Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.185.290

Tytuł:

sprawozdanie Zarządu Powiatu Zawierciańskiego z dnia 10 marca 2010r. z wykonania budżetu powiatu za 2009 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-09-14
Organ wydający:Zarząd Powiatu Zawierciańskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 185 pozycja: 2900
Hasła:SPRAWOZDANIA

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO z dnia 10 marca 2010 r. z wykonania budżetu powiatu za 2009 rok. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Budżet powiatu na 2009 rok zatwierdzony przez Radę Powiatu Zawierciańskiego po stronie dochodów zamykał  się kwotą 98.011.647 zł, wydatków 124.192.604 zł oraz przychodów 29.956.958 zł i rozchodów 3.776.001 zł. Zmiany wprowadzone w ciągu roku uchwałami Rady i Zarządu Powiatu spowodowały zmniejszenie planu dochodów  do kwoty 94.972.987 zł oraz planu wydatków do kwoty 99.916.129 zł. Planowane przychody na dzień 31.12.2009 r. zamknęły się kwotą 9.486.826 zł na którą składały się: - pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 3.467.247 zł - zaangażowana nadwyżka budżetowa z 2008 r. w wysokości 755.195 zł - zaangażowane wolne środki z 2008 r. w wysokości 5.264.384 zł Zmniejszenie planu przychodów jest wynikiem przesunięć i zmian dokonanych w zakresie realizacji zadań  finansowanych środkami kredytowymi. Plan rozchodów na dzień 31.12.2009 r. wynosi 4.313.481 zł i w stosunku do uchwalonego zwiększony został  o kwotę 537.480 zł w wyniku zmniejszenia wysokości spłat rat kredytu zaciągniętego w 2008 roku na III etap  Standaryzacji w DPS o kwotę 62.520 zł oraz udzielenia dwóch pożyczek Szpitalowi Powiatowemu w Zawierciu  w wysokości 300.000 zł każda. Na kwotę tą składają się: 1) spłaty: kredytu na budowę sali gimnastycznej w Żarnowcu ? 346.800 zł, kredytu na budowę hali sportowej przy I LO im. S. Żeromskiego ? 810.168 zł, kredytu na inwestycję oświatową w Pilicy ? 220.000 zł, kredytu na naprawy dróg powiatowych ? 1.324.000 zł, kredytu na modernizację bloku operacyjnego w Szpitalu  Powiatowym w Zawierciu - 202.560 zł, kredytu na II etap Standaryzacji w DPS ? 259.920 zł, kredytu na III etap Standaryzacji w DPS ? 141.400 zł, pożyczki z WFOŚiGW na Termomodernizację budynku Starostwa ? 160.368 zł, pożyczki z WFOŚiGW na Termomodernizację budynku Szkoły Specjalnej ? 110.316 zł, pożyczki z WFOŚiGW na Termomodernizację budynku II LO im. H. Malczewskiej ? 137.949 zł. 2) udzielone z budżetu powiatu pożyczki dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu w łącznej kwocie 600.000 zł  z przeznaczeniem na pokrycie części zobowiązań. Po wprowadzonych zmianach planowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów o kwotę 4.943.142 zł. Deficyt w tej wysokości znajduje pokrycie w planowanych przychodach.  Plan dochodów na koniec 2009 r. w stosunku do uchwalonego przez Radę zmniejszono o kwotę 3.038.660 zł, (będącą wynikiem zwiększenia dochodów o 13.441.454 zł oraz ich zmniejszenia o 16.480.114 zł). Dochody zwiększające budżet powiatu pochodziły z następujących źródeł: - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) 2.050.000 zł (zmiana klasyfikacji ? przeniesienie środków z § 0870)?  - wpływy z usług (§ 0830) - 115.700 zł (wpływy z tyt. odpłatności pensjonariuszy za pobyt w DPS)? - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) -14.101 zł (sprzedaż samochodu służbowego);

ID: NXQCG-ELICK-WYEUG-UVNBG-HFZUW. Podpisany. Strona 1 / 9

- otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej (§0960) - 5.000 zł (darowizna Spółdzielni Mieszkaniowej w Zawierciu dla Straży);

