Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.163.266

Tytuł:

uchwała nr XLIV/274/10 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie podziału Gminy Dąbrowa Zielona na stałe obwody głosowania

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-08-27
Organ wydający:Rady Gminy Dąbrowa Zielona
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 163 pozycja: 2669
Hasła:WYBORY,REFERENDUM,KONSULTACJE

UCHWAŁA NR XLIV / 274 / 10 RADY GMINY DĄBROWA ZIELONA z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie podziału Gminy Dąbrowa Zielona na stałe obwody głosowania Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy Dąbrowa Zielona Rada Gminy Dąbrowa Zielona uchwala, co następuje § 1. Dokonuje się podziału Gminy Dąbrowa Zielona na stałe obwody głosowania. § 2. Podział na stałe obwody głosowania, ich granice i numery oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Zielona. § 4. Traci moc uchwała Nr XLI/259/10 Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie podziału Gminy Dąbrowa Zielona na stałe obwody głosowania ( Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 99, poz. 1601 ). § 5. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Częstochowie. § 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie. § 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Dąbrowa Zielona Adam Szkop

Id: VKMSS-MMPRE-SAILN-IHVKE-WIAKG. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr XLIV / 274 / 10 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 30 lipca 2010 r. Podział Gminy Dąbrowa Zielona na stałe obwody głosowania

Nr Granice obwodu ( miejscowości ) obwodu 1 2 3 4

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

Dąbrowa Zielona, Rogaczew, Nowa Wieś, Raczkowice Szkoła Podstawowa im. Wł. Broniewskiego, Pl. T. Kościuszki Nr 49, Kolonia. Dąbrowa Zielona Olbrachcice, Ulesie, Borowce, Dąbek, Lipie, Milionów, Szkoła Podstawowa, Olbrachcice Nr 146 Święta Anna. Cielętniki, Raczkowice. Soborzyce,Cudków,Niebyła,Zaleszczyny. Remiza OSP, ul. Placowa Nr 2 Szkoła Podstawowa, im. M. Konopnickiej, Pl. Wolności Nr 4, Soborzyce

Id: VKMSS-MMPRE-SAILN-IHVKE-WIAKG. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.182.285

  uchwała nr XLV/279/10 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Dąbrowa Zielona na stałe obwody głosowania

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.99.1601

  uchwała nr XLI/259/10 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Dąbrowa Zielona na stałe obwody głosowania

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.3.48

  uchwała nr XXXV/215/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Dąbrowa Zielona

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.75.2006

  uchwała nr XXXVII/177/2009 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 marca 2009r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.81.1512

  uchwała nr XXXV/257/2010 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie podziału gminy na obwody głosowania.

porady prawne online

Porady prawne

 • Czynne prawo wyborcze do rady gminy

  Kto posiada czynne prawo wyborcze do rady gminy?

 • Wybór przewodniczącego rady gminy

  15-osobowy skład kandydatów do Rady Gminy wybranych w wyborach samorządowych 21 listopada br. zbiera się w poniedziałek na pierwszej sesji, na której nastąpi wybór (...)

 • Zasady wyborów na sołtysa

  Obecnie trwają wybory sołtysów. Kto je przeprowadza i zwołuje zebrania? Proszę wskazać regulacje prawne dotyczące wyborów sołtysa wsi.

 • Liczenie głosów oddanych podczas głosowania

  Czy podczas głosowania w spółce akcyjnej, głosy wstrzymujące się są w podsumowaniu liczone jako głosy przeciw? Proszę o podanie podstawy prawnej.

 • Dowody uzyskane nielegalnie

  Na wniosek pozwanego, Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej, Sąd dopuścił dowody w postaci kart do głosowania z Zebrań Grup Członkowskich. Okazuje się jednak, że Zarząd (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.163.266

  uchwała nr 710/LXII/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Kiedrzyn w rejonie ulic Narcyzowej, Św. Brata Alberta i Ludowej w Częstochowie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.163.266

  uchwała nr XXXV/182/2010 Rady Gminy Bojszowy z dnia 7 lipca 2010r. STATUT GMINY BOJSZOWY

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.162.266

  uchwała nr XL\245\10 Rady Gminy Świerklany z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Świerklany

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.162.266

  uchwała nr 755/LII/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie opisu okręgów wyborczych w Mieście Rybniku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.162.266

  uchwała nr 754/LII/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy skwerowi ks. dr Marka Drogosza


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.