Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.163.267

Tytuł:

uchwała nr XLI/282/10 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-08-27
Organ wydający:Rada Gminy Goczałkowice-Zdrój
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 163 pozycja: 2670
Hasła:

UCHWAŁA NR XLI/282/10 RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie: zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), oraz § 7 ust. 2 Statutu Gminy Goczałkowice- Zdrój przyjętego Uchwałą Nr XVIII/92/2004 Rady Gminy Goczałkowice- Zdrój ( Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 23, poz. 794 ) w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 ) Rada Gminy uchwala: § 1. W Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXXI/190/2005 r. Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 15.03.2005 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 49, poz. 1299) zmienionym Uchwałą Nr L/297/2006 Rady Gminy Goczałkowice- Zdrój z dnia 11.07.2006r. (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 111, poz. 3143) oraz Uchwałą Nr XXII/150/2008 Rady Gminy Goczałkowice- Zdrój z dnia 30.09.2008r. ((Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 207, poz. 4019) dokonać następujących zmian: 1) § 1 otrzymuje brzmienie: 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju zwany dalej ?Ośrodkiem? jest jednostką organizacyjną Gminy Goczałkowice-Zdrój powołaną uchwałą nr XVII/39/92 z dnia 11 grudnia 1992 r. w sprawie powołania Ośrodka Pomocy Społecznej w Goczałkowicach- Zdroju. 2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r. Nr. 175, poz. 1362, z późn. zm.) 2) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r., Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 2104 z późn. zm.) 5) ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.) 6) ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.) 7) innych ustaw, rozporządzeń i aktów prawa powszechnie obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących Ośrodka 8) aktów prawa miejscowego 9) niniejszego Statutu. 2) w § 4 dodaje się ustęp 7 w brzmieniu: ? 7. Ośrodek realizuje zadania w zakresie podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w tych sprawach.? § 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy i Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Id: LHEHQ-HRKRW-CGGRK-CHLGV-EQTFR. Podpisany

Strona 1

Przewodnicząca Rady Gminy Aleksandra Marzec

Id: LHEHQ-HRKRW-CGGRK-CHLGV-EQTFR. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1692

  uchwała nr XIX/100/2012 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 3 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.163.303

  uchwała nr IX/37/2011 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Goczałkowicach-Zdroju

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.19.305

  uchwała nr XXXV/248/09 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Goczałkowicach-Zdroju

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.257.403

  protokół Gminnej Komisji do Spraw Referendum w Goczałkowicach-Zdroju z dnia 22 listopada 2010r. w sprawie przejęcia przez Gminę Goczałkowice-Zdrój obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych stałych, utrzymywania tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych stałych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1359

  uchwała nr IV/17/8/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie przekształcenia Uzdrowiska Goczałkowice ? Zdrój Wojewódzkiego Ośrodka Reumatologiczno ? Rehabilitacyjnego w Goczałkowicach - Zdroju

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.163.266

  uchwała nr XLIV/274/10 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie podziału Gminy Dąbrowa Zielona na stałe obwody głosowania

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.163.266

  uchwała nr 710/LXII/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Kiedrzyn w rejonie ulic Narcyzowej, Św. Brata Alberta i Ludowej w Częstochowie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.163.266

  uchwała nr XXXV/182/2010 Rady Gminy Bojszowy z dnia 7 lipca 2010r. STATUT GMINY BOJSZOWY

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.162.266

  uchwała nr XL\245\10 Rady Gminy Świerklany z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Świerklany

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.162.266

  uchwała nr 755/LII/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie opisu okręgów wyborczych w Mieście Rybniku


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.