- wpływy z usług (§ 0830) - 115.700 zł (wpływy z tyt. odpłatności pensjonariuszy za pobyt w DPS)? - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) -14.101 zł (sprzedaż samochodu służbowego); - otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej (§0960) - 5.000 zł (darowizna Spółdzielni Mieszkaniowej w Zawierciu dla Straży); - wpływy z różnych dochodów (§ 0970) - 86.967 zł; - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (§ 2008 i 2009) - 1.754.836 zł, w tym:  środki przyznane w ramach projektów realizowanych z udziałem środków EFS: ?Impuls dla biznesu? ? realizacja PUP, w tym przeniesienie środków w kwocie 175.275 zł z § 2008 na § 2009, ?Lepszy Start? ? realizacja PCPR, ?Nauka drogą do sukcesu na Śląsku? ? realizacja ZOEAS, zaliczka na realizację zadania ?W sercu Jury ? powiat zawierciański zaprasza?; - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) -1.343.580 zł, które dotyczyły: wydatków na działalność  Komisji poborowej, PINB, KPPSP, akcję kurierską, składki zdrowotne odprowadzane przez PUP, Zespołu orzekania o niepełnosprawności, zad. rządowych z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami ? wypłata odszkodowań oraz porządkowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa, wypłaty wynagrodzeń  pracowników geodezji zajmujących się porządkowaniem stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa; - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) -194.927 zł, które dotyczyły: wypłaty dodatku dla pracownika socjalnego (Ośrodki w Zawierciu i G. Włodowskiej oraz PCPR), wydatków na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, oświatowych i DPS?  - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) - 5.000 zł (środki z Gminy Włodowice dla KPPSP); - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień  (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330) -1.509.209 zł (środki z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich oraz dla ZSRCKU w Żarnowcu (6.307 zł) na zadanie ?Obalić stereotypy?); - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) - 400 zł; - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień  (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2339) - 603 zł (środki z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na realizację programu stypendialnego uczniów ?Nauka drogą do sukcesu na Śląsku ? wkład własny samorządu wojewódzkiego)?  - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§  2440) - 856.500 zł (dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie sporządzenia uproszczonych planów  urządzeniowych lasów II etap, na opracowanie kompleksowego rozwiązania problemu skażenia odpadami azbestowymi terenu po byłym PMIB ?IZOLACJA? w Ogrodzieńcu -150.000 oraz z NFOŚiGW na likwidację  zagrożeń środowiskowych związanych z zaleganiem odpadów azbestowych w gminie Ogrodzieniec - 254.100 zł; ponadto dokonano przeniesienie środków dot. kompleksowego opracowania rozwiązania problemu skażenia odpadami azbestowymi terenu po byłym PMIB ?IZOLACJA? w Ogrodzieńcu -150.000 zł z rozdz. 90002)?  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań  bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) -4.691 zł (uzupełnienie środków na  ID: NXQCG-ELICK-WYEUG-UVNBG-HFZUW. Podpisany. Strona 2 / 9 wypłatę ekwiwalentów za zalesienie oraz z ARR dopłata do materiału siewnego ZSR Żarnowiec); - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań  bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2468 i 2469) - 25.427 zł (płatności

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań  bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) -4.

