Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.148.242

Tytuł:

uchwała nr 0150/XLV/1009/2010 Rady Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XXXIII/744/09 Rady Miasta Tychy z dnia 27 sierpnia 2009 r. dotyczącej ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych w Tychach i określenia granic ich obwodów

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-08-09
Organ wydający:Rada Miasta Tychy
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 148 pozycja: 2425
Hasła:OŚWIATA,SZKOŁY,PRZEDSZKOLA,ŻŁOBKI

UCHWAŁA NR 0150/XLV/1009/2010 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XXXIII/744/09 Rady Miasta Tychy z dnia 27 sierpnia 2009 r. dotyczącej ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych w Tychach i określenia granic ich obwodów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późń. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty i Spraw Społecznych Rada Miasta Tychy uchwala: §1 W uchwale Nr 0150/XXXIII/744/09 Rady Miasta Tychy z dnia 27 sierpnia 2009 r. dotyczącej ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych w Tychach i określenia granic ich obwodów wprowadza się następujące zmiany: 1) załącznik nr 1 określający plan sieci publicznych szkół podstawowych w Tychach otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, 2) w załączniku nr 2 określającym granice obwodów publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy, punkty 2, 8 i 18 otrzymują treść w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. §2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy. §3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Tychy mgr Zygmunt Marczuk

Id: SAOKJ-FXYQG-FXRTY-PENGF-QUPJR. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0150/XLV/1009/2010 Rady Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 2010 r. Plan sieci publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy.

Lp .

Nazwa szkoły

Adres 43-100 Tychy, Plac Wolności 4 43-109 Tychy, ul.Jaroszowicka 100 43-100 Tychy, ul. Wojska Polskiego 10 43-109 Tychy, ul. Oświęcimska 256 43-100 Tychy, ul. Czarnieckiego 22 43-100 Tychy, ul. Katowicka 102 43-100 Tychy, ul. Tołstoja 1 43-100 Tychy, ul. Cmentarna 54 43-100 Tychy, ul. Leśna 66 43-100 Tychy, ul. Borowa 123 43-100 Tychy, ul. Marii Curie Skłodowskiej 4 43-100 Tychy, ul. Begonii 5 43-100 Tychy, ul. Fitelberga 8 43-100 Tychy, al. Niepodległości 190 43-100 Tychy, ul. Harcerska 25 43-109 Tychy, ul. Jedności 51 43-100 Tychy, al. Piłsudskiego 21 43-100 Tychy, ul. Gen. Ch. De Gaulle'a 18 43-100 Tychy, ul. Konecznego 1, 43-100 Tychy, ul. Zgrzebnioka 45 43-100 Tychy, al. Niepodległości 53

Strona 1

1 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Rudolfa Zaręby 2 Szkoła Podstawowa nr 2 3 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Kochanowskiego 4 Szkoła Podstawowa nr 4 5 Szkoła Podstawowa nr 5 im. Franciszka Zubrzyckiego w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi 6 Szkoła Podstawowa nr 6 im. Ks. Karola Palicy 7 Szkoła Podstawowa nr 7 im. Powstańców Śląskich 8 Szkoła Podstawowa nr 8 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 9 Szkoła Podstawowa nr 9 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 10 Szkoła Podstawowa nr 10 im. Gustawa Morcinka 11 Szkoła Podstawowa nr 11 im. Marii Curie Skłodowskiej 12 Szkoła Podstawowa nr 17 13 Szkoła Podstawowa nr 18 im. Władysława Jagiełły 14 Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół Sportowych 15 Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Rafała Pomorskiego 16 Szkoła Podstawowa nr 23 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 17 Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty 18 Szkoła Podstawowa nr 36 19 Szkoła Podstawowa nr 37 im. Kornela Makuszyńskiego 20 Szkoła Podstawowa nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Jerzego Ziętka 21 Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna w Zespole Szkół Muzycznych im. Feliksa Rybickiego

