Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.149.242

Tytuł:

uchwała nr XLIX/329/2010 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego funkcjonującej na terenie Powiatu Gliwickiego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-08-10
Organ wydający:Rada Powiatu Gliwickiego
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 149 pozycja: 2428
Hasła:POMOC SPOŁECZNA

UCHWAŁA NR XLIX/329/2010 RADY POWIATU GLIWICKIEGO z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie: ustalenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczowychowawczej typu rodzinnego funkcjonującej na terenie Powiatu Gliwickiego Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 78 ust. 2, art. 85 ust. 2 i 3 oraz art. 85a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) Rada Powiatu Gliwickiego uchwala, co następuje: § 1. Wysokość środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego funkcjonującej na terenie Powiatu Gliwickiego ustala się w formie zryczałtowanej kwoty, wynoszącej miesięcznie 40% kwoty podstawy określonej w art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gliwickiego. § 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Rady Powiatu Gliwickiego Nr V/51/2007 z dnia 28.02.2007 r. w sprawie zwiększenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka w Paczynie. § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego Tadeusz Mamok

Id: XXMQK-BBCTZ-DKXRB-ZBDSQ-NVTNT. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.34

  obwieszczenie Starosty Nidzickiego z dnia 11 marca 2010r. w sprawie zmiany wysokości miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego funkcjonującej na terenie Powiatu Nidzickiego w 2010 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1017

  obwieszczenie nr 2 Starosty Tarnogórskiego z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej funkcjonującej na terenie Powiatu Tarnogórskiego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.44.801

  obwieszczenie Starosty Tarnogórskiego z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie ustalenia wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego funkcjonującej na terenie Powiatu Tarnogórskiego

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.50

  obwieszczenie nr 2/2012 Starosty Nidzickiego z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo ? wychowawczej typu rodzinnego funkcjonującej na terenie Powiatu Nidzickiego w 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.9.

  obwieszczenie Starosty Nidzickiego z dnia 8 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego funkcjonującej na terenie Powiatu Nidzickiego w 2010 roku

porady prawne online

Porady prawne

 • Opiekun dziecka jego przedstawicielem

  Czy dyrektor Domu Dziecka może być przedstawicielem ustawowym wychowanka w procesie karnym?

 • Dokumentacja medyczna dziecka

  Dziecko przebywa w rodzinie zastępczej, matka ma ograniczoną władzę rodzicielską. Czy matka ma prawo wglądu do dokumentacji lekarskiej dziecka?

 • Aktualizacja wywiadu środowiskowego

  Jak często trzeba przeprowadzać rodzinny wywiad środowiskowy w sytuacji wypłaty osobie zasiłku stałego lub okresowego? Wywiad ma jedynie sprawdzić czy może być realizowany (...)

 • Władza ojczyma nad dzieckiem

  Matka 5-latka wyszła powtórnie za mąż. Ojciec dziecka żyje i ma ograniczone prawa rodzicielskie, ponieważ nie mieszka z synem. Jakie prawa do dziecka ma mąż matki? (...)

 • Opinia RODK

  W niedługim czasie mam mieć badania w RODK. Czy są jakieś przepisy prawne mówiące o tym, co powinna zawierać opinia RODK?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.148.242

  uchwała nr 0150/XLV/1012/10 Rady Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie przyznania dyrektorom publicznych szkół i przedszkoli zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2010/2011

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.148.242

  uchwała nr 0150/XLV/1010/2010 Rady Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XXXIII/745/09 Rady Miasta Tychy z dnia 27 sierpnia 2009 r. dotyczącej ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów w Tychach oraz określenia granic ich obwodów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.148.242

  uchwała nr 0150/XLV/1009/2010 Rady Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XXXIII/744/09 Rady Miasta Tychy z dnia 27 sierpnia 2009 r. dotyczącej ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych w Tychach i określenia granic ich obwodów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.148.242

  uchwała nr LIII/560/10 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zasad udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych miasta Piekary Śląskie od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach miasta Piekary Śląskie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.148.242

  uchwała nr LXXIII/1066/10 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 maja 2010r. w sprawie bonifikat od ceny sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz najemców


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.