Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.19.299

Tytuł:

uchwała nr LV/803/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Bytomia

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-02-08
Organ wydający:Rada Miejska w Bytomiu
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 19 pozycja: 299
Hasła:

UCHWAŁA NR LV/803/09 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 16 grudnia 2009 r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie  zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu  nieczystości ciekłych na terenie miasta Bytomia. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 wrześ nia 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: §   1 .  Ustala się  wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie miasta Bytomia działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właś cicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. §   2 .  Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właś cicieli nieruchomoś ci powinien spełniać następujące wymagania: 1) dysponować nieruchomością na bazę techniczną, wyposażoną w: a) miejsca garaż owe lub postojowe z punktem napraw dla pojazdów w liczbie odpowiadającej liczbie użytkowanych pojazdów oraz w stanowiska bieżącej obsługi pojazdów,  b) miejsce do mycia i dezynfekcji pojemników oraz pojazdów do transportu odpadów komunalnych, c) opcjonalnie własną instalację do sortowania lub kompostowania odpadów komunalnych? 2) w przypadku, gdy nieruchomość nie spełnia wszystkich wymagań określonych w pkt 1 litera a i b przedsiębiorca zobowiązany jest udokumentować prawo do korzystania z urządzeń, których dotyczą te wymagania, należących do innych przedsiębiorców, przez przedłożenie stosownych umów?  3) dysponować specjalistycznym sprzętem technicznym w liczbie i stanie technicznym gwarantującym utrzymanie właściwego standardu sanitarnego świadczonych usług; 4) dysponować  co najmniej dwoma pojazdami przeznaczonymi do odbioru odpadów komunalnych, w tym:  a) co najmniej jednym samochodem typu śmieciarka lub samochodem z dźwigiem hakowym, bramowym lub innym urządzeniem umożliwiającym transport kontenerów przeznaczonymi do odbierania niesegregowanych odpadów komunalnych,  b) co najmniej jednym samochodem specjalistycznym umożliwiającym odbieranie odpadów zbieranych selektywnie, w tym powstających w gospodarstwach domowych odpadów

ID: IFEGN-HBXAJ-RBHAD-UYWOO-BKUVO. Podpisany.

n i e b e z p i e c z n y c h ,   o d p a d ó w   w i e l k o g a b a r y t o w y c h ,   z uż ytego sprzętu elektrycznego Strona 1 / 10 i elektronicznego, zuż ytych baterii i zużytych akumulatorów, odpadów z remontów, odpadów opakowaniowych oraz odpadów ulegających biodegradacji;

5) dysponować pojazdami specjalistycznymi, o których mowa w pkt 4, które jednocześnie: a) s p ełniają  wymagania określone prawem, zostały zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz

