Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.19.303

Tytuł:

uchwała nr XXXVII/283/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gierałtowice

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-02-08
Organ wydający:Rada Gminy Gierałtowice
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 19 pozycja: 303
Hasła:

UCHWAŁA NR XXXVII/283/09 RADY GMINY GIERAŁTOWICE z dnia 2 grudnia 2009 r. wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gierałtowice. Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 15, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), - art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), Rada Gminy Gierałtowice uchwala § 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania  odpadów komunalnych na terenie Gminy Gierałtowice powinien spełniać następujące wymagania: 1) Posiadanie wyposażenia technicznego gwarantującego wysoki poziom świadczonych usług, w tym:  a) pojazdów specjalistycznych:  - o konstrukcji lub zabudowie pozwalającej na załadunek, transport i wyładunek odpadów komunalnych  w sposób nie powodujący zanieczyszczenia środowiska poprzez samoistne wysypywanie się bądź  rozwiewanie odebranych odpadów a także roznoszenia nieprzyjemnych zapachów,  - zarejestrowanych i dopuszczonych do ruchu, posiadających aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu, stosownie do wymagań przepisów o ruchu drogowym,  - oznakowanych w sposób trwały i widoczny, umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi, w tym nazwą i adresem przedsiębiorcy oraz nr telefonu kontaktowego, - wyposażonych w odpowiednie narzędzia do ręcznego uprzątnięcia odpadów rozsypanych w trakcie  prac załadunkowych - zapewniających odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych przy  świadczeniu usług, - wyposażonych w siatki lub plandeki zabezpieczające przed rozwiewaniem odpadów, - w ilości i w stanie technicznym, zapewniającym bezkolizyjny odbiór odpadów komunalnych z przyjętą na terenie Gminy częstotliwością. b) pojemników na niesegregowane odpady komunalne o pojemności 110 l do 1100 l, zapewniających bezpieczeństwo sanitarne, będących w dobrym stanie technicznym oraz cechujących się odpowiednimi walorami estetycznymi, c) worków przeznaczonych na odpady segregowane (papier, szkło, plastik, odpady ulegające biodegradacji) o odpowiedniej kolorystyce, które będą dostarczane do miejsc zwyczajowo przyjętych w Gminie,  d) kontenerów przystosowanych do gromadzenia odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów z budów i remontów,  e) bazy transportowej własnej lub dzierżawionej, umożliwiającej: - garażowanie pojazdów wykorzystywanych do odbierania odpadów komunalnych,

ID: XAEUA-SDMMZ-NXGYZ-AEPPO-GMOUW. Niepodpisany. Strona 1 / 3

- magazynowanie pojemników kontenerów i innych urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów  komunalnych, - utrzymanie w należytym stanie sanitarnym pojazdów, pojemników, kontenerów i innych urządzeń 

e) bazy transportowej własnej lub dzierżawionej, umożliwiającej: - garażowanie pojazdów wykorzystywanych do odbierania odpadów komunalnych, - magazynowanie pojemników kontenerów i innych urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów  komunalnych, - utrzymanie w należytym stanie sanitarnym pojazdów, pojemników, kontenerów i innych urządzeń  przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych  - oraz możliwości selekcji odpadów zmieszanych w stopniu umożliwiającym osiąganie w kolejnych  latach wymaganych przepisami prawa wskaźników odzysku i recyklingu odpadów w sytuacji, gdy  selekcja przez właścicieli nieruchomości nie będzie realizowana w stopniu wystarczającym. 2) Stosowanie zabiegów sanitarnych i porządkowych: a) pojazdy wykorzystywane do transportu odpadów powinny być utrzymane w należytym stanie higienicznym i sanitarnym poprzez okresowe mycie i dezynfekcję, b) kontenery, pojemniki i inne urządzenia przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych powinny być  utrzymane w należytym stanie higienicznym i sanitarnym poprzez okresowe mycie i dezynfekcję, c) ewentualne zanieczyszczenia powstałe w wyniku załadunku i transportu odpadów należy bezzwłocznie usunąć  3) Przekazywanie odpadów do miejsc, w których będą one poddane odzyskowi lub unieszkodliwianiu, zgodnych z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego, tj. niesegregowanych odpadów komunalnych na Składowisko Odpadów Komart Sp. z o.o. w Knurowie, przy ul. Szybowej lub  składowisko Przedsiębiorstwa Utylizacji i Składowania Odpadów Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul.  Rybnickiej. § 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gierałtowice powinien spełniać następujące wymagania: 1) Posiadanie wyposażenia technicznego gwarantującego wysoki poziom świadczonych usług, tj.: a) wozów asenizacyjnych:  - spełniających wymagania określone przepisami prawa dla tego typu pojazdów, - zarejestrowanych i dopuszczonych do ruchu, posiadających aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu, stosownie do wymagań przepisów o ruchu drogowym,  - oznakowanych w sposób trwały i widoczny, umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi, w tym nazwą i adresem przedsiębiorcy oraz nr telefonu kontaktowego, - wyposażonych w odpowiednie narzędzia do ręcznego uprzątnięcia zanieczyszczenia powstałego w trakcie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, - zapewniających odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych przy  świadczeniu usług, - w ilości i w stanie technicznym, zapewniającym bezkolizyjny odbiór nieczystości ciekłych na każde pisemne, ustne lub telefoniczne zlecenie właścicieli lub użytkowników nieruchomości nie później, niż  w ciągu 2 dni od daty zlecenia,  b) bazy transportowej własnej lub dzierżawionej, umożliwiającej: - garażowanie pojazdów wykorzystywanych opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu  nieczystości ciekłych, ID: XAEUA-SDMMZ-NXGYZ-AEPPO-GMOUW. Niepodpisany. Strona 2 / 3 - utrzymanie w należytym stanie sanitarnym pojazdów, wykorzystywanych do opróżniania zbiorników  bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

