Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.18.291

Tytuł:

uchwała nr XLI/591/09 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie: określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-02-05
Organ wydający:Rada Miejska w Zawierciu
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 18 pozycja: 291
Hasła:ZWIERZĘTA

UCHWAŁA NR XLI/591/09 RADY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU z dnia 25 listopada 2009 r.

w sprawie: określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie  zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420), w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, Nr 180, poz. 1495, Dz. U. z 2006 Nr 144, poz. 1042, Dz. U. z 2008 Nr 223, poz. 1464, Dz. U. z 2009 Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753), na wniosek Prezydenta Miasta Zawiercia - Rada Miejska w Zawierciu - uchwala § 1. 1. Ustalić  wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Ustalić  wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się  o uzyskanie zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Zawiercia. § 3. Uchwała wchodzi w ż ycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Kozieł

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLI/591/09 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 25 listopada 2009 r. WYMAGANIA JAKIE POWINNI SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCY UBIEGAJĄCY SIĘ O ZEZWOLENIE  W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI

ID: QXBPZ-YDRSY-XDBHV-QOHVG-DUPOU. Podpisany.

§ 1. 

Strona 1 / 5

Wymagania w zakresie posiadanych środków i wyposażenia technicznego oraz warunków  w trakcie świadczenia usługi 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia powinien dysponować specjalistycznymi środkami przeznaczonymi do chwytania oraz transportowania bezdomnych zwierząt, w tym powinien dysponować:

Marek Kozieł

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLI/591/09 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 25 listopada 2009 r. WYMAGANIA JAKIE POWINNI SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCY UBIEGAJĄCY SIĘ O ZEZWOLENIE  W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI § 1.  Wymagania w zakresie posiadanych środków i wyposażenia technicznego oraz warunków  w trakcie świadczenia usługi 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia powinien dysponować specjalistycznymi środkami przeznaczonymi do chwytania oraz transportowania bezdomnych zwierząt, w tym powinien dysponować: 1) urządzeniami i ś rodkami, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane w sposób niezagrażający ich zdrowiu i życiu w sposób bezpieczny dla bezpośredniego otoczenia, 2) samochodem o odpowiedniej powierzchni i kubaturze, przystosowanym do transportu zwierząt; środek transportu powinien umożliwiać ustawienie co najmniej dwóch klatek odpowiadających średniej wielkości zwierzęcia, w sposób uniemoż liwiający ich przesuwanie się w czasie transportu? środek transportu powinien posiadać  zadaszenie i izolowane ś ciany w celu zabezpieczenia zwierząt przed wpływami atmosferycznymi; powinien posiadać wentylację; podłogi pojazdu używanego do transportu powinny mieć odpowiednią nawierzchnię zapewniającą przyczepność kończyn oraz umożliwiającą utrzymanie higieny; 2. Przedsiębiorca powinien dotrzymać następujących warunków:  1) podczas transportu zwierzęta muszą być prawidłowo ulokowane, a używane uwięzi nie mogą im krępować leżenia i wstawania w czasie transportu,  2) w trakcie dłuższego transportu przedsiębiorca musi zapewnić zwierzętom odpowiednio wodę i karmę oraz odpoczynek, 3) zwierzętom chorym lub rannym należy niezwłocznie zapewnić pomoc weterynaryjną, 4) zwierzęta po wyłapaniu zostaną niezwłocznie przewiezione i umieszczone w schronisku, z którym przedsiębiorca posiada umowę lub do którego przedsiębiorca posiada tytuł prawny, 5) w przypadku braku moż liwości bezpośredniego przewiezienia zwierzęcia do schroniska przedsiębiorca może go czasowo przetrzymywać na terenie nieruchomości, do której posiada tytuł prawny przy czym przedsiębiorca ma wówczas obowiązek zapewnić zwierzęciu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do ś wiatła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, niezbędną odpowiednią karmę i stały dostęp do wody, a w razie koniecznoś ci opiekę weterynaryjną; w przypadku koniecznoś ci trzymania zwierzęcia na uwięzi, nie moż e ona powodować u niego urazów ani cierpień oraz musi mu zapewnić możliwość niezbędnego ruchu, 6) prowadzenie ewidencji wyłapanych zwierząt, z której będzie wynikało: a) data i miejsce wyłapania zwierzęcia, b) rasa, c) opis zwierzęcia, d) data przekazania zwierzęcia do schroniska, e) adres schroniska, do którego trafiło zwierzę. zachowanie wyłapanych zwierząt, w szczególnoś ci Strona 2 / 5 przedsiębiorca w ramach wykonywania usługi jest zobowiązany do zachowania środków ostroż noś ci, zapewniających ochronę  zdrowia i ż ycia zwierząt oraz ludzi, jest zobowiązany do dołoż enia starań by wyłapane zwierzęta były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia. 4. Działalność przedsiębiorcy świadczącego usługi w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinna być  zgodna z wymaganiami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz 3. Przedsiębiorca ponosi pełną odpowiedzialność za ID: QXBPZ-YDRSY-XDBHV-QOHVG-DUPOU. Podpisany.

