Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.130.212

Tytuł:

aneks nr 3 Prezydenta Miasta Częstochowa; Wojewody Śląskiego z dnia 12 kwietnia 2010r. do Porozumienia nr SO.IX-5018-B/42/07 z dnia 16 kwietnia 2007r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-07-19
Organ wydający:Prezydent Miasta Częstochowa; Wojewoda Śląski
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 130 pozycja: 2127
Hasła:

ANEKS NR 3 z dnia 12 kwietnia 2010 r.

do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Śląskim a Miastem Częstochowa reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Częstochowa w sprawie powierzenia opieki nad grobami wojennymi, znajdującymi się na terenie Miasta Częstochowa Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009r. Nr 31, poz. 206), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych ( Dz. U. Nr 39, poz. 311 z późn. zm. ) oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowa nr 71/VIII/07 z dnia 05.03.2007r. - Wojewoda Śląski i Prezydent Miasta Częstochowa ustalają: § 1. W porozumieniu nr SO.IX-5018-B/42/07 z dnia 16 kwietnia 2007r. w sprawie powierzenia opieki nad grobami wojennymi  znajdującymi się na terenie Miasta Częstochowa (Dz.Urz.Woj.Śl. Nr 71 poz.1456) wprowadzić następujące zmiany: 1) w § 3 ust.1 dodaje się zdanie: ?Strony ustalają, że dla właściwej realizacji porozumienia Wojewoda zapewni w 2010 roku dotację  w wysokości 50000 zł. Dotacja zostanie przekazana na rachunek bankowy Gminy.?  2) § 3 ust.6 otrzymuje brzmienie: ?Od kwot dotacji niewykorzystanej, zwróconej po terminie określonym w § 3 ust.5 porozumienia  nalicza się odsetki zgodnie z art.168 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240).?  3) § 3 ust.7 otrzymuje brzmienie: ?Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej  wysokości podlega zwrotowi do budżetu wojewody wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, zgodnie z art.169 ustawy o finansach publicznych.?  § 2. Pozostałe warunki porozumienia pozostają bez zmian. § 3. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. § 4. Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach ? jeden dla Gminy i dwa dla Wojewody. 

pełniący funkcję Prezydenta Miasta Częstochowy Piotr Kurpios  

Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk

ID: VQTVF-QCWMH-EULOM-DMVOK-PECTT. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.136.258

  aneks nr 4 Prezydenta Miasta Częstochowa; Wojewody Śląskiego z dnia 4 maja 2011r. do Porozumienia nr SO.IX-5018-B/42/07 z dnia 16 kwietnia 2007r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1985

  aneks nr 5 Prezydenta Miasta Częstochowa; Wojewody Śląskiego z dnia 22 marca 2012r. do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Śląskim a Miastem Częstochowa reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Częstochowa w sprawie powierzenia opieki nad grobami wojennymi, znajdującymi się na terenie Miasta Częstochowa

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.82.1354

  aneks nr 5 Prezydenta Miasta Częstochowy; Wójta Gminy Poczesna z dnia 10 marca 2010r. do Porozumienia zawartego w dniu 29 maja 2008 roku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.82.1353

  aneks nr 4 Prezydenta Miasta Częstochowy; Wójta Gminy Olsztyn z dnia 10 marca 2010r. do Porozumienia zawartego w dniu 26 września 2008 roku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.136.258

  aneks nr 4 Prezydenta Miasta Żory; Wojewody Śląskiego z dnia 29 kwietnia 2011r. do Porozumienia nr SO.IX-5018-B/142/07 z dnia 18 kwietnia 2007r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.130.212

  aneks nr 3 Prezydenta Miasta Bytom; Wojewody Śląskiego z dnia 12 kwietnia 2010r. do Porozumienia nr SO.IX-5018-B/35/07 z dnia 25 kwietnia 2007r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.130.212

  aneks nr 3 Wojewody Śląskiego; Wójta Gminy Boronów z dnia 12 kwietnia 2010r. do Porozumienia nr SO.IX-5018-B/33/07 z dnia 12 marca 2007r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.130.212

  aneks nr 3 Wojewody Śląskiego; Wójta Gminy Bojszowy z dnia 12 kwietnia 2010r. do Porozumienia nr SO.IX-5018-B/32/07 z dnia 5 marca 2007r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.130.212

  aneks nr 3 Burmistrza Miasta Bieruń; Wojewody Śląskiego z dnia 12 kwietnia 2010r. do Porozumienia nr SO.IX-5018-B/31/07 z dnia 15 marca 2007r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.130.212

  aneks nr 3 Prezydenta Miasta Bielsko-Biała; Wojewody Śląskiego z dnia 12 kwietnia 2010r. do Porozumienia nr SO.IX-5018-B/30/07 z dnia 16 kwietnia 2007r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.