bramowym lub innym urządzeniem umożliwiającym transport kontenerów przeznaczonymi do odbierania niesegregowanych odpadów komunalnych,  b) co najmniej jednym samochodem specjalistycznym umożliwiającym odbieranie odpadów zbieranych selektywnie, w tym powstających w gospodarstwach domowych odpadów n i e b e z p i e c z n y c h ,   o d p a d ó w   w i e l k o g a b a r y t o w y c h ,   z uż ytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zuż ytych baterii i zużytych akumulatorów, odpadów z remontów, odpadów opakowaniowych oraz odpadów ulegających biodegradacji; 5) dysponować pojazdami specjalistycznymi, o których mowa w pkt 4, które jednocześnie: a) s p ełniają  wymagania określone prawem, zostały zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadają ważne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym,  b) posiadają  wymagane prawem atesty oraz homologacje, w szczególności dotyczące transportu odpadów niebezpiecznych,  c) są wyposażone w instalacje umożliwiające odbieranie odpadów komunalnych, d) stanowią  własnoś ć  lub znajdują  s ię  w uż ytkowaniu przedsiębiorcy (np. najem, użyczenie, dzierżawa, leasing), e) p o s i a d a ją  konstrukcję  uniemoż liwiając ą  rozwiewanie, rozsypywanie lub rozlewanie transportowanych odpadów w czasie jazdy,  f) powinny być  czyste, estetyczne oraz oznakowane w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi (nazwa lub logo przedsiębiorcy, numer telefonu); 6) dysponować pojemnikami do zbierania odpadów komunalnych, które:  a) wyposaż o n e są  w s z c z e l ną  pokrywę  zabezpieczając ą  zbierane odpady przed dostępem owadów, gryzoni i innych zwierząt oraz przed opadami atmosferycznymi, b) są w dobrym stanie technicznym, c) posiadają minimalną pojemność 0,06 m3 , d) zawierają  oznaczenie przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne (nazwę lub logo przedsiębiorcy, numer telefonu), e) dla potrzeb zbiórki odpadów niesegregowanych odpadów komunalnych powinny być utrzymane w następujących kolorach: czarnym, metalicznym lub szarym, f) dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów powinny być utrzymane w następującej kolorystyce: - kolor biały ? na szkło bezbarwne, - kolor zielony ? na szkło kolorowe, - kolor niebieski ? na papier, - kolor żółty ? na tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe, - kolor brązowy ? na odpady ulegające biodegradacji; 7) dysponować kontenerami do zbierania odpadów komunalnych, które:  a) są w dobrym stanie technicznym, b) posiadają minimalną pojemność 1,5 m3 ,

ID: c) zawierają  oznaczenie przedsiębiorcy IFEGN-HBXAJ-RBHAD-UYWOO-BKUVO. Podpisany. Strona / 10 odbierającego odpady komunalne (nazwę lub2logo

przedsiębiorcy, numer telefonu), d) dla potrzeb zbiórki niesegregowanych odpadów komunalnych powinny być utrzymane w następujących kolorach: czarnym, metalicznym lub szarym, e) dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów powinny być utrzymane w następującej kolorystyce:

7) dysponować kontenerami do zbierania odpadów komunalnych, które:  a) są w dobrym stanie technicznym, b) posiadają minimalną pojemność 1,5 m3 , c) zawierają  oznaczenie przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne (nazwę lub logo przedsiębiorcy, numer telefonu), d) dla potrzeb zbiórki niesegregowanych odpadów komunalnych powinny być utrzymane w następujących kolorach: czarnym, metalicznym lub szarym, e) dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów powinny być utrzymane w następującej kolorystyce: - kolor brązowy ? na odpady ulegające biodegradacji, f) dla potrzeb zbiórki niesegregowanych odpadów komunalnych powinny być wyposażone w szczelną  pokrywę  zabezpieczając ą  zbierane odpady przed dostępem owadów, gryzoni i innych zwierząt oraz przed opadami atmosferycznymi; 8) dysponować workami do selektywnej zbiórki odpadów pakowaniowych oraz pozostałości roślinnych, które:  a) wykonane zostały z materiału gwarantującego trwałość w trakcie zbierania w nich odpadów, jak również w trakcie załadunku i transportu napełnionego worka, b) powinny mieć możliwość szczelnego zamknięcia bądź zawiązania, c) posiadają minimalną pojemność 0,035 m3 , d) zawierają  oznaczenie rodzaju odpadów, do zbierania których są przeznaczone, co najmniej przez utrzymanie ich w następującej kolorystyce: - kolor biały ? na szkło bezbarwne, - kolor zielony ? na szkło kolorowe, - kolor niebieski ? na papier, - kolor żółty ? na tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe; 9) posiadać  zapewnienie o moż liwoś ci przekazania odpadów komunalnych do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, określonych w załączniku do niniejszej uchwały; 10) u z y s k ać  zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właś cicieli nieruchomości wydane na wniosek, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r.

