Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.107.178

Tytuł:

uchwała nr XXXVI/280/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 13 maja 2010r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w formie dożywiania w ramach Wieloletniego Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielanej osobom i rodzinom, które przekraczają kryterium dochodowe

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-06-15
Organ wydający:Rada Gminy Jaworze
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 107 pozycja: 1788
Hasła:INNE

UCHWAŁA NR XXXVI/280/10 RADY GMINY JAWORZE z dnia 13 maja 2010 r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w formie  dożywiania w ramach Wieloletniego Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielanej osobom i rodzinom, które przekraczają kryterium dochodowe Działając na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ w związku z art. 5 ust. 2 i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" /Dz. U. Nr 267, poz. 2259/ Rada Gminy Jaworze uchwala, co następuje: § 1. Podwyższyć  kryterium dochodowe uprawniające do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dzieci do 7 lat, uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej i osób znajdujących się  w szczególnie trudnej sytuacji, w szczególności samotnych, w wieku podeszłym lub niepełnosprawnych, w formie posiłku, do wysokości 180% kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w przepisie art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009 roku Nr 175 poz. 1362 ze zm.).  § 2. Określić  warunki odpłatności za pomoc w formie posiłku przyznawaną odpłatnie osobom i rodzinom, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 ze zm.), jeżeli dochód tych osób przekracza kryterium, o którym mowa w art. 5 ust. 1 tej ustawy i § 1 uchwały według poniższej tabeli: L.p. Dochód na osobę  w rodzinie w % ustalony w stosunku do kryterium dochodowego Wysokoś ć  odpłatnośc i   w   % określonego odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o pomocy społecznej ustalona od kosztu posiłku 1 2 powyżej kryterium do 220% powyżej 221% 50% 100%

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaworze.  § 4. Traci moc uchwała nr XX/153/04 Rady Gminy w Jaworzu z dnia 31 sierpnia 2004 roku.  § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Jaworze Andrzej Śliwka  

ID: JUSVQ-FPBJY-TZOTE-RXKOP-QFWCP. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1979

  uchwała nr XIV/120/12 Rady Gminy Jaworze z dnia 29 marca 2012r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w formie dożywiania w ramach Wieloletniego Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielanej osobom i rodzinom, które przekraczają kryterium dochodowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.268.443

  uchwała nr XLIV/309/10 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 26 października 2010r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego korzystania z pomocy w formie dożywiania w ramach wieloletniego programu ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania? oraz określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielanej osobom i rodzinom, które przekraczają ustalone kryterium dochodowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.40

  uchwała nr V/23/11 Rady Gminy Rozogi z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.15.630

  uchwała nr LI/418/2009 Rady Miasta Świnoujście z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w formie posiłku w ramach wieloletniego programu ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1526

  uchwała nr XVII/181/12 Rady Gminy Jasienica z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w formie dożywiania w ramach Wieloletniego Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.107.178

  uchwała nr XXXIV/1036/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego dzielnicę Stare Gliwice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.107.178

  uchwała nr XLII/382/10 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 23 marca 2010r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Czechowice-Dziedzice lub będącymi w jej posiadaniu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.107.178

  uchwała nr XLV/471/10 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/263/08 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 października 2008r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.107.178

  uchwała nr XXXV/272/10 Rady Gminy Chybie z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody w części dotyczącej 8 szt. dębów rosnących w Alei dębowej stanowiącej pomnik przyrody nr 489

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.107.178

  uchwała nr XXXVII/329/10 Rady Gminy Brenna z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.