Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.19.306

Tytuł:

uchwała nr XLIV/403/2009 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska przez inne podmioty

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-02-08
Organ wydający:Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 19 pozycja: 306
Hasła:

UCHWAŁA NR XLIV/403/2009 RADY MIEJSKIEJ W KUŹNI RACIBORSKIEJ z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu  i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla niepublicznych przedszkoli  i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska przez inne podmioty. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591?z późn. zm.) oraz art. 80 ust.4 oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r., Nr 256, poz. 2572? z późn. zm.) Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej uchwala: Rozdział 1 Przepisy ogólne  § 1. Niniejsza uchwała reguluje: 1) tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Kuźnia Raciborska dla prowadzonych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego przedszkoli niepublicznych oraz niepublicznych szkół  podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych; 2) wysokość stawek dotacji, dla których ustawa określa stawkę minimalną; 3) tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez beneficjentów określonych w pkt 1.  § 2. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 1) ustawie (bez dalszego określenia) ? należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572? z późn. zm.); 2) Gminie ? należy przez to rozumieć Gminę Kuźnia Raciborska; 3) Burmistrzu ? należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska; 4) Wnioskodawcy ? należy przez to rozumieć osobę prawną lub fizyczną prowadzącą  niepubliczną szkołę podstawową, lub niepubliczne przedszkole na terenie Gminy Kuźnia Raciborska ubiegającą się o udzielenie dotacji z budżetu gminy;

ID: QKPFV-WEHVA-DLBOH-PRNCG-PVDHX. Podpisany. Strona 5) Dotacji ? należy przez to rozumieć dotację udzieloną przez Gminę Kuźnia Raciborska dla1 / 9 niepublicznej szkoły podstawowej na podstawie art. 90 ust. 2a i dla niepublicznego  przedszkola na podstawie art. 90 ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

Raciborska ubiegającą się o udzielenie dotacji z budżetu gminy; 5) Dotacji ? należy przez to rozumieć dotację udzieloną przez Gminę Kuźnia Raciborska dla niepublicznej szkoły podstawowej na podstawie art. 90 ust. 2a i dla niepublicznego  przedszkola na podstawie art. 90 ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie  oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz 2572 z późn. zm.); 6) Szkole podstawowej ? należy przez to rozumieć niepubliczną szkołę podstawową działającą  na terenie Gminy Kuźnia Raciborska; 7) Przedszkolu - należy przez to rozumieć niepubliczne przedszkole działające na terenie Gminy Kuźnia Raciborska. § 3. 1. Gmina udziela dotacji z budżetu na prowadzenie szkoły podstawowej, oraz przedszkola z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Dotacja, o której mowa w ust. 1 może być udzielona pod warunkiem, że Wnioskodawca złoży pisemny wniosek i poda planowana liczbę uczniów nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy (wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały). 3. Przy obliczaniu podstawy dotacji, a także przy obliczaniu dotacji należnej na jednego ucznia, otrzymane wyniki wyliczeń zaokrągla się do pełnych groszy. Rozdział 2 Stawki dotacji § 4. Ustala się następujące stawki dotacji: 1. Dla niepublicznej szkoły podstawowej z uprawnieniami szkoły publicznej przysługuje dotacja z budżetu Gminy na każdego ucznia w wysokości 150% kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej  otrzymywanej przez Gminę Kuźnia Raciborska. 2. Dla niepublicznego przedszkola przysługuje dotacja na jednego ucznia w wysokości 75% ustalonych w budżecie Gminy Kuźnia Raciborska wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kuźnia Raciborska w przeliczeniu na  jednego ucznia, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w kwocie przewidzianej na  niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej  przez Gminę. Rozdział 3 Ustalanie i przekazywanie dotacji  § 5. 1. Osoba prowadząca jednostkę w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji, występuje do Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z wnioskiem  o udzielenie dotacji na rok kalendarzowy, określając we wniosku: 1) dane o organie prowadzącym, 2) typ jednostki,

