Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.106.175

Tytuł:

uchwała nr XLI/202/10 Rady Gminy Koszarawa z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/198/06 Rady Gminy w Koszarawie z dnia 5 lipca 2006r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów i granic

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-06-14
Organ wydający:Rada Gminy Koszarawa
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 106 pozycja: 1754
Hasła:WYBORY,REFERENDUM,KONSULTACJE

UCHWAŁA NR XLI/202/10 RADY GMINY KOSZARAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/198/06 Rady Gminy w Koszarawie z dnia 5 lipca 2006r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów i granic Na podstawie art. 30 ust. 2 oraz art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. ? Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. nr 159 poz. 1547 z późn. zm.) ? na wniosek Wójta Gminy Koszarawa Rada Gminy Koszarawa uchwala, co następuje: § 1. W § 2 uchwały nr XXXIX/198/06 Rady Gminy w Koszarawie z dnia 5 lipca 2006r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów i granic dokonuje się zmiany opisu granic obwodów głosowania w następujący sposób: 1. W obwodzie głosowania nr 3 dotychczasowy zapis: ?Koszarawa od Nr 405 tj. Lach Karol do Koszarawa Nr 583 tj. Piekarz Andrzej? otrzymuje brzmienie: ?Koszarawa od Nr 405 do Koszarawa Nr 583 tj. Piekarz Andrzej? . 2. W obwodzie głosowania nr 4 dotychczasowy zapis: ?Koszarawa od Nr 601 tj. Kowal Bogusława do Koszarawa Nr 782 tj. Cudzich Tadeusz? otrzymuje brzmienie: ?Koszarawa od Nr 601 tj. Kowal Bogusława do Koszarawa Nr 782 tj. Cudzik Tadeusz? . 3. Pozostałe zapisy uchwały nr XXXIX/198/06 Rady Gminy w Koszarawie z dnia 5 lipca 2006r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów i granic pozostają bez zmian. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koszarawa. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy mgr Roman Zoń

Id: NAAVN-IJMIK-RXMFS-EYEBV-YEGMA. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


  • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.15.258

    rozstrzygnięcie nadzorcze nr NP/II/0911/302/366/09 Wojewody Śląskiego z dnia 30 grudnia 2009r. stwierdzające nieważność w całości uchwały Nr XXXIV/184/09 Rady Gminy w Koszarawie z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/160/09 Rady Gminy w Koszarawie z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Koszarawa

  • DZ. URZ. 2011.425.3986

    uchwała nr X/110/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/403/2006 z dnia 28 sierpnia 2006r. w sprawie powołania inkasenta poboru opłaty parkingowej na parkingu w Rynku Głównym w Miechowie.

  • Dziennik Urzędowy

    uchwała nr XLIX/264/10 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 27 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Nr XXXIX/258/2006 z dnia 17 stycznia 2006r.w sprawie likwidacji Powiatowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarach, z siedzibą przy ul. Pszennej 2.

  • DZ. URZ. WOJ. 2010.104.1975

    uchwała nr XLIII/399/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 lutego 2010r. zmieniająca Uchwałę nr VIII/58/99 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 11 marca 1999 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pruszków

  • DZ. URZ. 2011.425.3985

    uchwała nr X/109/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie odwołania inkasenta poboru opłat parkingowych w Miechowie

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

  • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.106.175

    uchwała nr XLVI/700/10 Rady Miasta Knurów z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia oraz korzystania z usług domu przedpogrzebowego wraz z prosektorium w Knurowie, ul. Floriana 5

  • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.106.175

    uchwała nr XLVI/697/10 Rady Miasta Knurów z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie określenia zasad umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy i Urzędu Miasta z tytułu należności pieniężnych oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności jak również wskazania organów do tego uprawnionych

  • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.106.175

    uchwała nr XLVI/676/10 Rady Miasta Knurów z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/236/2000 Rady Miejskiej w Knurowie z dnia 29.06.2000r.w sprawie: podziału Gminy Knurów na obwody do głosowania

  • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.106.175

    uchwała nr XLII/321/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Gierałtowice

  • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.106.174

    uchwała nr XLII/317/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulic

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.