 o utrzymaniu czystoś ci i porządku w gminach, do którego należy dołączyć następujące dokumenty: a) aktualny odpis z właś ciwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji d z i ałalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą złożenia wniosku, b) zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP), c) zaświadczenie o nadaniu numeru REGON, d) dokumenty potwierdzające gotowość przyjęcia odpadów komunalnych pochodzących z terenu miasta Bytomia przez przedsiębiorcę  prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, tj. do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych

ID: IFEGN-HBXAJ-RBHAD-UYWOO-BKUVO. Podpisany. Strona 3 / 10 określonych w załączniku do niniejszej uchwały, wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy

przed datą  z łoż enia wniosku (umowa lub zapewnienie zawarcia umowy oraz dokument p o t w i e r d z a ją cy uprawnienie do prowadzenia działalnoś ci w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych),  e) dokument potwierdzający uprawnienie do prowadzenia sortowania lub kompostowania odpadów

b) zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP), c) zaświadczenie o nadaniu numeru REGON, d) dokumenty potwierdzające gotowość przyjęcia odpadów komunalnych pochodzących z terenu miasta Bytomia przez przedsiębiorcę  prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, tj. do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych określonych w załączniku do niniejszej uchwały, wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą  z łoż enia wniosku (umowa lub zapewnienie zawarcia umowy oraz dokument p o t w i e r d z a ją cy uprawnienie do prowadzenia działalnoś ci w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych),  e) dokument potwierdzający uprawnienie do prowadzenia sortowania lub kompostowania odpadów komunalnych w instalacjach, o którym mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, do których przedsiębiorca posiada tytuł prawny oraz dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do tych instalacji, f) wykaz pojazdów specjalistycznych wraz z kserokopiami dowodów rejestracyjnych tych pojazdów (w przypadku innej niż własność formy władania należy udokumentować prawo do korzystania z tych pojazdów poprzez załączenie do wniosku kopii odpowiedniej umowy oraz kopii dowodów rejestracyjnych samochodów) oraz zdjęciami pojazdów w formacie umożliwiającym ich identyfikację, g) aktualne zaś wiadczenia o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą złożenia wniosku, h) oryginał dowodu zapłaty należnej opłaty skarbowej w wysokości określonej w ust. 41 części III załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225, poz. 1635 z późn. zm.); 11) prowadzić  komputerową  b a zę  danych zawierającą wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi zawarto umowy na odbieranie odpadów komunalnych oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi rozwiązano umowy na odbieranie odpadów komunalnych? ewidencja powinna zawierać: i m ię  i nazwisko lub nazwę  właś ciciela nieruchomości, adres nieruchomości, adres właściciela nieruchomości. §   3 .  Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróż niania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystoś c i c i e kłych powinien spełniać następujące wymagania: 1) dysponować nieruchomością na bazę techniczną, wyposażoną w: a) miejsca garaż owe lub postojowe z punktem napraw dla pojazdów w liczbie odpowiadającej liczbie użytkowanych pojazdów oraz w stanowiska bieżącej obsługi pojazdów,  b) miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów do opróż niania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych; 2) w p r z y p a d k u , g d y n i e r u c h o m oś ć  nie spełnia wszystkich wymagań  okreś lonych w pkt 1 przedsiębiorca powinien być  zobowiązany udokumentować prawo do korzystania z urządzeń, k t ó r y c h   d o t y c zą  te wymagania, należ ących do innych przedsiębiorców, przez przedłożenie stosownych umów?  3) dysponować specjalistycznym sprzętem technicznym w liczbie i stanie technicznym gwarantującym utrzymanie właściwego standardu sanitarnego świadczonych usług; 4) dysponować co najmniej jednym pojazdem specjalistycznym, który:  ID: IFEGN-HBXAJ-RBHAD-UYWOO-BKUVO. Podpisany.