ID: QKPFV-WEHVA-DLBOH-PRNCG-PVDHX. Podpisany. Strona 2 / 9

§ 5. 1. Osoba prowadząca jednostkę w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji, występuje do Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z wnioskiem  o udzielenie dotacji na rok kalendarzowy, określając we wniosku: 1) dane o organie prowadzącym, 2) typ jednostki, 3) Regon jednostki, 4) NIP jednostki, 5) numer i datę wydania decyzji w sprawie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki  publicznej, 6) planowaną na następny rok budżetowy liczbę uczniów, wraz z określeniem przewidywanej liczby uczniów pochodzących spoza terenu Gminy Kuźnia Raciborska uczęszczających do prowadzonego przedszkola niepublicznego, 7) nazwę i numer rachunku bankowego jednostki, na rzecz której ma być przekazywana dotacja, 8) miesiąc, od którego jednostka rozpocznie działalność. 2. Po otrzymaniu dotacji na pierwszy rok kalendarzowy funkcjonowania niepublicznej jednostki, w celu ustalenia kwoty dotacji należnej na każdy kolejny rok kalendarzowy, osoba prowadząca niepubliczną jednostk ę, do dnia 30 września poprzedzającego kolejny rok budżetowy, przedkłada Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska wniosek o udzielenie dotacji na  rok kalendarzowy zawierający dane z ust. 1 pkt 1-7. 3. Przyjmuje się wzór urzędowego formularza wniosku o udzielenie dotacji rocznej dla  jednostki niepublicznej, jak w załączniku nr 1. 4. Niezachowanie przez Wnioskodawcę terminu złożenia wniosku, o którym mowa w ust.  1 skutkuje niezaplanowaniem kwoty dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej i niepublicznego przedszkola w budżecie Gminy i odmowę jej udzielenia. 5. Wnioskodawca jest zobowiązany do składania Burmistrzowi do 15 dnia każdego miesiąca pisemnej informacji o aktualnej liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień  miesiąca kalendarzowego (zał. Nr 2 do niniejszej Uchwały).

§ 6. Zmiana sposobu obliczania dotacji może nastąpić w przypadku wprowadzenia przez  Ministerstwo Edukacji Narodowej istotnych zmian w zasadach naliczania części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.  § 7. Po otrzymaniu wniosku o udzielenie dotacji rocznej z § 5 Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska informuje beneficjenta o przewidywanej wysokości dotacji należnej na jednego ucznia jednostki w roku budżetowym do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. § 8. 1. Dotacja przekazywana będzie na rachunek bankowy szkoły lub przedszkola Strona 3 / 9 w miesięcznych transzach, w wysokości odpowiadającej faktycznej liczbie uczniów, ustalonej na podstawie informacji, o których mowa w § 5 ust 3 i 5. 

ID: QKPFV-WEHVA-DLBOH-PRNCG-PVDHX. Podpisany.

dotacji. § 8. 1. Dotacja przekazywana będzie na rachunek bankowy szkoły lub przedszkola w miesięcznych transzach, w wysokości odpowiadającej faktycznej liczbie uczniów, ustalonej na podstawie informacji, o których mowa w § 5 ust 3 i 5.  2. Kwota dotacji na pierwszy miesiąc roku udzielania dotacji ustalana jest na podstawie informacji o przewidywanej liczbie uczniów na ten miesiąc zawartej we wniosku z § 5.  3. Dotacja udzielona szkole lub innej placówce niepublicznej ulega zmianie w ciągu roku budżetowego w przypadku zmiany faktycznego stanu liczebnego uczniów w stosunku do liczby  przyjętej do obliczenia wysokości dotacji. 4. Kwota dotacji na każdy kolejny miesiąc ustalana jest na podstawie informacji od beneficjenta o faktycznej liczbie uczniów za miesiąc poprzedni oraz o przewidywanej liczbie  uczniów na miesiąc kolejny - przekazywanej do Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska, do dnia 15 każdego miesiąca, na urzędowym formularzu stanowiącym załącznik nr 2. 5. W przypadku, gdy faktyczna liczba uczniów uczęszczających w miesiącu do dotowanej jednostki odbiega od danych przyjętych dla wyliczenia dotacji, kwota dotacji na miesiąc następny obejmuje odpowiednio potrącenie lub dopłatę różnicy za miesiąc poprzedni, z zastrzeżeniem § 9 i § 11.  6. Podmiot prowadzący szkołę lub przedszkole sporządza i przekazuje do Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej co miesiąc, rozpoczynając od przekazania pierwszej części dotacji, nie później niż do dnia 25 następnego miesiąca rozliczenie otrzymanej dotacji. Wzór  rozliczenia stanowi załącznik Nr 3. 7. Ujawnienie faktu pobierania dotacji za dany miesiąc w nadmiernej wysokości w stosunku  do wysokości należnej, ustalonej na podstawie niniejszego trybu udzielania i rozliczania dotacji  dla niepublicznych szkół i niepublicznych przedszkoli spowoduje potrącenie kwoty dotacji pobranej w nadmiernej wysokości z następnych transz wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowej, liczonymi od dnia przekazania dotacji z budżetu Gminy. 8. Brak informacji wskazanej w ust. 4 i 6 lub informacja o ustaniu prawa do dotacji, stanowi  podstawę do wstrzymania wypłaty kolejnej części dotacji. § 9. 1. W przypadku zmiany w trakcie roku budżetowego podstawy obliczania dotacji dla dotowanej jednostki, Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska dokonuje weryfikacji kwoty należnej dla jednostki i odpowiednio, o ustaloną różnicę, zwiększa lub pomniejsza raty dotacji na kolejne miesiące danego roku kalendarzowego. 2. O weryfikacji kwoty dotacji należnej na ucznia jednostki z ust. 1 Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska informuje pisemnie osobę prowadzącą jednostk ę do końca miesiąca, w którym  dokonano takiej weryfikacji. Rozdział 4