b) bazy transportowej własnej lub dzierżawionej, umożliwiającej: - garażowanie pojazdów wykorzystywanych opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu  nieczystości ciekłych, - utrzymanie w należytym stanie sanitarnym pojazdów, wykorzystywanych do opróżniania zbiorników  bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 2) Stosowanie zabiegów sanitarnych i porządkowych: a) pojazdy wykorzystywane do transportu nieczystości ciekłych powinny być utrzymane w należytym stanie higienicznym i sanitarnym poprzez okresowe mycie i dezynfekcję, b) ewentualne zanieczyszczenia powstałe w wyniku opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych należy bezzwłocznie usunąć. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice. § 4. Uchwała wchodzi w życie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym Województwa Śląskiego.

ID: XAEUA-SDMMZ-NXGYZ-AEPPO-GMOUW. Niepodpisany.

Strona 3 / 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.110.1863

  uchwała nr VI/35/ 2011 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rokietnica

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.159.300

  uchwała nr X/66/2011 Rady Gminy Ciasna z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/61/2011 Rady Gminy Ciasna z dnia 24.05.2011 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.54.962

  uchwała Nr IV/36/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. 2009.452.3273

  uchwała nr XL/959/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 17 września 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.22.473

  uchwała nr XL/214/2010 Rady Gminy Świeszyno z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

porady prawne online

Porady prawne

 • Wywóz ścieków do oczyszczalni

  Jakie warunki musi spełniać rolnik, który będzie wywoził nieczystości ciekłe na oczyszczalnie ścieków na własne potrzeby?

 • Wywóz śmieci

  Czy na każdą osobę mieszkającą w domu muszę podpisać umowę o wywóz śmieci? Czy sam nie mogę wywozić swoich śmieci na wysypisko? W miejskiej gospodarce komunalnej (...)

 • Wywóz nieczystości firma i dom

  Prowadzę firmę (spółka cywilna) i mieszkam w tym samym domu, na tej samej posesji. Razem ze wspólniczką zatrudniam jednego pracownika. W mieszkaniu mieszkam z moją (...)

 • Opłaty za wywóz nieczystości w gminie

  Prawo miejscowe zobowiązuje mnie do wywozu szamba określoną ilość razy w miesiącu. Nieruchomość traktuję jako rekreacyjną a przepisy prawa miejscowego zobowiązują (...)

 • Obowiązki zbierającego zużyty sprzęt

  Jesteśmy firmą informatyczną zajmującą się obsługą informatyczną firm. W zakres naszych obowiązków wchodzi między innymi zakup na terenie kraju, sprzętu komputerowego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.19.302

  uchwała nr XLIV/525/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 8 stycznia 2010r. zmiany uchwały Nr XXXVIII/419/09 z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia znaku graficznego - logo Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz zasad jego używania i wykorzystywania

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.19.301

  uchwała nr XXXVIII/419/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie ustanowienia znaku graficznego ? logo Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz zasad jego używania i wykorzystywania

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.19.300

  uchwała nr XLIV/852/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie zmian w statucie Miejskiego Domu Kultury ?Batory? w Chorzowie oraz przyjęcia jednolitego tekstu statutu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.19.299

  uchwała nr LV/803/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Bytomia

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.19.298

  uchwała nr LV/802/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bytomia

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.