Strona 4 / 10

a) s p ełnia wymagania dla pojazdów asenizacyjnych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, został  zarejestrowany i dopuszczony do ruchu oraz posiada aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym,  b) posiada wymagane prawem atesty oraz homologacje,

k t ó r y c h   d o t y c zą  te wymagania, należ ących do innych przedsiębiorców, przez przedłożenie stosownych umów?  3) dysponować specjalistycznym sprzętem technicznym w liczbie i stanie technicznym gwarantującym utrzymanie właściwego standardu sanitarnego świadczonych usług; 4) dysponować co najmniej jednym pojazdem specjalistycznym, który:  a) s p ełnia wymagania dla pojazdów asenizacyjnych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, został  zarejestrowany i dopuszczony do ruchu oraz posiada aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym,  b) posiada wymagane prawem atesty oraz homologacje, c) jest wyposażony w instalacje umożliwiające opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, d) stanowi własnoś ć  lub znajduje się  w uż ytkowaniu przedsiębiorcy (np. najem, użyczenie, dzierżawa, leasing), e) winien być  szczelny, posiadać  konstrukcję uniemożliwiającą rozlewanie transportowanych nieczystości ciekłych w czasie jazdy, napełniania i opróżniania, f) winien być  czysty, estetyczny oraz oznakowany w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi (nazwa lub logo przedsiębiorcy, numer telefonu); 5) u z y s k ać  z e z w o l e n i e n a p r o w a d z e n i e d z i ałalnoś ci w zakresie opróż niania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystoś c i c i e kłych wydane na wniosek, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 13 wrześ nia 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, do którego należy dołączyć następujące dokumenty: a) aktualny odpis z właś ciwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji d z i ałalnoś ci gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalnoś ci gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu złożenia wniosku, b) zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP), c) zaświadczenie o nadaniu numeru REGON, d) dokument ś wiadczący o gotowoś ci odbioru nieczystoś c i c i e kłych przez stację zlewną, wystawiony nie wcześ niej niż  s z eś ć  m i e s ięcy przed datą złożenia wniosku (umowa lub zapewnienie zawarcia umowy), e) wykaz pojazdów specjalistycznych wraz z kserokopiami dowodów rejestracyjnych tych pojazdów (w przypadku innej niż własność formy władania należy udokumentować prawo do korzystania z tych pojazdów poprzez załączenie do wniosku kopii odpowiedniej umowy oraz kopii dowodów rejestracyjnych samochodów) oraz zdjęciami pojazdów w formacie umożliwiającym ich identyfikację, f) aktualne zaś wiadczenia o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą złożenia wniosku, g) oryginał  dowodu zapłaty należnej opłaty skarbowej w wysokości określonej w ust. 42 części III załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej; 6) prowadzić  komputerową  b a zę  danych zawierającą wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi zawarto umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz

ID: IFEGN-HBXAJ-RBHAD-UYWOO-BKUVO. ci, z którymi rozwiązano umowy na opróż nianie zbiorników Strona 5 / 10 w y k a z właś cicieli nieruchomoś Podpisany.

bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych; ewidencja powinna zawierać: imię i nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości, adres nieruchomości, adres właściciela nieruchomości. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. §   5 .  Uchwała wchodzi w ż ycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

g) oryginał  dowodu zapłaty należnej opłaty skarbowej w wysokości określonej w ust. 42 części III załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej; 6) prowadzić  komputerową  b a zę  danych zawierającą wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi zawarto umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz w y k a z właś cicieli nieruchomoś ci, z którymi rozwiązano umowy na opróż nianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych; ewidencja powinna zawierać: imię i nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości, adres nieruchomości, adres właściciela nieruchomości. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. §   5 .  Uchwała wchodzi w ż ycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bytomiu Kazimierz Bartkowiak