Id: SAOKJ-FXYQG-FXRTY-PENGF-QUPJR. Podpisany

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 0150/XLV/1009/2010 Rady Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 2010 r. Zmiany granic obwodów publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy. 2. Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Jaroszowicka 100, 43-109 Tychy Lp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Miasto Tychy Długa Dworska Goździków Jana Jaroszowicka Kościelna Krzywa Księdza Leona Szkatuły Ligonia Łączna Miodowa Mysłowicka Mysłowicka Pasterska Poprzeczna Promienna Rymarska Samochodowa Spokojna Sportowa Ułańska Wspólna Ulica Numer/Zakres numerów wszystkie wszystkie od 45 do 111 wszystkie wszystkie od 43 do 103 wszystkie wszystkie wszystkie wszystkie wszystkie od 36 do 128 (parzyste) od 45 do 129 (nieparzyste) wszystkie wszystkie wszystkie wszystkie wszystkie wszystkie wszystkie wszystkie wszystkie

8. Szkoła Podstawowa nr 8 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, ul. Cmentarna 54, 43-100 Tychy Lp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Miasto Tychy Bławatków Bratków Chabrów Cmentarna Dziewanny Dzwonkowa Goździków Jaskrów Kaczeniec Ulica Numer/Zakres numerów wszystkie wszystkie wszystkie wszystkie wszystkie wszystkie od 1 do 33 wszystkie wszystkie

Strona 1

Id: SAOKJ-FXYQG-FXRTY-PENGF-QUPJR. Podpisany

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Krokusów Marzanny Niezapominajek Ostróżki Oświęcimska Oświęcimska Paproci Skotnica Stokrotek Za Drogą Zimowa Zwierzyniecka

wszystkie wszystkie wszystkie wszystkie od 1 do 109 (nieparzyste) od 2 do 52 (parzyste) wszystkie wszystkie wszystkie wszystkie wszystkie od 108 do 126

18. Szkoła Podstawowa nr 37 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Feliksa Konecznego 1, 43-100 Tychy Lp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Miasto Tychy Aleja Bielska Aleja Bielska Aleja Bielska Konecznego Konfederatów Barskich Księdza Prałata Świerzego Kubicy Kurpińskiego Lechicka Legionów Polskich Lencewicza Myśliwska Różyckiego Żorska Ulica Numer/Zakres numerów od 139 do 145 c 201 203 wszystkie wszystkie wszystkie wszystkie wszystkie wszystkie wszystkie wszystkie od 2 do 38 wszystkie od 2 do 45

Id: SAOKJ-FXYQG-FXRTY-PENGF-QUPJR. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.268.444

  uchwała nr 0150/XLVIII/1082/2010 Rady Miasta Tychy z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XXXIII/744/09 Rady Miasta Tychy z dnia 27 sierpnia 2009 r. z późn. zm. dotyczącej ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych w Tychach i określenia granic ich obwodów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.148.242

  uchwała nr 0150/XLV/1010/2010 Rady Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XXXIII/745/09 Rady Miasta Tychy z dnia 27 sierpnia 2009 r. dotyczącej ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów w Tychach oraz określenia granic ich obwodów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.268.444

  uchwała nr 0150/XLVIII/1083/2010 Rady Miasta Tychy z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XXXIII/745/09 Rady Miasta Tychy z dnia 27 sierpnia 2009 r. z późń. zm. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów w Tychach oraz określenia granic ich obwodów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.179.336

  uchwała nr IX/156/11 Rady Miasta Tychy z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XXXIII/744/09 Rady Miasta Tychy z dnia 27 sierpnia 2009 r. dotyczącej ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych w Tychach i określenia granic ich obwodów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.46.718

  uchwała nr 0150/XL/913/10 Rady Miasta Tychy z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr 0150/XXXVI/683/05 Rady Miasta Tychy z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie regulaminu targowisk miejskich w Tychach

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.148.242

  uchwała nr LIII/560/10 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zasad udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych miasta Piekary Śląskie od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach miasta Piekary Śląskie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.148.242

  uchwała nr LXXIII/1066/10 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 maja 2010r. w sprawie bonifikat od ceny sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz najemców

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.148.242

  uchwała nr LXX/1214/2010 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany fragmentu planu miejscowego miasta Czeladź dla terenu przy DK 86

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.148.242

  uchwała nr LXX/1213/2010 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź - ,,Nowa Kolonia Saturn?

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.148.242

  uchwała nr LXX/1212/2010 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź przyjętego uchwałą Nr LXVI/1019/2006 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 19 kwietnia 2006r

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.