ID: QKPFV-WEHVA-DLBOH-PRNCG-PVDHX. Podpisany.

Rozliczanie dotacji

Strona 4 / 9

§ 10. 1. Kwota dotacji udzielonej w roku kalendarzowym dla jednostki podlega rozliczeniu 

Rozdział 4 Rozliczanie dotacji § 10. 1. Kwota dotacji udzielonej w roku kalendarzowym dla jednostki podlega rozliczeniu  przez: 1) przedstawianie przez osobę prowadzącą jednostk ę do dnia 15 stycznia następnego roku budżetowego: a) informacji o faktycznej liczbie uczniów w każdym miesiącu roku kalendarzowego (weryfikacja kwoty dotacji należnej); b) informacji rocznej o wydatkach bieżących jednostki, w tym o wydatkach na które  wykorzystano dotację roczną, (właściwe rozliczenie wykorzystania dotacji) - według wzoru na druku stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały. 2) ostateczne ustalenie dotacji należnej na rzecz jednostki w roku budżetowym; 3) ocenę, czy poniesione wydatki z załącznika nr 3 są wydatkami zgodnymi z przeznaczeniem  dotacji; 4) ustalenie przypadającej na rzecz Gminy Kuźnia Raciborska należności z tytułu zwrotu dotacji, bądź ustalenie kwoty zobowiązania Gminy Kuźnia Raciborska z tytułu uzupełnienia dotacji udzielonej o różnicę między dotacją udzieloną, a dotacją należną na rok kalendarzowy.

2. O rozliczaniu dotacji udzielonej w roku kalendarzowym Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska zawiadamia pisemnie osobę prowadzącą jednostk ę wraz z określeniem ewentualnych dopłat lub potrąceń. 3. Ustalona kwota zobowiązania Gminy Kuźnia Raciborska z tytułu wyrównania dotacji  należnej jednostce za rok budżetowy przekazywana jest na rachunek bankowy jednostki w terminie 14 dni od dnia przekazania zawiadomienia z ust. 3.  4. Przed przekazaniem wyrównania dotacji za rok budżetowy, o którym mowa w ust. 4,  Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ocenia, czy wysokość przekazanej kwoty ma pokrycie w wydatkach bieżących poniesionych przez jednostkę, właściwych dla przeznaczenia dotacji. W przypadku braku pokrycia kwoty uzupełniającej dotację w wydatkach bieżących roku poprzedniego, kwota uzupełniająca podlega rozliczeniu wraz z dotacją na rok bieżący. 5. O kwocie dotacji rocznej podlegającej zwrotowi na rzecz Gminy Kuźnia Raciborska jako dotacji pobranej w wysokości wyższej niż wynikająca z prawidłowych obliczeń lub dotacji niewykorzystanej na wydatki zgodne z przeznaczeniem dotacji, Burmistrz powiadamia osobę  prowadzącą jednostk ę na zasadach z ust. 2.  6. Zwrotu dotacji dokonuje się poprzez potrącenie należności Gminy Kuźnia Raciborska z najbliższych kolejnych rat dotacji wypłacanych w roku bieżącym, z zastrzeżeniem § 11. 