691 zł (uzupełnienie środków na  wypłatę ekwiwalentów za zalesienie oraz z ARR dopłata do materiału siewnego ZSR Żarnowiec); - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań  bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2468 i 2469) - 25.427 zł (płatności bezpośrednie do gruntów rolnych dla ZSR w Żarnowcu); - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),  samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2707) -181.217 zł (projekt ?Uczenie się przez całe życie?  realizowany przez ZSO im. S. Żeromskiego i ZSRCKU w Żarnowcu oraz program ?Tradycyjna muzyka i tańce? ? II LO im. H. Malczewskiej); - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) -15.000 zł (środki z gminy Żarnowiec na prace geodezyjne związane z operatem ewidencji gruntów i budynków oraz z gminy Pilica na zakup wyposażenia dla KPPSP); - środki na uzupełnienie dochodów powiatów (§ 2760) - 230.203 zł (rezerwa subwencji ogólnej)? - dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (§ 2888 i 2889) 284.369 zł (projekt stypendialny dla studentów ?Eurostypendium drogą do sukcesu?); - dotacje rozwojowe (§ 6208) -1.443.397 zł (zwrot środków z tyt. poniesionych wydatków na wkład UE na realizację zadania ?Zakup aparatury diagnostycznej i wprowadzenie radiografii cyfrowej w Szpitalu Powiatowym  w Zawierciu? ? 855.939 zł oraz zaliczka na zadanie ?Zakup urządzeń medycznych wraz z przebudową i remontem  pomieszczeń Zakładu RTG i USG w Zakładzie lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu? ? 587.458 zł); - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) - 769.227 zł (środki z WFOŚ i GW na  termomodernizację budynku ZS im. X. Dunikowskiego - 104.085 zł, ZS im. H. Kołłątaja -178.459 zł oraz Przychodni Nr 2 przy ul. Powstańców Śl. 8 - 486.683 zł); - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430) - 2.200.000 zł (zwiększenie w związku z przeniesieniem środków z § 6420 dotyczących realizacji zadania ?Przebudowa drogi powiatowej nr 1768 S relacji Żarnowiec-Chlina na terenie gminy Żarnowiec?- 2.000.000 zł  oraz dotacja na standaryzację DPS); - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) -351.100 zł (środki pozyskane z Gminy  Zawiercie na zakup aparatury medycznej dla Pracowni Histopatologii Szpitala Powiatowego w Zawierciu oraz  z Gminy Pilica na ?Modernizację drogi powiatowej Nr 1767 S Pilica ? Żarnowiec"); ogółem zwiększenia - 13.441.454 zł. Zmniejszenie dochodów budżetu nastąpiło z następujących tytułów:  - podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010) - 561 zł; - podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020) - 773.059 zł; - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) - 2.050.000 zł (zmiana klasyfikacji ? przeniesienie środków na § 0770)? 

ID: NXQCG-ELICK-WYEUG-UVNBG-HFZUW. Podpisany. Strona 3 / 9

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) - 71.472 zł, które dotyczyły: działalności ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz prac geodezyjnych, opłacania składek ubezpieczenia

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) - 2.050.000 zł (zmiana klasyfikacji ? przeniesienie środków na § 0770)?  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) - 71.472 zł, które dotyczyły: działalności ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz prac geodezyjnych, opłacania składek ubezpieczenia zdrowotnego,działalności KPPSP; - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2118 i 2119) - 5.298.274 zł (środki przyznane na zadanie dotyczące scalania gruntów dla obrębów Niegowonice, Niegowoniczki, Grabowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów  Wiejskich 2007-2013); - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) -197.

