Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.18.292

Tytuł:

uchwała nr XXXVI/402/09 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie nadania regulaminu Straży Gminnej Gminy Zbrosławice

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-02-05
Organ wydający:Rada Gminy Zbrosławice
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 18 pozycja: 292
Hasła:STRAŻE GMINNE

UCHWAŁA NR XXXVI/402/09 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 10 listopada 2009 r.

w sprawie nadania regulaminu Straży Gminnej Gminy Zbrosławice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t.Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późń.zm.) oraz art. 6 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o straż ach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779 z późń.zm.) Rada Gminy Zbrosławice uchwala co następuje: § 1 . Nadać  S t r aż y Gminnej regulamin określający jej strukturę organizacyjną w brzmieniu określonym załącznikiem do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  § 3 . Uchwała wchodzi w ż ycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Dramski

Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/402/09 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 10 listopada 2009 r. Zalacznik1.pdf regulamin straży gminnej-zał.do uchwały

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Dramski

Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/402/09 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 10 listopada 2009 r. Zalacznik1.pdf regulamin straży gminnej-zał.do uchwały
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.824

  uchwała nr XIII/154/12 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej położonej w Gminie Zbrosławice w miejscowości Szałsza

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2953

  uchwała nr XIX/225/12 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/388/05 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 18 marca 2005r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbrosławicach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.329.582

  uchwała nr XI/113/11 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbrosławicach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.251.389

  uchwała nr XLVII/514/10 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 30 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zbrosławice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.251.389

  uchwała nr XLVII/516/10 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 30 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wilkowice

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.18.291

  uchwała nr XLI/591/09 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie: określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.18.290

  uchwała nr 0150/XXXVIII/852/09 Rady Miasta Tychy z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie utraty mocy uchwały Nr 0150/III/64/07 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie upoważnienia Głównego Specjalisty ds. Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach do wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorców

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.18.289

  uchwała nr 0150/XXXVIII/851/09 Rady Miasta Tychy z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie utraty mocy uchwały Nr 0150/III/63/07 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach do wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorców

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.18.288

  uchwała nr 0150/XXXVIII/849/2009 Rady Miasta Tychy z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Mieście Tychy w porze nocnej, niedziele, święta i dni wolne od pracy w 2010 roku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.18.287

  uchwała nr 0150/XXXVIII/845/09 Rady Miasta Tychy z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej - Osiedle ?R-2?

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.