Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.148.242

Tytuł:

uchwała nr LIII/560/10 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zasad udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych miasta Piekary Śląskie od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach miasta Piekary Śląskie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-08-09
Organ wydający:Rada Miasta w Piekarach Śląskich
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 148 pozycja: 2424
Hasła:OŚWIATA,SZKOŁY,PRZEDSZKOLA,ŻŁOBKI

UCHWAŁA NR LIII/560/10 RADY MIASTA W PIEKARACH ŚLĄSKICH z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zasad udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych miasta Piekary Śląskie od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach miasta Piekary Śląskie Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami) Rada Miasta w Piekarach Śląskich uchwala: § 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez miasto Piekary Śląskie, obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela o liczbę godzin zajęć stanowiącą różnicę między obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć, a wymiarem określonym w § 2 niniejszej uchwały. § 2. 1. Ustalić tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dyrektora przedszkola liczącego:

a.do 2 oddziałów b. 3 oddziały c. 4 oddziały d. 5 i więcej oddziałów

- 10 godzin, - 8 godzin, - 6 godzin, - 4 godziny.

2. Ustalić tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dyrektora każdego typu szkoły ( zespołu) liczącej:

a. do 6 oddziałów b. od 7 do 9 oddziałów c. od 10 do 12 oddziałów d. od 13 do15 oddziałów e. od 16 i więcej oddziałów

- 10 godzin, - 8 godzin, - 5 godzin, - 4 godziny, - 3 godziny.

3. Ustalić tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dyrektora:

a. młodzieżowego domu kultury b. poradni psychologiczno ? pedagogicznej

- 10 godzin, - 10 godzin.

4. Ustalić tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć kierownika:

a. świetlicy szkolnej b. szkolenia praktycznego

- 16 godzin - 6 godzin.

Id: YDIAV-HAMEU-ZIJXU-CMWET-MQXKO. Podpisany

Strona 1

5. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko wicedyrektora szkoły, ustalić obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć: a) większy o 4 godzin od wymiaru ustalonego w § 2 ust. 2 dla dyrektora danej szkoły - w przypadku obowiązującego wicedyrektora wymiaru zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych określonego w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela w wysokości 18 lub 20 godzin tygodniowo, b) większy o 10 godzin od wymiaru ustalonego w § 2 ust. 2 dla dyrektora danej szkoły - w przypadku obowiązującego wicedyrektora wymiaru zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych określonego wart. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela w wysokości 26 lub 30 godzin tygodniowo. § 3. 1. Obowiązkowy wymiar godzin określony w § 2 przysługuje od dnia objęcia stanowiska. 2. Ustalony dla dyrektorów w § 2 ust. 2 tygodniowy wymiar godzin przysługuje również wicedyrektorom, którzy zastępują nieobecnego dyrektora. Jeżeli zastępstwo nie nastąpiło od pierwszego dnia danego miesiąca, to wymiar ten obowiązuje tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu zastępowania nieobecnego dyrektora. § 4. Zniżka godzin o której mowa § 2 ust.5 niniejszej uchwały przysługuje również nauczycielowi, który na podstawie art.39 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty został wyznaczony do pełnienia zastępstwa za dyrektora. Zniżka przysługuje po miesiącu zastępowania dyrektora. Jeżeli zastępowanie nie nastąpiło od pierwszego dnia danego miesiąca, to wymiar ten obowiązuje tego nauczyciela od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu zastępowania nieobecnego dyrektora. § 5. 1. W przypadkach uzasadnionych szczególnymi warunkami funkcjonowania przedszkola, szkoły lub placówki powodującymi znaczne zwiększenie zadań na stanowisku kierowniczym dyrektor może zwrócić się do Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin określonego w § 2 niniejszej uchwały. 2. Dyrektor posiadający zgodę na zwolnienie, o którym mowa w § 4 ust. 1, nie może realizować godzin ponadwymiarowych. 3. Nauczyciele, którym powierzono stanowiska kierownicze, w szczególnych przypadkach podyktowanych koniecznością realizacji programu nauczania mogą realizować godziny ponadwymiarowe w wymiarze nieprzekraczającym 4 godzin tygodniowo. § 6. Ustalić tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez miasto Piekary Śląskie na stanowiskach niewymienionych w art.42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela, w następującej wysokości:

1. nauczyciel - logopeda - 20 godzin, 2. nauczyciel - psycholog - 20 godzin, 3. nauczyciel - pedagog - 20 godzin, 4. nauczyciel wspomagający w klasach integracyjnych - 20 godzin, 5. nauczyciele prowadzący zajęcia terapeutyczne i rewalidacyjno wychowawcze - 20 godzin, 6. nauczyciel przedszkola prowadzący zajęcia w grupach mieszanych, obejmujących dzieci realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne 22 godziny.

§ 7. Tracą moc uchwała Nr XXIII/188/2000 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 28 września 2000r. w sprawie: zasad udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych miasta Piekary Śląskie od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz uchwała Nr XXIII/187/2000 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 28 września 2000r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach. § 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.

Id: YDIAV-HAMEU-ZIJXU-CMWET-MQXKO. Podpisany

Strona 2

§ 9. Uchwała wchodzi w życie pod upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2010 roku.

Przewodniczący Rady Miasta w Piekarach Śląskich Krzysztof Seweryn

Id: YDIAV-HAMEU-ZIJXU-CMWET-MQXKO. Podpisany

Strona 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.68.2178

  uchwała nr IV/26/2011 Rady Gminy Sadowne z dnia 21 marca 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych-wychowawczych prowadzonych przez gminę Sadowne oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4463

  uchwała nr XV/107/2012 Rady Gminy Sadowne z dnia 10 maja 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Sadowne oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4329

  uchwała nr XIII/17/2012 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach i zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Jedlińsk.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.55.1086

  uchwała nr VI/27/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 21 marca 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2217

  uchwała nr XVII/252/12 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.148.242

  uchwała nr LXXIII/1066/10 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 maja 2010r. w sprawie bonifikat od ceny sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz najemców

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.148.242

  uchwała nr LXX/1214/2010 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany fragmentu planu miejscowego miasta Czeladź dla terenu przy DK 86

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.148.242

  uchwała nr LXX/1213/2010 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź - ,,Nowa Kolonia Saturn?

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.148.242

  uchwała nr LXX/1212/2010 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź przyjętego uchwałą Nr LXVI/1019/2006 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 19 kwietnia 2006r

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.148.241

  uchwała nr 48/XLII/2010 Rady Gminy w Boronowie z dnia 8 czerwca 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadający Gminie Boronów oraz jej jednostkom podległym

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.