § 20. 1. Wójt po zapoznaniu się z opinią Zespołu ustala listę osób oczekujących na oddanie w najem lokalu na czas nieoznaczony lub lokalu socjalnego. 2. Projekt listy podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres jednego miesiąca w siedzibie Urzędu Gminy. 3. Projekt winien zawierać informację o możliwości składania uwag i zastrzeżeń. 4. Po upływie jednego miesiąca Zespól rozpatruje zgłoszone uwagi i zastrzeżenia. przedstawiając swoją opinię Wójtowi. 5. Listy osób oczekujących na oddanie w najem lokalu sporządza się nie później niż 45 dni od podania do publicznej wiadomości jej projektu. 6. Wójt w uzasadnionych przypadkach może zadecydować o zamknięciu listy osób oczekujących na oddanie w najem lokalu. § 21. Osoba umieszczona na liście oczekujących na oddanie w najem lokalu na czas nie oznaczony i lokalu socjalnego zostaje skreślona z listy w razie: 1)Wzrostu dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy ponad 20% wysokości określonej w § 4 lub w § 5. 2)Dwukrotnej odmowy zasiedlenia lokalu bez uzasadnionej przyczyny. 3)Uzyskania tytułu prawnego do innego lokalu. VII. Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy. § 22. 1. W razie opuszczenia lokalu przez najemcę, który zaspokoił swoje potrzeby mieszkaniowe poza lokalem wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy Wójt może oddać w najem lokal jego zstępnym, wstępnym, pełnoletniemu rodzeństwu, oraz osobie, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą, pod warunkiem, że w lokalu nie występują zaległości w czynszu lub dewastacja lokalu.

Id: MCIYQ-SJQLG-VIIFY-QXTUG-OFYFU. Podpisany Strona 4 z 5

2. Prawo używania lokalu może być przyznane osobom, o których mowa w ust.1 pod warunkiem, że osoby te były zameldowane w lokalu oraz zamieszkiwały w nim przez okres nie krótszy niż 3 lata przed opuszczeniem lokalu przez najemcę. 3. Postanowień ustępu.1 nie stosuje się do osób, które w chwili opuszczenia lokalu przez najemcę miały tytuł prawny do zajmowania innego lokalu. § 23. 1. Wójt może oddać w najem lokal osobom, które pozostały w lokalu po śmierci najemcy, a które nie wstąpiły w najem lokalu w okresie do 12 miesięcy od dnia śmierci najemcy pod warunkiem, że faktycznie w nim zamieszkiwały bez przerwy przez okres co najmniej 3 lat, oraz,że w lokalu nie występują zaległości w czynszu lub dewastacja. 2. W celu potwierdzenia faktycznego zamieszkiwania należy przedłożyć potwierdzenie właściciela lub zarządcy budynku. 3. Postanowień ust. 1 nie stosuje się do osób, które w chwili śmierci najemcy miały tytuł prawny do zajmowania innego lokalu. VIII. Kryteria oddania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80m2. § 24. Lokal mieszkalny wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu gminy o powierzchni użytkowej przekraczającej 80m2 zwolniony przez dotychczasowego najemcę może być oddany w najem osobie, która była umieszczona na liście, a która została skreślona w związku ze wzrostem dochodu powyżej 20% wysokości określonej w § 4. § 25. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice. § 26. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. § 27. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodniczący Rady Gminy Piotr Szołtysek

Id: MCIYQ-SJQLG-VIIFY-QXTUG-OFYFU. Podpisany

Strona 5 z 5
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.111.212

  uchwała nr VI/72/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.65.1244

  uchwała nr XLVIII/499/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Szczecinek.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.360.6413

  uchwała nr XV/172/2011 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kórnik

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr V/15/2011 Rady Miasta Żagań z dnia 24 lutego 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/8/2004 Rady Miasta Żagań z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz Uchwałę Nr XXXV/92/2005 Rady Miasta Żagań z dnia 27 października 2005r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/8/2004 Rady Miasta Żagań z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

 • DZ. URZ. 2011.165.1308

  uchwała nr V.33.2011 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 3 marca 2011r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lipnica Murowana.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.106.174

  uchwała nr XLII/317/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulic

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.106.174

  uchwała nr XL/306/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 11 marca 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych oraz na terenie Gminy Gierałtowice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.106.174

  uchwała nr XL/302/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 11 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/225/09 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia: ?Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wysługę lat, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych składników wynagrodzenia, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania?

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.106.174

  uchwała nr LXII/882/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Bytomia

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.106.174

  uchwała nr LXII/880/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/183/07 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Bytomia

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.