Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.162.266

Tytuł:

uchwała nr 755/LII/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie opisu okręgów wyborczych w Mieście Rybniku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-08-26
Organ wydający:Rada Miasta Rybnika
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 162 pozycja: 2665
Hasła:WYBORY,REFERENDUM,KONSULTACJE

Or-0150/00064/10 (2010/049762) UCHWAŁA NR 755/LII/2010 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie: opisu okręgów wyborczych w Mieście Rybniku Na podstawie: art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.89 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r., Nr 159, poz. 1547 z późn, zm.) na wniosek Prezydenta Miasta po zaopiniowaniu przez Komisję Samorządu i Bezpieczeństwa Rada Miasta Rybnika uchwala: § 1. 1. Dostosować opis okręgów wyborczych przyjętych Uchwałą nr 811/XL/2002 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 czerwca 2002 r. ( z późniejszymi zmianami) do stanu faktycznego poprzez: a) w okręgu nr I: - wykreślenie słów: "Chwałęcice, Golejów, Grabownia, część dzielnicy Maroko - Nowiny, Ochojec, Orzepowice, Rybnik - Północ, Rybnicka Kuźnia, Stodoły, Śródmieście, Wielopole tj.:" - dodanie : po słowie ?Dzikiej Róży? słowa ?Ekonomiczna?, po słowie ?Hutnicza? słowa ?Imbirowa?, po słowie ?Larysza? słowa ?Laurowa?, po słowie ?Okrężna? słowa ?Oliwkowa?, po słowie ?Strąkowska? słowa ?Strefowa?, po słowie ?Świetego Maksymiliana? słowa ?Targowa od ulicy Młyńskiej do rzeki Nacyny?, b) w okręgu nr II: - wykreślenie słów: "Boguszowice - Osiedle, Boguszowice - Stare, Gotartowice, Kamień, Kłokocin, Ligota - Ligocka Kuźnia, Paruszowiec - Piaski, tj.:" - dodanie : po słowie ?Pierwszej Brygady? słowa ?Plac Emila Pawlasa?, po słowie ?Osiedle Południe? słowa ?Osiedle Różane?, c) w okręgu nr III : - wykreślenie słów :"Chwałowice, Meksyk, Niedobczyce, Niewiadom, Popielów, Radziejów, tj.:" d) w okręgu nr IV: - wykreślenie słów : "Część dzielnicy Maroko - Nowiny, Smolna, Zamysłów, Zebrzydowice tj.: " - dodanie po słowie ?Nacyńska" słowa ?Na Okrzeszyńcu?, po słowie ?Świętej Jadwigi? słowa ?Targowa od ulicy Wiejskiej do rzeki Nacyny?. 2. Przyjąć tekst jednolity podziału Miasta na okręgi wyborcze, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej tekstu w budynku Urzędu Miasta Rybnika ul. B. Chrobrego 2, oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta Stanisław Jaszczuk

Id: CBMJK-SFHBI-OBWUG-KQDUG-UWZNZ. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 755/LII/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 czerwca 2010 r. Zalacznik1.pdf Podział Miasta na okręgi wyborcze

Id: CBMJK-SFHBI-OBWUG-KQDUG-UWZNZ. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXII/271/2009 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie dostosowania opisu granic stałych okręgów wyborczych w Mieście i Gminie Bierutów

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/61/2011 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych do stanu faktycznego w mieście i gminie Syców

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.132.2527

  uchwała nr XLII/509/2010 Rady Miasta Leszno z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Miasta Leszna

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIX/266/2010 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych do stanu faktycznego w mieście i gminie Syców

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XL/219/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 18 marca 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie miasta Łęknicy

porady prawne online

Porady prawne

 • Miejsce rejestracji spółki cywilnej

  Dwie osoby fizyczne, jedna z nich mieszka w mieście A, druga w mieście B. Postanawiają uruchomić działalność - spółkę cywilną. Jedna z tych osób posiada dodatkowo (...)

 • Komitet wyborczy

  Jak zgodnie z obowiązującym prawem założyć Komitet Wyborczy wyborców do wyborów samorządowych? Gdzie taki komitet powinien być zarejestrowany i ile wynoszą ewentualne (...)

 • Czynne prawo wyborcze do rady gminy

  Kto posiada czynne prawo wyborcze do rady gminy?

 • Zmiana siedziby a likwidacja

  Jeżeli firma zarejestrowana w mieście X chce się przenieść do miasta Y, to czy wymaga to formalnego zamknięcia działalności w mieście X (zgłoszenie do urzędów, (...)

 • Sąd właściwy dla pozwu o zachowek

  Zostałem pominięty w testamencie. Testament był notarialny i został otwarty i ogłoszony w sierpniu br. Nie było wydziedziczenia. Na moją prośbę otrzymałem z Sądu (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.162.266

  uchwała nr 754/LII/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy skwerowi ks. dr Marka Drogosza

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.162.266

  uchwała nr 753/LII/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 706/XLVIII/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie zasad bezprzetargowej sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.162.266

  uchwała nr 746/LII/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.162.266

  uchwała nr 745/LII/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.162.266

  uchwała nr 741/LII/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały nr 499/XXXVI/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych założonych przez Miasto w zakresie dotyczącym nauczycieli, do których stosuje się przepisy Karty Nauczyciela

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.