Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.130.214

Tytuł:

aneks nr 3 Wojewody Śląskiego; Wójta Gminy Rędziny z dnia 27 kwietnia 2010r. do Porozumienia nr SO.IX-5018-B/115/07 z dnia 7 luty 2007r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-07-19
Organ wydający:Wojewoda Śląski; Wójt Gminy Rędziny
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 130 pozycja: 2147
Hasła:

ANEKS NR 3 WOJEWODY ŚLĄSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2010 r. do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Śląskim a Gminą Rędziny reprezentowaną przez Wójta Gminy Rędziny w sprawie powierzenia opieki nad grobami wojennymi, znajdującymi się na terenie Gminy Rędziny Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009r. Nr 31, poz. 206), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.2 ), w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych ( Dz. U. Nr 39, poz. 311 z późn. zm.3 ) oraz uchwałą Rady Gminy Rędziny nr 3/2007 z dnia 15.01.2007r. - Wojewoda Śląski i Wójt Gminy Rędziny ustalają: § 1. W porozumieniu nr SO.IX-5018-B/ 115 /07 z dnia 7 luty 2007r. w sprawie powierzenia opieki nad grobami wojennymi znajdującymi się na terenie Gminy Rędziny (Dz.Urz.Woj.Śl. Nr 53 poz.1137) wprowadzić następujące zmiany: 1)w § 3 ust.1 dodaje się zdanie: ?Strony ustalają, że dla właściwej realizacji porozumienia Wojewoda zapewni w 2010 roku dotację w wysokości 1000 zł. Dotacja zostanie przekazana na rachunek bankowy Gminy.? 2)§ 3 ust.6 otrzymuje brzmienie: ?Od kwot dotacji niewykorzystanej, zwróconej po terminie określonym w § 3 ust.5 porozumienia nalicza się odsetki zgodnie z art.168 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240).? 3)§ 3 ust.7 otrzymuje brzmienie: ?Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu wojewody wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, zgodnie z art.169 ustawy o finansach publicznych.? § 2. Pozostałe warunki porozumienia pozostają bez zmian. § 3. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. § 4. Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach ? jeden dla Gminy i dwa dla Wojewody.

Wójt Waldemar Chmielarz

Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk

Id: TIQXF-VWUSL-UVUZI-AXFFB-WTAUU. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.113.216

  aneks nr 4 Wojewody Śląskiego; Wójta Gminy Rędziny z dnia 21 kwietnia 2011r. do Porozumienia nr SO.IX-5018-B/115/07 z dnia 7 luty 2007r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3592

  aneks nr 5 Wojewody Śląskiego; Wójta Gminy Rędziny z dnia 6 kwietnia 2012r. do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Śląskim a Gminą Rędziny reprezentowaną przez Wójta Gminy Rędziny w sprawie powierzenia opieki nad grobami wojennymi, znajdującymi się na terenie Gminy Rędziny

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.102.196

  aneks nr 4 Wojewody Śląskiego; Wójta Gminy Kłomnice z dnia 7 kwietnia 2011r. do Porozumienia nr SO.IX-5018-B/60/07 z dnia 21 luty 2007r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.92.1739

  aneks nr 4 Wojewody Śląskiego; Wójta Gminy Miedźno z dnia 5 kwietnia 2011r. do Porozumienia nr SO.IX-5018-B/83/07 z dnia 23 luty 2007r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.113.215

  aneks nr 4 Wojewody Śląskiego; Wójta Gminy Opatów z dnia 20 kwietnia 2011r. do Porozumienia nr SO.IX-5018-B/95/07 z dnia 19 luty 2007r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.130.214

  aneks nr 3 Wojewody Śląskiego; Wójta Gminy Rajcza z dnia 27 kwietnia 2010r. do Porozumienia nr SO.IX-5018-B/114/07 z dnia 18 kwietnia 2007r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.130.214

  aneks nr 3 Burmistrza Miasta Radzionków; Wojewody Śląskiego z dnia 27 kwietnia 2010r. do Porozumienia nr SO.IX-5018-B/113/07 z dnia 12 kwietnia 2007r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.130.214

  aneks nr 3 Wojewody Śląskiego; Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 27 kwietnia 2010r. do Porozumienia nr SO.IX-5018-B/112/07 z dnia 4 lipca 2007r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.130.214

  aneks nr 3 Burmistrza Pszczyny; Wojewody Śląskiego z dnia 27 kwietnia 2010r. do Porozumienia nr SO.IX-5018-B/108/07 z dnia 3 kwietnia 2007r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.130.214

  aneks nr 3 Wojewody Śląskiego; Wójta Gminy Przyrów z dnia 27 kwietnia 2010r. do Porozumienia nr SO.IX-5018-B/106/07 z dnia 18 kwietnia 2007r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.