Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.155.254

Tytuł:

uchwała nr 415/XLV/2010 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-08-17
Organ wydający:Rada Miejska w Kłobucku
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 155 pozycja: 2544
Hasła:

UCHWAŁA NR 415/XLV/2010 RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie : zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006roku o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225, poz.1635 z późn. zm .) art. 28 § 4 , art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) Rada Miejska w Kłobucku uchwala, co następuje: § 1. 1. Zarządza się pobór opłaty skarbowej nie przekraczającej jednostkowo 165 zł w drodze inkasa na terenie miasta Częstochowa. 2. Wyznacza się termin płatności dla inkasenta pobranej opłaty każdy czwartek danego tygodnia. § 2. Na inkasenta wyznacza się : SAD sp. z o.o. ul. Legionów 59 42-200 Częstochowa § 3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 4% pobranej opłaty. § 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka. § 5. Traci moc uchwała Nr 68/VIII/2007 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 12 czerwca 2007roku w sprawie: zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Przewodniczący Rady Miejskej w Kłobucku nż. Józef Batóg

Id: HLUAB-AJHHV-OWOGF-BKVVY-MFLLI. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1064

  uchwała nr XX/229/12 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1992

  uchwała nr XX/203/2012 Rady Miasta Gniezna z dnia 28 marca 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII/60/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zarządzenia na terenie miasta Gniezna poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.280

  uchwała nr XVI/169/2011 Rady Miasta Gniezna z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie zarządzenia na terenie miasta Gniezna poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. 2009.506.3712

  uchwała nr XLIII/1024/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 19 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.15.14

  uchwała nr XXI/71/08 Rady Gminy Przytuły z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie: zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek rolny - zgłoszenie

  Kupiłam działkę rolną w mieście. Czy powinnam sama zgłosić się z zapytaniem o wysokość podatku, czy też zostanę o nim powiadomiona?

 • Opłata od zażalenia w postępowaniu administracyjnym

  Czy wniesione przeze mnie zażalenie skierowane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego na postanowienie wydane przez organ I instancji winno być opłacone znakami opłaty (...)

 • Opłata za pełnomocnictwo

  Czy pełnomocnictwo udzielone ojcu przez syna i dołączone do pozwu podlega opłacie skarbowej? Jeśli tak w jakiej wysokości?

 • Umorzenie postępowania a zwrot opłaty skarbowej

  Organ umorzył postępowanie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy z powodu braku (jego zdaniem) precyzyjnego określenia pewnych parametrów. Wnosząc wniosek uiściłem (...)

 • Opłata skarbowa od pełnomocnictwa

  Kancelaria prawna wpłaciła na nasze konto opłatę skarbową w wysokości 17 zł. od pełnomocnictwa substytucyjnego podając nawet numery sygnatury. Po pewnym czasie złożyli (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.155.254

  uchwała nr LVII/740/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich granic i numerów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.155.254

  uchwała nr LVII/739/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie podziału Miasta Jastrzębie Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.155.254

  uchwała nr LVII/733/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazw ulic w mieście Jastrzębie Zdrój

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.155.254

  uchwała nr LVII/732/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu Zdroju

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.155.253

  uchwała nr LVII/731/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zatwierdzenia statutu Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jastrzębiu Zdroju

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.