Załącznik do Uchwały Nr LV/803/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 16 grudnia 2009 r. Miejsca odzysku i unieszkodliwiania:  L.p. Nazwa instalacji 1. Składowisko Recykling Wojkowice Sp. z o.o. Adres 42-580 Wojkowice, ul. Długosza 27 2. Składowisko odpadów komunalnych 41-902 Bytom, Al. Jana Pawła II 10 3. Składowisko odpadów 41-503 Chorzów,  ul. Brzezińska 4. Składowisko odpadów komunalnych Lipówka I 42-523 Dąbrowa Górnicza,  ul. Koksownicza 1 5. Miejski Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych Lipówka II 42-530 Dąbrowa Górnicza,  ul. Główna 144a 6. Składowisko Przedsiębiorstwa Składowania i Utylizacji Odpadów Sp.  z o.o. 7. Składowisko Odpadów Komunalnych 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 40-307 Katowice, ul. Żwirowa 8. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne ?Landeco?  Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Spacerowa 9. Miejski Zakład Składowania Odpadów 41-200 Sosnowiec, ul. Grenadierów 10. IFEGN-HBXAJ-RBHAD-UYWOO-BKUVO. Podpisany. Składowisko Odpadów Komunalnych ID: 11. Miejskie Składowisko Odpadów Komunalnych 41-600 Świętochłowice,10 Strona 6 / ul. Wojska Polskiego 41-800 Zabrze, ul. Cmentarna 19 f 12. Stacja segregacji odpadów z linią sortowniczą 42-580 Wojkowice, ul. Długosza 27

Miejskiej w Bytomiu Kazimierz Bartkowiak

Załącznik do Uchwały Nr LV/803/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 16 grudnia 2009 r. Miejsca odzysku i unieszkodliwiania:  L.p. Nazwa instalacji 1. Składowisko Recykling Wojkowice Sp. z o.o. Adres 42-580 Wojkowice, ul. Długosza 27 2. Składowisko odpadów komunalnych 41-902 Bytom, Al. Jana Pawła II 10 3. Składowisko odpadów 41-503 Chorzów,  ul. Brzezińska 4. Składowisko odpadów komunalnych Lipówka I 42-523 Dąbrowa Górnicza,  ul. Koksownicza 1 5. Miejski Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych Lipówka II 42-530 Dąbrowa Górnicza,  ul. Główna 144a 6. Składowisko Przedsiębiorstwa Składowania i Utylizacji Odpadów Sp.  z o.o. 7. Składowisko Odpadów Komunalnych 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 40-307 Katowice, ul. Żwirowa 8. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne ?Landeco?  Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Spacerowa 9. Miejski Zakład Składowania Odpadów 41-200 Sosnowiec, ul. Grenadierów 10. Składowisko Odpadów Komunalnych 41-600 Świętochłowice, ul. Wojska Polskiego 11. Miejskie Składowisko Odpadów Komunalnych 41-800 Zabrze, ul. Cmentarna 19 f 12. Stacja segregacji odpadów z linią sortowniczą 42-580 Wojkowice, ul. Długosza 27 13. Sortownia odpadów komunalnych i opakowaniowychLinia do segregacji  41-503 Chorzów,  odpadów i produkcji paliw alternatywnych 14. Sortownia odpadów ul. Bytkowska 15 42-530 Dąbrowa Górnicza,  ul. Główna 144a 15. Sortownia odpadów ? Horstmann 41-800 Zabrze, ul. Cmentarna 19 f 16. Sortownia 40-312 Katowice, ul. Milowicka 7 L.p. Nazwa instalacji

ID: IFEGN-HBXAJ-RBHAD-UYWOO-BKUVO. Podpisany.

Adres

Strona 7 / 10

17. Sortownia surowców wtórnych zebranych selektywnie Przedsiębiorstwa 41-700 Ruda Śląska, Usług Komunalnych Sp. z o.o. 18. Linia do przetwarzania szkła płaskiego i szkła opakowaniowego TEW Recykling Sp. z o.o. 19. Linia do sortowania odpadów ? BOA 1500KT ul. Kokotek 33 41-700 Ruda Śląska, ul. Kokotek 31