326 zł (zmniejszenie środków na działalność bieżącą DPS); - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (§ 2008) -175.275 zł (zmniejszenie w związku z przeniesieniem środków dotyczących projektu ?Impuls dla biznesu? na § 2009)?  - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§  2440) - 363.111 zł (zmniejszenie dotacji z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie sporządzenia uproszczonych planów urządzeniowych lasów II etap, oraz przeniesienie środków dot. kompleksowego  opracowania rozwiązania problemu skażenia odpadami azbestowymi terenu po byłym PMIB ?IZOLACJA?  w Ogrodzieńcu -150.000 zł do rozdz. 70005); - subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920) - 809.873 zł; - środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz drogach powiatowych,  wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (§ 6180) - 480.000 zł (zmniejszenie w związku z informacją o braku współfinansowania zadania ?Modernizacja drogi powiatowej Nr 1767 S Pilica ? Żarnowiec?  ze strony budżetu Państwa); - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) - 186.683 zł (dostosowanie dotacji przyznanej z WFOŚiGW na wykonanie termomodernizacji Przychodni Nr 2 przy ul. Powstańców Śl. 8 do harmonogramu  realizacji zadania); - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) -1.509.480 zł (zmniejszenie dotyczy niezakwalifikowanego do dofinansowania zadania ?Przebudowa drogi powiatowej nr 1708 S w miejscowości Łazy łączącej drogi wojewódzkie nr 796 oraz 790? , zadania ?Przebudowa drogi powiatowej nr 1768 S relacji Żarnowiec-Chlina na terenie gminy Żarnowiec? - dostosowanie planu do postanowień umowy oraz zadania ?Przebudowa drogi powiatowej Nr 1752 S odcinek Sławniów ?Wierbka, Gmina Pilica ul.Fabryczna? ? zmiana okresu realizacji); - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410) - 14.000 zł (wydatki majątkowe PINB); - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na  podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 6420)- 3.885.000 zł (zmniejszenie dotyczy niezakwalifikowanego do dofinansowania zadania ?Przebudowa drogi powiatowej nr 1708 S w miejscowości Łazy ID: NXQCG-ELICK-WYEUG-UVNBG-HFZUW. Podpisany. Strona łączącej drogi wojewódzkie nr 796 oraz 790? oraz przeniesienia środków do § 6430 na zadanie ?Przebudowa 4 / 9 drogi powiatowej nr 1768 S relacji Żarnowiec - Chlina na terenie gminy Żarnowiec? ? 2.000.000 zł); - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na  podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 6420)- 3.885.000 zł (zmniejszenie dotyczy niezakwalifikowanego do dofinansowania zadania ?Przebudowa drogi powiatowej nr 1708 S w miejscowości Łazy łączącej drogi wojewódzkie nr 796 oraz 790? oraz przeniesienia środków do § 6430 na zadanie ?Przebudowa drogi powiatowej nr 1768 S relacji Żarnowiec - Chlina na terenie gminy Żarnowiec? ? 2.000.000 zł); - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430) - 666.000 zł (zmniejszenie dotyczy zadania ?Przebudowa drogi powiatowej nr 1768 S relacji ŻarnowiecChlina na terenie gminy Żarnowiec? dostosowanie planu do postanowień umowy); ogółem zmniejszenia - 16.480.114 zł. Wykonanie planu dochodów wynosi 92.733.205,99 zł a wydatków 93.238.052,04 zł. Plan przychodów został  wykonany w wysokości 7.492.467,00 zł a rozchodów w kwocie 4.042.797 zł.Różnica między wykonaniem dochodów a wykonaniem wydatków stanowi deficyt w wysokości 504.846,05 zł. Szczegółowe wykonanie planu dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów przedstawione jest  w układzie tabelarycznym jako załącznik ? Nr 1 i Nr 2.  Ponadto Rada miała do dyspozycji środki zgromadzone na rachunkach: Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Stan funduszu na początek roku ? plan 432.787 zł,wykonanie 432.787,41 zł. Przychody w 2009 r.

 ? plan 300.000zł, wykonanie 484.357,97 zł,wydatki w 2009 r. ? plan 352.341 zł, wykonanie 262.855,87 zł. Stan funduszu na 31.12.2009 r. ? plan 380.446 zł, wykonanie 654.289,51 zł. Załącznik Nr 3 przedstawia sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków ww. funduszu.  Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Stan funduszu na początek roku ? plan 346.782 zł wykonanie 346.782,33 zł. Przychody w 2009 r. ? plan 660.000 zł, wykonanie 685.120,89 zł, wydatki w 2009 r. ? plan 806.782 zł, wykonanie 631.644,65 zł. Stan funduszu na 31.12.2009 r. ? plan - 200.000 zł, wykonanie - 400.258,57 zł. Załącznik Nr 4 przedstawia sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków ww. funduszu.  Jednostki budżetowe dysponowały również środkami zgromadzonymi na rachunkachdochodów własnych. Stan środków pieniężnych na początek roku ? 231.818,21 zł, dochody w 2009 r. ? plan 419.291 zł, wykonanie 438.398,28 zł,wydatki w 2009 r. ? plan 651.105 zł, wykonanie 406.886,06 zł. Stan środków pieniężnych na 31.12.2009 r. ? 263.330,43 zł. Zestawienie jednostek dysponujących rachunkiem dochodów własnych przedstawia załącznik nr 5. Ponadto poza środkami budżetowymi funkcjonują również gospodarstwa pomocnicze tj. 1. Warsztaty Szkolne przy Centrum Kształcenia Praktycznego, gdzie: plan przychodów ? 1.310.600 zł, wykonanie ? 1.364.589,90 zł. plan wydatków ? 1.126.290 zł, wykonanie ?1.046.088,65 zł. Planowany zysk po zmianach ? 184.310 zł, wykonanie ? /+/ 318.501,25 zł (zysk). Do planu wydatków zastała zaangażowana kwota 250.386 zł stanowiąca część środków z 50% zysku pozostałego w gospodarstwie z 2008 r. Ma ona pokrycie w stanie środków obrotowych. Załącznik Nr 6 przedstawia wykonanie planu przychodów i wydatków z zakresu działalności gospodarstwa pomocniczego. 2. Ośrodek Szkoleniowo ? Wypoczynkowy w Jeziorowicach ? gospodarstwo pomocnicze przy Zespole Obsługi Ekonomiczno ? Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo ? Wychowawczych, gdzie: plan przychodów ? 523.592 zł, wykonanie ? 385.031,61 zł i plan wydatków ? 521.592 zł, wykonanie ? 369.936,07 zł. Planowany zysk po zmianach ? 2.000 zł, wykonanie ? /+/15.095,54 zł (zysk). Załącznik Nr 7 przedstawia wykonanie planu  przychodów i wydatków z zakresu działalności gospodarstwa pomocniczego w Jeziorowcach.  ID: NXQCG-ELICK-WYEUG-UVNBG-HFZUW. Podpisany. Strona 5 / 9 W końcowej części sprawozdania w układzie tabelarycznym przedstawiony został plan i wykonanie dochodów  i wydatków z dotacji celowych: 

