Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.106.177

Tytuł:

uchwała nr XXVII/219/10 Rady Gminy Wielowieś z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-06-14
Organ wydający:Rada Gminy Wielowieś
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 106 pozycja: 1774
Hasła:ZWIERZĘTA

UCHWAŁA NR XXVII/219/10 RADY GMINY WIELOWIEŚ z dnia 26 marca 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi. Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) i art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o ochronie zwierząt (Dz.U. Nr 106, poz. 1002 z 2003 r. z późn.zm) oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia  1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr 116, poz. 753) po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii oraz po zasięgnięciu opinii Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Rada Gminy Wielowieś uchwala co następuje: § 1. W uchwale Nr IX/55/07 Rady Gminy Wielowieś z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków  wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi dokonuje się następujących zmian: 1) pkt. 5 i 6 otrzymują nowe brzmienie: 5. Bezdomne zwierzęta po wyłapaniu zostaną umieszczone w schronisku dla  zwierząt lub przekazane nowym właścicielom, z którymi podmiot zajmujący się wyłapywaniem zawierał będzie stosowne umowy. 6. Właścicielom zapewnić należy możliwość odzyskania swoich zwierząt jeżeli w skutek ucieczki lub zabłąkania się zostały objęte akcją wyłapywania. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielowieś. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Wielowieś Marcin Marondel  

ID: MATUX-MDQPN-FWKEO-SANGX-PLELD. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.208.2

  uchwała nr 125/XXXII/09 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 13 października 2009r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Szczuczyn oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.270.449

  uchwała nr 195/XIII/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 10 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 466/XXXIV/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 sierpnia 2004 roku w sprawie zasad i warunków wyłapywania na terenie miasta Częstochowy bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.30.682

  uchwała nr XXXVIII/284/2010 Rady Gminy Jasienica Rosielna z dnia 17 marca 2010r. w sprawie ustalenia zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.23.350

  uchwała nr 282/XXXII/09 Rady Gminy Poczesna z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt, rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi na terenie gminy Poczesna

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.18.293

  uchwała nr 442/XLI/09 Rady Miasta Żory z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt, rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi na terenie Miasta Żory

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązek utrzymania czystości na drogach

  Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie, między (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Forma uchwały odwołującej zarząd

  Pewna część członków wspólnoty złożyła wniosek o odwołanie obecnego zarządu. W związku z tym zarządca zwołał zebranie wspólnoty, którego jednym z punktów (...)

 • Wiekszość głosów na zgromadzeniu wspólników

  Czy w przypadku braku osobnego zapisu w umowie spółki z o. o., uchwały zgromadzenia wspólników spółki zapadają większością 2/3 głosów? Jak powinien brzmieć zapis, (...)

 • Zmiana miejsca wykonywania pracy

  W umowie o pracę na czas nieokreślony, w warunkach zatrudnienia mam zapis: miejsce pracy - miejscowość A. Dwa lata później dostałem aneks do umowy w związku z wprowadzeniem (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.106.177

  uchwała nr XLI/544/10 Rady Gminy Rudziniec z dnia 30 marca 2010r. w sprawie ustalenia herbu i pieczęci Gminy Rudziniec

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.106.177

  uchwała nr 1088/LXI/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 13 maja 2010r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Ruda Śląska

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.106.177

  uchwała nr 1087/LXI/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 13 maja 2010r. zmieniająca uchwałę nr 364/XVI/2003 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 27.11.2003 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.106.177

  uchwała nr 1086/LXI/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 13 maja 2010r. zmieniająca uchwałę nr 237/XV/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.08.2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Ruda Śląska

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.106.176

  uchwała nr 1072/LX/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr 782/XLI/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 3.04.2009 r. w sprawie aktualizacji i dostosowania opisu granic obwodów głosowania w mieście Ruda Śląska do stanu faktycznego

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.