41-100 Siemianowice 

15. Sortownia odpadów ? Horstmann

41-800 Zabrze, ul. Cmentarna 19 f

16. Sortownia

40-312 Katowice, ul. Milowicka 7

L.p. Nazwa instalacji

Adres

17. Sortownia surowców wtórnych zebranych selektywnie Przedsiębiorstwa 41-700 Ruda Śląska, Usług Komunalnych Sp. z o.o. 18. Linia do przetwarzania szkła płaskiego i szkła opakowaniowego TEW Recykling Sp. z o.o. 19. Linia do sortowania odpadów ? BOA 1500KT ul. Kokotek 33 41-700 Ruda Śląska, ul. Kokotek 31 41-100 Siemianowice  Śląskie, ul. Konopnickiej 11 20. Kompostownia Miejskiego Zakładu Przetwarzania Odpadów Lipówka II 42-530 Dąbrowa Górnicza, ul. Główna 144a 21. Kompostownia MPGK Sp. z o.o. MUT Dano 40-312 Katowice, ul. Milowicka 7 22. Kompostownia pryzmowa SOWEX Sp. z o.o. 41-948 Piekary Śląskie, ul. Sadowskiego 23. Kompostownia pryzmowa 41-103 Siemianowice  Śląskie, ul. Zwycięstwa 4 24. Kompostownia kontenerowa KNEER MPGK Sp. z o.o. 41-600 Świętochłowice, ul. Wojska Polskiego 25. Kompostownia kontenerowa KNEER-HORSTMANN MPGK Sp. z o.o. 41-800 Zabrze, ul. Cmentarna 19 f 26. Instalacja do przerobu stłuczki szklanej 41-260 Sławków,  ul. Walcownia 1 27. Linia do recyklingu odpadów tworzyw sztucznych 42-470, Siewierz, ul. Kielecka 30C 28. Zakład Utylizacji Odpadów ? przetwarzanie odpadów na surowce wtórne  42-580 Wojkowice, oraz produkty i materiały użyteczne 29.

Linia do recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych ul. Drzymały 41-250 Czeladź, ul. Wojkowicka 14A 30. Instalacja do odzysku odpadów z przemysłu gumowego, odpadowych tworzyw sztucznych innych odpadów 31. Instalacja do odzysku tworzyw sztucznych 41-806 Zabrze, ul. Janika 4 41-800 Zabrze, ul. M. Curie ? Skłodowskiej 14B 32. Instalacja do odzysku tworzyw sztucznych 41-800 Zabrze, ul. Hagera 14A 33. Instalacja do odzysku tworzyw sztucznych ?urządzenie Condux 41-909 Bytom, ul. Szyby Rycerskie 34. Instalacja do odzysku tworzyw sztucznych 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 1a L.p. IFEGN-HBXAJ-RBHAD-UYWOO-BKUVO. Podpisany. ID: Nazwa instalacji 35. Instalacja do odzysku tworzyw sztucznych ?urządzenie mobilne ZERMA 36. Instalacja do regranulacji polipropylenu Adres 41-908 Bytom, ul. Elektrownia 16 41-902 Bytom, ul. Siemianowicka 98

Strona 8 / 10

33. Instalacja do odzysku tworzyw sztucznych ?urządzenie Condux

41-909 Bytom, ul. Szyby Rycerskie

34. Instalacja do odzysku tworzyw sztucznych

41-905 Bytom, ul. Konstytucji 1a

L.p. Nazwa instalacji 35. Instalacja do odzysku tworzyw sztucznych ?urządzenie mobilne ZERMA 36. Instalacja do regranulacji polipropylenu