523.592 zł, wykonanie ? 385.031,61 zł i plan wydatków ? 521.592 zł, wykonanie ? 369.936,07 zł. Planowany zysk po zmianach ? 2.000 zł, wykonanie ? /+/15.095,54 zł (zysk). Załącznik Nr 7 przedstawia wykonanie planu  przychodów i wydatków z zakresu działalności gospodarstwa pomocniczego w Jeziorowcach.  W końcowej części sprawozdania w układzie tabelarycznym przedstawiony został plan i wykonanie dochodów  i wydatków z dotacji celowych:  1) związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych (załącznik Nr 8); 2) na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań własnych powiatu (załącznik Nr 9); 3) realizowanych w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 10); 4) otrzymanych z funduszy celowych na finansowanie realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych  (załącznik Nr 11). Załącznik nr 12 przedstawia wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań  zleconych za 2009 r. Załącznik nr 13 przedstawia plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2009  roku wynikających z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.  Załącznik nr 14 przedstawia plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych planowanych do wykonania w 2009  roku realizowanych poza Wieloletnim Programem Inwestycyjnym. Załącznik nr 15 przedstawia wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2009 rok.

Starosta Zawierciański mgr Ryszard Mach   Załącznik nr 1 do Sprawozdania Zarządu Powiatu Zawierciańskiego z dnia 10 marca 2010 r. Zalacznik1.xls Wykonanie planu dochodów i przychodów za 2009 rok Załącznik nr 2 do Sprawozdania Zarządu Powiatu Zawierciańskiego z dnia 10 marca 2010 r. Zalacznik2.xls Wykonanie planu wydatków i rozchodów za 2009 rok

ID: NXQCG-ELICK-WYEUG-UVNBG-HFZUW. Podpisany. Strona 6 / 9 Załącznik nr 3 do Sprawozdania Zarządu Powiatu Zawierciańskiego

Wykonanie planu wydatków i rozchodów za 2009 rok Załącznik nr 3 do Sprawozdania Zarządu Powiatu Zawierciańskiego z dnia 10 marca 2010 r.

Zalacznik3.xls Wykonanie planu Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 rok Załącznik nr 4 do Sprawozdania Zarządu Powiatu Zawierciańskiego z dnia 10 marca 2010 r. Zalacznik4.xls Wykonanie Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2009 rok  Załącznik nr 5 do Sprawozdania Zarządu Powiatu Zawierciańskiego z dnia 10 marca 2010 r. Zalacznik5.xls Zestawienie rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych za 2009 rok Załącznik nr 6 do Sprawozdania Zarządu Powiatu Zawierciańskiego z dnia 10 marca 2010 r. Zalacznik6.xls Wykonanie planu finansowego Warsztatów Szkolnych w Zawierciu - Gospodarstwo Pomocniczne przy Centrum Kształcenia Praktycznego za 2009 rok Załącznik nr 7 do Sprawozdania Zarządu Powiatu Zawierciańskiego z dnia 10 marca 2010 r. Zalacznik7.xls Wykonanie planu finansowego Ośrodka Szkoleniowo - Wypoczynkowego w Jeziorowicach - Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo Wychowawczych za 2009 rok