d) data przekazania zwierzęcia do schroniska, e) adres schroniska, do którego trafiło zwierzę. 3. Przedsiębiorca ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie wyłapanych zwierząt, w szczególnoś ci przedsiębiorca w ramach wykonywania usługi jest zobowiązany do zachowania środków ostroż noś ci, zapewniających ochronę  zdrowia i ż ycia zwierząt oraz ludzi, jest zobowiązany do dołoż enia starań by wyłapane zwierzęta były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia.

4. Działalność przedsiębiorcy świadczącego usługi w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinna być  zgodna z wymaganiami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaź nych zwierząt (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 ze zm.), ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.), ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525 ze zm.), Regulaminem utrzymania czystoś ci i porządku na terenie Gminy Zawiercie oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi. § 2. Wymagania w zakresie przygotowania zawodowego i doświadczenia Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia powinien dysponować przeszkoloną kadrą w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz w zakresie przepisów o ochronie zwierząt. § 3.  Potwierdzenie wymagań 1. Wymienione w §1 i §2 wymagania i warunki powinny zostać wykazane odpowiednimi dokumentami. 2. Dokumentami, o których mowa w ust. 1 są w szczególności: 1) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, 2) dokumenty potwierdzające posiadanie urządzeń i ś rodków, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane 3) umowa o stałej współpracy z weterynarzem, 4) zaświadczenia o ukończeniu szkoleń lub kursów potwierdzające znajomoś ć  problematyki z zakresu postępowania ze zwierzętami oraz przepisów o ochronie zwierząt, 5) tytuł prawny do nieruchomości, o której mowa §1 ust. 2 pkt. 4), 6) umowa o ś wiadczenie usług o analogicznym zakresie, jeżeli były one świadczone przez przedsiębiorcę w innej gminie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Marek Kozieł

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLI/591/09 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 25 listopada 2009 r. WYMAGANIA JAKIE POWINNI SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCY UBIEGAJĄCY SIĘ O ZEZWOLENIE  W ZAKRESIE PROWADZENIA SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT A TAKŻE GRZEBOWISK I SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I ICH CZĘŚCI

ID: QXBPZ-YDRSY-XDBHV-QOHVG-DUPOU. Podpisany.

Strona 3 / 5

§ 1.  Wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenie w zakresie  prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLI/591/09 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 25 listopada 2009 r. WYMAGANIA JAKIE POWINNI SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCY UBIEGAJĄCY SIĘ O ZEZWOLENIE  W ZAKRESIE PROWADZENIA SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT A TAKŻE GRZEBOWISK I SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I ICH CZĘŚCI § 1.  Wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenie w zakresie  prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt 1. Przedsiębiorca ubiegając y s ię o uzyskanie zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien: 1) posiadać  zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, 2) posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której ma być prowadzona działalność, 3) posiadać pozwolenie na użytkowanie i/lub inne stosowne zezwolenia wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.),  4) posiadać  umowę z lekarzem weterynarii potwierdzając ą gotowość świadczenia usług weterynaryjnych w schronisku,  5) dysponować  przeszkoloną kadrą w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz w zakresie przepisów o ochronie zwierząt. 2. Wymienione w ust. 1 wymagania powinny zostać wykazane odpowiednimi dokumentami. 3. Dokumentami, o których mowa w pkt. 2 są w szczególności: 1) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, 2) umowa o stałej współpracy z weterynarzem, 3) zaświadczenia o ukończeniu szkoleń lub kursów potwierdzające znajomoś ć  problematyki z zakresu postępowania ze zwierzętami oraz przepisów o ochronie zwierząt, 4) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości. § 2.  Wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenie w zakresie  prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie prowadzenia grzebowisk i/lub spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien: 1) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk i/lub spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, 2) posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której ma być prowadzona działalność, 3) posiadać pozwolenie na użytkowanie i/lub inne stosowne zezwolenia wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

 Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.),  4) posiadać  stosowne zezwolenia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t. j. ID: QXBPZ-YDRSY-XDBHV-QOHVG-DUPOU. Podpisany. Strona 4 / 5 Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 ze zm.) i/lub ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm.).  2. Wymienione w ust. 1 wymagania powinny zostać wykazane odpowiednimi dokumentami. 3. Dokumentami, o których mowa w ust. 2 są w szczególności: 1) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,

3) posiadać pozwolenie na użytkowanie i/lub inne stosowne zezwolenia wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.),  4) posiadać  stosowne zezwolenia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 ze zm.) i/lub ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm.).  2. Wymienione w ust. 1 wymagania powinny zostać wykazane odpowiednimi dokumentami. 3. Dokumentami, o których mowa w ust. 2 są w szczególności: 1) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, 2) umowa o świadczenie usług, jeż eli były świadczone przez przedsiębiorcę w innej gminie przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia,  3) stosowne zezwolenia i dokumenty wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) i/lub ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 ze zm.) i/lub ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm.),  4) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości. § 3.  Pozostałe wymagania 1. Przeznaczenie terenu, na którym będzie prowadzona działalnoś ć, o której mowa w §1 i §2 musi być zgodna z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.  2. Działalność przedsiębiorcy świadczącego usługi w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinna być  zgodna z wymaganiami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaź nych zwierząt (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 ze zm.), ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.), Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawiercie oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi.

Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Marek Kozieł

ID: QXBPZ-YDRSY-XDBHV-QOHVG-DUPOU. Podpisany.

Strona 5 / 5
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.4.69

  uchwała nr XLI/249/09 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.70.1359

  uchwała nr XL/283/10 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 18 maja 2010r. w sprawie: określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.4.78

  uchwała nr XXIX/172/2009 Rady Gminy Dynów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.13.270

  uchwała nr XXIV/201/09 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.96.2207

  uchwała nr XXVIII/361/2009 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązek utrzymania czystości na drogach

  Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie, między (...)

 • Inspektor Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami

  Prawdopodobnie sąsiad napisał donos do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, że sąsiada zwierzęta żyją w złych warunkach bytowych. Czy inspektor Towarzystwa Opieki (...)

 • Znęcanie się nad zwierzętami

  Czy jest przestępstwem usiłowanie zabicia własnego psa (tzn. przez uderzenie - bez osiągnięcia zamierzonego skutku - śmierci, który to pies po dwóch dniach dochodzi (...)

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Obowiązki straży miejskiej

  Witam, jestem ciekawy co wchodzi w zakres obowiązków straży miejskiej?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.18.290

  uchwała nr 0150/XXXVIII/852/09 Rady Miasta Tychy z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie utraty mocy uchwały Nr 0150/III/64/07 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie upoważnienia Głównego Specjalisty ds. Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach do wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorców

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.18.289

  uchwała nr 0150/XXXVIII/851/09 Rady Miasta Tychy z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie utraty mocy uchwały Nr 0150/III/63/07 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach do wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorców

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.18.288

  uchwała nr 0150/XXXVIII/849/2009 Rady Miasta Tychy z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Mieście Tychy w porze nocnej, niedziele, święta i dni wolne od pracy w 2010 roku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.18.287

  uchwała nr 0150/XXXVIII/845/09 Rady Miasta Tychy z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej - Osiedle ?R-2?

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.18.286

  uchwała nr 0150/XXXVIII/844/09 Rady Miasta Tychy z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej - Osiedle ?Ogrodnik?

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.