Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.148.242

Tytuł:

uchwała nr 0150/XLV/1010/2010 Rady Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XXXIII/745/09 Rady Miasta Tychy z dnia 27 sierpnia 2009 r. dotyczącej ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów w Tychach oraz określenia granic ich obwodów

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-08-09
Organ wydający:Rada Miasta Tychy
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 148 pozycja: 2426
Hasła:OŚWIATA,SZKOŁY,PRZEDSZKOLA,ŻŁOBKI

UCHWAŁA NR 0150/XLV/1010/2010 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XXXIII/745/09 Rady Miasta Tychy z dnia 27 sierpnia 2009 r. dotyczącej ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów w Tychach oraz określenia granic ich obwodów. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) w związku z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz 2572 z późn. zm) na wniosek Prezydenta Miasta po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty i Spraw Społecznych. Rada Miasta Tychy uchwala: §1 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr 0150/XXXIII/745/09 Rady Miasta Tychy z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów w Tychach oraz określenia granic ich obwodów otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały. 2. W załączniku nr 2 do uchwały, o której mowa powyżej nazwa szkoły wymienionej w pkt. 11 otrzymuje brzmienie ? Gimnazjum nr 12 w Zespole Szkół nr 2, ul. Elfów 9, 43-100 Tychy?. §2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy. §3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Tychy mgr Zygmunt Marczuk

Id: GECLF-MHYZC-LJTID-GIUIW-FSGPF. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr 0150/XLV/1010/2010 Rady Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 2010 r. Plan sieci publicznych gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy.

Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nazwa szkoły Gimnazjum nr 1 im. Armii Krajowej Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Górskiego Gimnazjum nr 6 Gimnazjum nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Agaty Mróz-Olszewskiej Gimnazjum nr 8 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 Sportowe Gimnazjum nr 9 w Zespole Szkół Sportowych Gimnazjum nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka Gimnazjum nr 11 im. Jana III Sobieskiego Gimnazjum nr 12 w Zespole Szkół nr 2 Gimnazjum dla Dorosłych w Zespole Szkół nr 5

Adres 43-100 Tychy, ul. Brzozowa 24 43-100 Tychy, ul. Stefana Czarnieckiego 22 43-100 Tychy, ul. Borowa 123 43-100 Tychy, ul. Feliksa Konecznego 1 43-100 Tychy, ul. Młodzieżowa 7 43-100 Tychy, ul. Lwa Tołstoja 1 43-100 Tychy, ul. Alfonsa Zgrzebnioka 45 43-109 Tychy, ul. Jedności 51 43-100 Tychy, al. Niepodległości 190 43-100 Tychy, ul. Hanny i Kazimierza Wejchertów 20 43-100 Tychy, al. Niepodległości 108 43-100 Tychy, ul. Elfów 9 43-100 Tychy ul. Edukacji 11

11 12 13

Id: GECLF-MHYZC-LJTID-GIUIW-FSGPF. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.268.444

  uchwała nr 0150/XLVIII/1083/2010 Rady Miasta Tychy z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XXXIII/745/09 Rady Miasta Tychy z dnia 27 sierpnia 2009 r. z późń. zm. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów w Tychach oraz określenia granic ich obwodów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.268.444

  uchwała nr 0150/XLVIII/1082/2010 Rady Miasta Tychy z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XXXIII/744/09 Rady Miasta Tychy z dnia 27 sierpnia 2009 r. z późn. zm. dotyczącej ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych w Tychach i określenia granic ich obwodów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.46.718

  uchwała nr 0150/XL/913/10 Rady Miasta Tychy z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr 0150/XXXVI/683/05 Rady Miasta Tychy z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie regulaminu targowisk miejskich w Tychach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.179.336

  uchwała nr IX/156/11 Rady Miasta Tychy z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XXXIII/744/09 Rady Miasta Tychy z dnia 27 sierpnia 2009 r. dotyczącej ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych w Tychach i określenia granic ich obwodów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.148.242

  uchwała nr 0150/XLV/1009/2010 Rady Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XXXIII/744/09 Rady Miasta Tychy z dnia 27 sierpnia 2009 r. dotyczącej ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych w Tychach i określenia granic ich obwodów

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.148.242

  uchwała nr 0150/XLV/1009/2010 Rady Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XXXIII/744/09 Rady Miasta Tychy z dnia 27 sierpnia 2009 r. dotyczącej ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych w Tychach i określenia granic ich obwodów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.148.242

  uchwała nr LIII/560/10 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zasad udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych miasta Piekary Śląskie od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach miasta Piekary Śląskie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.148.242

  uchwała nr LXXIII/1066/10 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 maja 2010r. w sprawie bonifikat od ceny sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz najemców

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.148.242

  uchwała nr LXX/1214/2010 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany fragmentu planu miejscowego miasta Czeladź dla terenu przy DK 86

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.148.242

  uchwała nr LXX/1213/2010 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź - ,,Nowa Kolonia Saturn?

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.