ID: NXQCG-ELICK-WYEUG-UVNBG-HFZUW. Podpisany. Strona 7 / 9

Załącznik nr 8 do Sprawozdania

Pomocnicze przy Zespole Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo Wychowawczych za 2009 rok Załącznik nr 8 do Sprawozdania Zarządu Powiatu Zawierciańskiego z dnia 10 marca 2010 r. Zalacznik8.xls Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządoweji innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami za 2009 rok. Załącznik nr 9 do Sprawozdania Zarządu Powiatu Zawierciańskiego z dnia 10 marca 2010 r. Zalacznik9.xls Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych w ramach otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne powiatu (bieżące i inwestycyjne) za 2009 rok. Załącznik nr 10 do Sprawozdania Zarządu Powiatu Zawierciańskiego z dnia 10 marca 2010 r. Zalacznik10.xls Dochody i wydatki realizowane w ramach dotacji celowych otrzymanych na zadania bieżące i inwestycyjne  wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2009 rok. Załącznik nr 11 do Sprawozdania Zarządu Powiatu Zawierciańskiego z dnia 10 marca 2010 r. Zalacznik11.xls Wykonanie planu dochodów i wydatków realizowanych w ramach otrzymanej dotacji z funduszy celowych na  finansowanie inwestycji jednostek sektora finansów publicznych za 2009 rok. Załącznik nr 12 do Sprawozdania Zarządu Powiatu Zawierciańskiego z dnia 10 marca 2010 r. Zalacznik12.xls

ID: NXQCG-ELICK-WYEUG-UVNBG-HFZUW. Podpisany. Strona 8 / 9

Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych za 2009 rok.

z dnia 10 marca 2010 r. Zalacznik12.xls Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych za 2009 rok. Załącznik nr 13 do Sprawozdania Zarządu Powiatu Zawierciańskiego z dnia 10 marca 2010 r. Zalacznik13.xls Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2009 rok wynikających z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Załącznik nr 14 do Sprawozdania Zarządu Powiatu Zawierciańskiego z dnia 10 marca 2010 r. Zalacznik14.xls Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2009 rok poza Wieloletnim Programem Inwestycyjnym Załącznik nr 15 do Sprawozdania Zarządu Powiatu Zawierciańskiego z dnia 10 marca 2010 r. Zalacznik15.xls Wykonanie wydatkow na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2009 rok.

ID: NXQCG-ELICK-WYEUG-UVNBG-HFZUW. Podpisany.

Strona 9 / 9
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.228.330

  sprawozdanie nr 1 Zarządu Powiatu Rybnickiego z dnia 17 marca 2010r. sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu rybnickiego za 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.60.1093

  sprawozdanie Zarządu Powiatu w Sławnie Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SŁAWIEŃSKIEGO ZA 2010 ROK

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.53.801

  uchwała nr XLIII/420/10 Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zatwierdzenia powiatowych przepisów porządkowych, wydanych przez Zarządu Powiatu Zawierciańskiego w dniu 19 stycznia 2010 roku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.289.488

  sprawozdanie Zarządu Powiatu Żywieckiego z dnia 30 marca 2011r. w sprawie wykonania budżetu powiatu za 2010r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.84.1575

  sprawozdanie Nr 1 Zarządu Powiatu w Choszcznie z dnia 7 czerwca 2011 r. z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego 2010 r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.185.289

  uchwała nr XLV/278/10 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Dąbrowa Zielona na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i liczby radnych wybieranych w okręgach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.184.289

  uchwała nr XLVII/458/10 Rady Gminy Jasienica z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica dla sołectwa Międzyrzecze Górne - część działki nr 564/31

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.184.289

  uchwała nr XLVII/457/10 Rady Gminy Jasienica z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica dla sołectwa Jasienica - część działki nr 550/16

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.184.289

  uchwała nr XLVII/456/10 Rady Gminy Jasienica z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica dla sołectwa Wieszczęta - część parceli nr 166/23

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.184.289

  uchwała nr XLVII/455/10 Rady Gminy Jasienica z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica dla sołectwa Jasienica - działka nr 1233/2


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.