Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.154.252

Tytuł:

uchwała nr 823/LXII/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie ustanowienia Miejskich Stypendiów Artystycznych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-08-16
Organ wydający:Rada Miejska w Sosnowcu
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 154 pozycja: 2524
Hasła:STYPENDIA,NAGRODY,WYRÓŻNIENIA

UCHWAŁA NR 823/LXII/10 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie ustanowienia Miejskich Stypendiów Artystycznych Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7b ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.), Rada Miejska w Sosnowcu uchwala § 1. Ustanowić Miejskie Stypendia Artystyczne dla najbardziej uzdolnionych artystycznie uczniów i studentów zamieszkałych w Sosnowcu. § 2. Miejskie Stypendia Artystyczne przyznaje Prezydent Miasta Sosnowca po uzyskaniu opinii Zespołu do spraw Zaopiniowania Kandydatów do Miejskich Stypendiów Artystycznych, zgodnie z Regulaminem przyznawania Miejskich Stypendiów Artystycznych. § 3. Regulamin przyznawania Miejskich Stypendiów Artystycznych stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 4. Uchylić uchwałę Nr 298/XV/99 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 listopada 1999 r. w sprawie ustanowienia Miejskiego Stypendium Artystycznego wraz z Regulaminem, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 5. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Sosnowca. § 6. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu Arkadiusz Chęciński

Załącznik do Uchwały Nr 823/LXII/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 czerwca 2010 r. Zalacznik1.pdf REGULAMIN PRZYZNAWANIA MIEJSKICH STYPENDIÓW ARTYSTYCZNYCH

Id: DINNH-ZFHUU-FOUXC-BLVPT-YLETG. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LVIII/1601/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LV/1534/10 z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie: ustanowienia jednorazowych stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego za szczególne osiągnięcia artystyczne

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.101.1698

  uchwała nr V/37/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 10 marca 2011r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych dla uczniów gimnazjum w Mieście i Gminie Margonin

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.102.1653

  uchwała nr VII/66/11 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 1 czerwca 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów naukowych i artystycznych dla studentów.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.231.338

  uchwała nr 290/XXXIX/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 9 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów artystycznych dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.598

  uchwała nr XXXIII/823/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2009r. w sprawie zasad przyznawania Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.154.252

  uchwała nr XLIII/683/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie opłaty targowej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.154.252

  uchwała nr XLIII/679/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.154.252

  uchwała nr XLIII/392/10 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Gminie Orzesze lub jej jednostkom podległym, mających charakter cywilnoprawny, oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.154.252

  uchwała nr XLII/377/10 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO dla terenu położonego w Orzeszu oraz dzielnicy Zawiść

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.154.251

  uchwała nr XLII/376/10 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu ? Woszczycach


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.