Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.162.266

Tytuł:

uchwała nr XL\245\10 Rady Gminy Świerklany z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Świerklany

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-08-26
Organ wydający:Rada Gminy Świerklany
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 162 pozycja: 2666
Hasła:OŚWIATA,SZKOŁY,PRZEDSZKOLA,ŻŁOBKI

UCHWAŁA NR XL\245\10 RADY GMINY ŚWIERKLANY z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Świerklany Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Świerklany uchwala: § 1. Przyjąć Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Świerklany, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Traci moc uchwała nr XXXVI/228/05 Rady Gminy Świerklany z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym i Uchwała nr XXXIX/253/05 Rady Gminy Świerklany z dnia 22.06.2005 r. w sprawie zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. § 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Świerklany Małgorzata Rduch

Id: GDAUR-SMELI-DREGQ-XUXOQ-IZZNI. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr XL\245\10 Rady Gminy Świerklany z dnia 16 czerwca 2010 r. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Świerklany. Rozdział 1. Postanowienia wstępne § 1. Niniejszy regulamin ustalono na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) § 2. Regulamin określa: 1)sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1, 2)formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów, 3)tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego, 4)tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Świerklany. § 3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o 1)ustawie-rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm,), 2)uczniach-należy rozumieć przez to ucznia, słuchacza i wychowanka o którym mowa w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy, 3)szkole-należy rozumieć przez to szkołę publiczną i niepubliczną, kolegium i ośrodek, o którym mowa w art. 90b ust.3 i 4 ustawy, 4)stypendium w pełnej wysokości-należy rozumieć stypendium w wysokości 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, 5)kryterium dochodowym-należy rozumieć wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. nr 175 poz. 1362), 6)kwocie zasiłku rodzinnego- należy rozumieć przez to kwotę, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. nr 139 poz. 992) Rozdział 2. Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 90d ust.1 § 4. Wysokość stypendium szkolnego ustala się jako sumę kwoty wynikającej z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej i kwoty stanowiącej indywidualne uzupełnienie z tytułu wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1 ustawy, tj. bezrobocia, niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej choroby, wielodzietności, braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej, alkoholizmowi lub narkomanii, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. § 5. W celu wyliczenia wysokości stypendium tworzy się trzy grupy dochodowe wg kryterium wysokości miesięcznego dochodu na członka rodziny, obliczonego wg zasad określonych w art. 90d ust. 8 ustawy: I grupa: dochody miesięczne w wysokości do 75 % kryterium dochodowego,

Id: GDAUR-SMELI-DREGQ-XUXOQ-IZZNI. Podpisany

Strona 1

II grupa: dochody miesięczne w wysokości więcej niż 75 % a mniej niż 90 % kryterium dochodowego, III grupa: dochody miesięczne w wysokości 90%-100% kryterium dochodowego. § 6. 1)Wysokość stypendium szkolnego zależna jest od zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej: I grupa ? 60% stypendium w pełnej wysokości, II grupa ? 50% stypendium w pełnej wysokości, III grupa ? 40% stypendium w pełnej wysokości. 2)Kwoty stypendium szkolnego, o których mowa w ust. 1 mogą być zwiększone o 10 % kwoty zasiłku rodzinnego, gdy w rodzinie występują co najmniej 2 z czynników: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna. Rozdział 3. Formy w jakich udziela się stypendium szkolnego - Formami stypendium szkolnego są: 1)całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, obejmujące zajęcia specjalistyczne z dyslekcji, dysgafii, logopedyczne, a także zajęcia dydaktyczne poszerzające wiedzę i umiejętności ucznia, 2)pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym szczególności zakup podręczników, przyborów szkolnych, tornistra, książek i innych pomocy naukowych wymaganych przez szkołę, 3)całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, polegające na refundacji kosztów zakwaterowania, dojazdu i wyżywienia w stołówkach szkolnych, 4)świadczenia pieniężne, w przypadkach określonych w art. 90 d ust. 5 ustawy. Rozdział 4. Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego § 8. 1. Stypendium szkolne przyznaje się na pisemny wniosek kierowany do Wójta Gminy lub z urzędu. 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 składa się w Urzędzie Gminy Świerklany w terminach ustalonych w art. 90n ust. 6 ustawy. § 9. 1. Stypendium szkolne, przyznane w formie świadczenia pieniężnego jest wypłacane za dany miesiąc, po przedłożeniu faktur, bądź innych dokumentów potwierdzających poniesienie przez wnioskodawcę wydatku na wskazany we wniosku rachunek bankowy. W przypadku braku rachunku bankowego wypłata nastąpi w kasie urzędu gminy. 2. Stypendium szkolne przyznane w formie określonej w rozdz. III § 7 pkt 1 realizowane jest przelewem na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego zajęcia edukacyjne, a w formach określonych w rozdz. III § 7 pkt 2-3 poprzez zwrot poniesionych wydatków, po przedstawieniu odpowiednich rachunków lub innych dokumentów potwierdzających poniesione wydatki. 3. Stypendium szkolne przyznane w formie określonej w rozdz. III § 7 pkt 2 może być ponadto realizowane poprzez dostarczenie za pośrednictwem szkół uczniom podręczników, przyborów szkolnych, tornistra, książek i innych pomocy naukowych, których konieczność zakup została wcześniej zgłoszona przez ucznia (rodzica, opiekuna prawnego). Rozdział 5. Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego § 10. 1. Zasiłek szkolny przyznaje się na pisemny wniosek kierowany do Wójta Gminy lub urzędu.

Id: GDAUR-SMELI-DREGQ-XUXOQ-IZZNI. Podpisany

Strona 2

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 składa się w Urzędzie Gminy w terminie określonym w art. 90e ust. 4 ustawy. 3. Zapisy § 9 pkt 1-3 mają zastosowanie dla przyznanych form zasiłku szkolnego.

Przewodniczący Rady Gminy Świerklany Małgorzata Rduch

Id: GDAUR-SMELI-DREGQ-XUXOQ-IZZNI. Podpisany

Strona 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.216.7324

  uchwała nr XXXVIII/191/2010 Rady Gminy Przesmyki z dnia 29 października 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przesmyki

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LVI/354/10 Rady Gminy Stoczek Łukowski z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stoczek Łukowski.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.2710

  uchwała Nr XIII/79/2011 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 27 października 2011 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wierzchowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.240.8619

  uchwała nr XII/65/11 Rady Gminy Nur z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych  na terenie gminy Nur

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVI/78/2011 Rady Miasta Włodawa z dnia 28 października 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Włodawa

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.162.266

  uchwała nr 755/LII/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie opisu okręgów wyborczych w Mieście Rybniku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.162.266

  uchwała nr 754/LII/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy skwerowi ks. dr Marka Drogosza

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.162.266

  uchwała nr 753/LII/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 706/XLVIII/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie zasad bezprzetargowej sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.162.266

  uchwała nr 746/LII/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.162.266

  uchwała nr 745/LII/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.