Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.148.242

Tytuł:

uchwała nr LXXIII/1066/10 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 maja 2010r. w sprawie bonifikat od ceny sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz najemców

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-08-09
Organ wydający:Rada Miasta Mysłowice
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 148 pozycja: 2423
Hasła:NIERUCHOMOŚCI

UCHWAŁA NR LXXIII/1066/10 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 27 maja 2010 r.

w sprawie bonifikat od ceny sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz najemców. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym (jt. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z późn. zm.) w związku z art. 68 ust. 1 pkt. 7 oraz art. 68 ust. 1a i ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.). Rada Miasta Mysłowice uchwala : § 1. Wprowadzić  warunki udzielania bonifikat i określić  wysokoś ć  stawek procentowych w przypadku sprzedaży przez Prezydenta Miasta w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych stanowiących własnoś ć  Gminy Mysłowice na rzecz najemców z którymi Gmina nawiązała stosunek najmu na czas nieokreślony. § 2. 1. Bonifikaty określone w niniejszej uchwale przysługują najemcom : a) nieposiadającym zadłużenia z tytułu najmu lokalu mieszkalnego, b) nieposiadającym innych niż wynajmowany lokal komunalny nieruchomości będących lub mogących być  wykorzystywane na zaspokajanie potrzeb mieszkalnych albo innych praw do lokali mieszkalnych (między innymi odrębna własność, budynek mieszkalny, nieruchomoś ć  gruntowa przeznaczona pod zabudowę  mieszkaniową, spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub najem), którzy potwierdzą powyższe stosownym oświadczeniem. 2. Bonifikaty objęte niniejszą  uchwał ą  nie mogą  być  udzielane w przypadku sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach oddanych do użytku i zasiedlonych po 01.01.2000 r.  3. Bonifikata nie przysługuje jeżeli najemca : a) skorzystał  z pomocy Gminy w formie umorzenia należności przy spłacie zaległości czynszowej w terminie 3 lat przed złożeniem wniosku o wykup.  b) nabył  na własność lokal Gminy z bonifikatą  i ponownie występuje do Gminy z wnioskiem o wykup innego lokalu którego stał  się  najemcą  w związku z rozwodem, podziałem majątku wspólnego, dokonaniem zamiany lub sprzedaży wykupionego z bonifikatą lokalu. § 3. Od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własnoś ć  Gminy ustalonej na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę  majątkowego może być  udzielona bonifikata w następujący sposób :  a) p r z y s p r z e d aży   n a   r z e c z   n a j e m c ó w   l o k a l i   m i e s z k a l n y c h   o   p o w i e r z c h n i   użytkowej nieprzekraczającej 80 m2 , może być udzielona bonifikata od ceny sprzedaży w wysokości 95% b) przy sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2 , może być udzielona bonifikata od ceny sprzedaży lokalu w następujących wysokościach:

ID: - dla lokalu o powierzchni użytkowej od 80,01 VARKE-IMDFS-UPPSI-KBUKP-CWFUD. Podpisany.

m2 do 100 m2 - 85 %;

Strona 1 / 2

- dla lokalu o powierzchni użytkowej od 100,01 m2 do 120 m2 - 75 %; - dla lokalu o powierzchni użytkowej od 120,01 m2 do 140 m2 - 65 %; - dla lokalu o powierzchni użytkowej powyżej 140 m2 - 55 %

a) p r z y s p r z e d aży   n a   r z e c z   n a j e m c ó w   l o k a l i   m i e s z k a l n y c h   o   p o w i e r z c h n i   użytkowej nieprzekraczającej 80 m2 , może być udzielona bonifikata od ceny sprzedaży w wysokości 95% b) przy sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2 , może być udzielona bonifikata od ceny sprzedaży lokalu w następujących wysokościach: - dla lokalu o powierzchni użytkowej od 80,01 m2 do 100 m2 - 85 %; - dla lokalu o powierzchni użytkowej od 100,01 m2 do 120 m2 - 75 %; - dla lokalu o powierzchni użytkowej od 120,01 m2 do 140 m2 - 65 %; - dla lokalu o powierzchni użytkowej powyżej 140 m2 - 55 % § 4. Wysokość bonifikaty ustalonej zgodnie z § 3 zmniejsza się o 10 % jeżeli przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny znajdując y s ię  w budynku w którym po 31 grudnia 2006 r. wykonano remont kapitalny dachu lub termomodernizację.Przez remont kapitalny dachu rozumie się wykonanie łącznie: nowego pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, wymianę  rynien i rur spustowych, naprawę przewodów kominowych i wentylacyjnych ponad dachem, remont instalacji odgromowej.  § 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice Bernard Pastuszka  

ID: VARKE-IMDFS-UPPSI-KBUKP-CWFUD. Podpisany.

Strona 2 / 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.1791

  uchwała nr XVI/6/2012 Rady Miasta Puck z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miasta Pucka Nr XXXIV/9/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. dotyczącej zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, będących w zasobie Gminy Miasta Pucka oraz udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych.

 • DZ. URZ. 2010.128.2445

  uchwała nr LIV/3/2010 Rady Miasta Puck z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie: zmiany przyjętych zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, będących w zasobie Gminy Miasta Pucka oraz udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.273.4367

  uchwała nr IX/65/11 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.10

  uchwała nr XII/334/2012 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 14 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.144.2319

  uchwała nr VI / 26 / 2011 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia warunków udzielania przez Wójta bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.

porady prawne online

Porady prawne

 • Bonifikata na wykup mieszkania komunalnego

  Czy przy sprzedaży mieszkań tzw. komunalnych, gmina może stosować dowolne bonifikaty zniżki dla osób fizycznych lokatorów? Czy stosuje się bonifikaty upusty od "widzimisię" (...)

 • Obowiązek wystawienia PIT-8C

  Rada Miejska na podstawie art. 68 ust. 2c ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami podjęła uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania (...)

 • Przeniesienie środków z funduszu remontowego

  Jesteśmy posiadaczami spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych i garaży. Chcemy przenieść na naszą rzecz własność ww. lokali i utworzyć wspólnotę. (...)

 • Ustalenie wysokości bonifikaty na wykup mieszkania

  Czy gmina może samodzielnie ustalać wysokość bonifikaty na wykup mieszkania należącego do gminy?

 • Podatek od nieruchomości w kamienicy

  Posiadam lokal użytkowy położony w kamienicy, blisko centrum miasta. Kamienica jest 4 kondygnacyjna i obejmuje 2 lokale użytkowe, gdzie prowadzona jest działalność (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.148.242

  uchwała nr LXX/1214/2010 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany fragmentu planu miejscowego miasta Czeladź dla terenu przy DK 86

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.148.242

  uchwała nr LXX/1213/2010 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź - ,,Nowa Kolonia Saturn?

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.148.242

  uchwała nr LXX/1212/2010 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź przyjętego uchwałą Nr LXVI/1019/2006 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 19 kwietnia 2006r

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.148.241

  uchwała nr 48/XLII/2010 Rady Gminy w Boronowie z dnia 8 czerwca 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadający Gminie Boronów oraz jej jednostkom podległym

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.148.241

  uchwała nr LIV / 960 /2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Warpie

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.