Adres 41-908 Bytom, ul. Elektrownia 16 41-902 Bytom, ul. Siemianowicka 98

37. Instalacja do odzysku tworzyw sztucznych ? Kalander PCV

41-909 Bytom, ul. Szyby Rycerskie

38. Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych

41-503 Chorzów,  ul. Kluczborska 29

39. Instalacja do odzysku odpadów żelaza i stali ? piece elektryczne 4 i 5

41-506 Chorzów,  ul. Dyrekcyjna 6

40. Instalacja do regranulacji tworzyw sztucznych

41-503 Chorzów,  ul. Kolejowa 1

41. Instalacja do termicznego przekształcania odpadów

42 523 Dąbrowa Górnicza,  ul. Koksownicza 14

42. Instalacja przeróbki mechanicznej odpadów węglowych

41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Perla 10

43. Instalacja do odzysku odpadów żelaza i stali ? instalacja produkcji stali 41-308 Dąbrowa Górnicza, Al. Piłsudskiego 92 44. Linia do recyklingu tworzyw sztucznych ? młyny udarowo-nożowe 42-520 Dąbrowa Górnicza, ul. Konstytucji 43 45. Linia do recyklingu PET 42-520 Dąbrowa Górnicza, ul. Chemiczna 6 46. Linia regranulacyjna tworzyw sztucznych 42-520 Dąbrowa Górnicza, ul. Chemiczna 6 47. Instalacja do odzysku tworzyw sztucznych ? młyny udarowo-nożowe 42-520 Dąbrowa Górnicza, ul. Chemiczna 6 48. Instalacja do wytopu stali surowej w tym do ciągłego odlewania ? piec elektryczny EAF 49. Instalacja IPPC do topienia i odlewania metali nieżelaznych 44-109 Gliwice, ul. Zawadzkiego 45 44-109 Gliwice, ul. Metalowców 9 50. Instalacja do odzysku odpadów żelaza i innych metali 44-100 Gliwice, ul. Robotnicza 2 51. Instalacja do odzysku odpadowych tworzyw sztucznych ? wytłaczarka do granulacji 52. Instalacja do odzysku odpadowych tworzyw sztucznych ? wytłaczarka 43-607 Jaworzno, ul. Baranowskiego 216 40-748 Katowice, ul. Strzelnica 32 53. Instalacja do odzysku odpadów z przemysłu drzewnego 40-304 Katowice, ul. Wiertnicza 36

ID: Nazwa instalacji L.p. IFEGN-HBXAJ-RBHAD-UYWOO-BKUVO. Podpisany.

Adres 40-304 Katowice, ul. Wiertnicza 36

Strona 9 / 10

54. Instalacja do odzysku odpadowych tworzyw sztucznych

55. Kompostownia pryzmowa

40-017 Katowice, ul. Graniczna 29

52. Instalacja do odzysku odpadowych tworzyw sztucznych ? wytłaczarka

40-748 Katowice, ul. Strzelnica 32

53. Instalacja do odzysku odpadów z przemysłu drzewnego

40-304 Katowice, ul. Wiertnicza 36

L.p. Nazwa instalacji 54. Instalacja do odzysku odpadowych tworzyw sztucznych

Adres 40-304 Katowice, ul. Wiertnicza 36

55. Kompostownia pryzmowa

40-017 Katowice, ul. Graniczna 29

56. Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków

40-342 Katowice, ul. Bagienna

57. Instalacja do odzysku odpadów papieru i tektury

40-750 Katowice, ul. Chęcińskiego 10

58. Instalacja do odzysku tworzyw sztucznych

41-400 Mysłowice, ul. Robotnicza 13

59. Instalacja do uzdatniania stłuczki szklanej

41-400 Mysłowice, ul. Obrzeżna Północna 15

60. Instalacja do odzysku odpadów tekstylnych tworzyw  sztucznych i innych odpadów 61. Instalacja do odzysku odpadów tworzyw sztucznych

41-400 Mysłowice, ul. Mikołowska 31 41-948 Piekary Śląskie, ul Stalowa 14

62. Linia do granulacji tworzyw sztucznych

41-700 Ruda Śląska, ul. Kokotek 40

63. Instalacja do recyklingu tworzyw sztucznych

41-712 Ruda Śląska, ul. Stara 5

64. Instalacja do odzysku odpadowych tworzyw sztucznych - 41-200 Sosnowiec, linia włoska quot;Prealpinaquot; 65. Instalacja opakowań ul. Radocha 4 Huta Buczek S.A. 41-200 Sosnowiec, ul. Nowopogońska 1 66. Instalacja do odzysku odpadowych tworzyw sztucznych - 41-200 Sosnowiec, przetwarzanie na regranulat ul. Wopistów 15b

