Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.123.198

Tytuł:

uchwała nr XXXIX/275/2010 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zasad umieszczania reklam i tablic informacyjnych w obiektach i na nieruchomościach stanowiących własność gminy Goczałkowice-Zdrój

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-07-07
Organ wydający:Rada Gminy Goczałkowice-Zdrój
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 123 pozycja: 1982
Hasła:INNE

UCHWAŁA NR XXXIX/275/2010 RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie: zasad umieszczania reklam i tablic informacyjnych w obiektach i na nieruchomościach stanowiących własność gminy Goczałkowice-Zdrój Na podstawie art. art.40 ust.2 pkt 3 , 41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Goczałkowice-Zdrój uchwala: § 1. 1. Podmiot ubiegający się o posadowienie tablicy reklamowej lub informacyjnej w obiektach i na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Goczałkowice-Zdrój powinien złożyć wniosek zawierający: projekt graficzny, miejsce lokalizacji, sposób eksponowania reklamy, proponowany czasokres jej umieszczenia. 2. Wniosek składa się do jednostki organizacyjnej Gminy administrującej obiektem lub nieruchomością. Wnioski rozpatrywane są przez kierownika jednostki. 3. Podstawą umieszczania reklam lub tablicy informacyjnej jest umowa cywilnoprawna określająca prawa i obowiązki związane z jej umieszczeniem, którą zawiera się na czas określony do lat trzech. § 2. 1. Umieszczanie reklam i tablic informacyjnych jest odpłatne z zastrzeżeniem ust.2. 2. Reklamy i tablice informacyjne mogą być umieszczane nieodpłatnie tylko w przypadkach gdy podmiotami ubiegającymi o ich posadowienie są: - organizacje, fundacje lub stowarzyszenia, które zgodnie ze statutem prowadzą działalność charytatywną, wychowawczą, kulturalno-oświatową, naukowo-badawczą, leczniczo-opiekuńczą, sportowo-turystyczną lub działalność w zakresie promocji Gminy, o ile udostępnienie powierzchni reklamowej następuje w celu realizacji nie zarobkowych zadań statutowych tych podmiotów, - gminne jednostki organizacyjne. § 3. Postanowienia niniejszej uchwały nie dotyczą zasad umieszczania reklam lub tablic informacyjnych w obrębie pasa drogowego, dla których stosuje się odrębne przepisy. § 4. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Goczałkowice-Zdrój. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Aleksandra Marzec

Id: PPWVF-YVVDO-PANPY-PXZHJ-OPRJY. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIII/275/09 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia zasad i opłat umieszczania różnych form reklam, szyldów, tablic informacyjnych oraz kierunkowskazów na nieruchomościach, obiektach stanowiących własność Gminy Lądek Zdrój

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.240.360

  uchwała nr XLI/278/10 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Goczałkowice-Zdrój

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.25.468

  uchwała nr XLV/322/10 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Goczałkowice-Zdrój

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.80.1454

  ogłoszenie Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 14 marca 2011r. o zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze gminy Goczałkowice-Zdrój

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.46.703

  uchwała nr XXXV/243/09 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.123.198

  uchwała nr XXXIX/274/2010 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gminy Goczałkowice-Zdrój oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.123.198

  uchwała nr XXXIX/272/2010 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.123.197

  uchwała nr XXXIX/267/2010 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Goczałkowice-Zdrój oraz podległych jej jednostek organizacyjnych o charakterze cywilnoprawnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych i warunków dopuszczalności pomocy publicznej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.123.197

  uchwała nr XLIV/346/2010 Rady Gminy Czernichów z dnia 31 maja 2010r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy na realizację zadań zleconych podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku oraz sposobu jej rozliczania i kontroli

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.123.197

  uchwała nr XLIV/395/10 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 31 maja 2010r. w sprawie podziału Gminy Czechowice-Dziedzice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym dla przeprowadzania wyborów do Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.