67. Instalacja do odzysku odpadowych tworzyw sztucznych - 41-218 Sosnowiec, przetwarzanie na regranulat 68. Instalacja do przetwarzania opakowań po substancjach niebezpiecznych 69. Instalacja do odzysku i unieszkodliwiania odpadów ul. H. Dobrzańskiego 150 44-121 Gliwice, ul. Sowińskiego 11 40-389 Katowice, ul. Woźniaka 70. Instalacja do odzysku i unieszkodliwiania odpadów 40-389 Katowice, ul. Lwowska 23 71. Instalacja do produkcji ołowiu surowego Wydział Hutniczy 41-946 Piekary Śląskie, ul. Roździeńskiego 24

ID: IFEGN-HBXAJ-RBHAD-UYWOO-BKUVO. Podpisany.

Strona 10 / 10
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.159.300

  uchwała nr X/66/2011 Rady Gminy Ciasna z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/61/2011 Rady Gminy Ciasna z dnia 24.05.2011 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.110.1863

  uchwała nr VI/35/ 2011 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rokietnica

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.213.7140

  uchwała nr XLI/197/10 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający sie o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 • DZ. URZ. 2010.96.1859

  uchwała nr XLII/132/2010 Rady Gminy Łęczyce z dnia 27 maja 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie musi spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łęczyce.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.239.8530

  uchwała nr VIII/29/2011 Rady Gminy Gielniów z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Gielniów.

porady prawne online

Porady prawne

 • Wywóz śmieci

  Czy na każdą osobę mieszkającą w domu muszę podpisać umowę o wywóz śmieci? Czy sam nie mogę wywozić swoich śmieci na wysypisko? W miejskiej gospodarce komunalnej (...)

 • Wywóz ścieków do oczyszczalni

  Jakie warunki musi spełniać rolnik, który będzie wywoził nieczystości ciekłe na oczyszczalnie ścieków na własne potrzeby?

 • Wywóz nieczystości firma i dom

  Prowadzę firmę (spółka cywilna) i mieszkam w tym samym domu, na tej samej posesji. Razem ze wspólniczką zatrudniam jednego pracownika. W mieszkaniu mieszkam z moją (...)

 • Opłaty za wywóz nieczystości w gminie

  Prawo miejscowe zobowiązuje mnie do wywozu szamba określoną ilość razy w miesiącu. Nieruchomość traktuję jako rekreacyjną a przepisy prawa miejscowego zobowiązują (...)

 • Obowiązki zbierającego zużyty sprzęt

  Jesteśmy firmą informatyczną zajmującą się obsługą informatyczną firm. W zakres naszych obowiązków wchodzi między innymi zakup na terenie kraju, sprzętu komputerowego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.19.298

  uchwała nr LV/802/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bytomia

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.18.297

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NP/0911/311/375/09 Wojewody Śląskiego z dnia 30 grudnia 2009r. stwierdzające nieważność w całości uchwały Nr 0150/XXXVI/822/09 Rady Miasta Tychy z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie zmiany Statutu Osiedla "Cielmice"

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.18.296

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NP/II/0911/323/385/09 Wojewody Śląskiego z dnia 29 grudnia 2009r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr XXXVII/231/2009 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.18.295

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NP/II/0911/318/380/09 Wojewody Śląskiego z dnia 29 grudnia 2009r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr XXXVII/230/2009 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.18.294

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NP/II/0911/319/379/09 Wojewody Śląskiego z dnia 29 grudnia 2009r. stwierdzające nieważność w części uchwały XLI/591/09 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.