ID: QKPFV-WEHVA-DLBOH-PRNCG-PVDHX. Podpisany. Strona 5 / 9

§ 11. 1. Organ prowadzący jednostkę, która w roku budżetowym zakończyła działalność, zobowiązany jest w terminie do dnia 15 miesiąca następującego po miesiącu zakończenia

prowadzącą jednostk ę na zasadach z ust. 2.  6. Zwrotu dotacji dokonuje się poprzez potrącenie należności Gminy Kuźnia Raciborska z najbliższych kolejnych rat dotacji wypłacanych w roku bieżącym, z zastrzeżeniem § 11.  § 11. 1. Organ prowadzący jednostkę, która w roku budżetowym zakończyła działalność, zobowiązany jest w terminie do dnia 15 miesiąca następującego po miesiącu zakończenia działalności do: 1) przekazania informacji o faktycznej liczbie uczniów, którzy uczęszczali do jednostki w poszczególnych miesiącach danego roku na formularzu stanowiącym załącznik nr 2  2) przekazania informacji o wydatkach bieżących w danym roku budżetowym poniesionych ze środków otrzymanej dotacji - na formularzu stanowiącym załącznik nr 3. 2. O wynikach rozliczania dotacji Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska w formie pisemnej  powiadamia organ prowadzący z ust. 1.  3. Dopłata do dotacji udzielonej, przekazywana jest na rachunek jednostki w terminie do 14  dni od dnia przekazania kompletnej informacji z ust. 1 pkt 1 i 2. Przed przekazaniem wyrównania dotacji należnej Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ocenia, czy wysokość przekazanej kwoty ma pokrycie w wydatkach bieżących poniesionych przez jednostkę, jako wydatkach właściwych dla przeznaczenia dotacji. § 12. Rozliczenie dotacji rocznej nie pozbawia Gminy Kuźnia Raciborska możliwości dochodzenia zwrotu dotacji i odsetek liczonych jak od zaległości podatkowej, na zasadach i trybie przewidzianym w odrębnych przepisach. Rozdział 5 Kontrola wykorzystania dotacji § 13. 1. Jednostka z § 1 pkt 1, która otrzymała dotację z budżetu Gminy Kuźnia Raciborska na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym  profilaktyki społecznej, może zostać skontrolowana w zakresie prawidłowości przedstawienia danych o liczbie uczniów oraz danych o wykorzystaniu otrzymanej dotacji.  2. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, upoważnieni przez Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska do przeprowadzenia kontroli z ust. 1, mają prawo wstępu do pomieszczeń jednostki oraz wgl ądu do prowadzonej przez nią dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania.  3. Podstawą do przeprowadzenia kontroli przez pracownika Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej jest imienne upoważnienie od Burmistrza określające: 1) imię i nazwisko osoby przeprowadzającej kontrolę; 2) nazwę jednostki kontrolowanej; 3) zakres przedmiotowy kontroli z uwzględnieniem ust. 1;

ID: QKPFV-WEHVA-DLBOH-PRNCG-PVDHX. Podpisany. 4) czas trwania kontroli; Strona 6 / 9

4. O przeprowadzeniu kontroli powiadamia się dyrektora jednostki lub zastępcę oraz organ prowadzący jednostkę, wraz z informacją o zakresie przedmiotowym kontroli i czasie jej trwania.

3) zakres przedmiotowy kontroli z uwzględnieniem ust. 1; 4) czas trwania kontroli; 4. O przeprowadzeniu kontroli powiadamia się dyrektora jednostki lub zastępcę oraz organ prowadzący jednostkę, wraz z informacją o zakresie przedmiotowym kontroli i czasie jej trwania.

5. W ramach dokumentacji okazywanej przez jednostkę, osoby kontrolujące mają prawo żądać stosownych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem oraz żądać udzielenia odpowiedzi i wyjaśnień pisemnych. 6. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół w dwóch egzemplarzach, który  otrzymuje jednostka kontrolowana oraz Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej. Jednostka kontrolowana pisemnie poświadcza otrzymanie protokołu. 7. Na podstawie ustaleń protokołu kontroli do skontrolowanej jednostki kierowane jest pisemne wystąpienie pokontrolne, które może dotyczyć stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie danych o liczbie uczniów lub nieprawidłowości w wykorzystaniu dotacji, wraz  z wyliczeniem kwoty dopłaty do dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Kuźnia Raciborska lub kwoty zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, albo wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem .W wystąpieniu pokontrolnym, na tyle na ile to możliwe, określa się osoby odpowiedzialne za powstanie stwierdzonych nieprawidłowości. 8. Od wystąpienia pokontrolnego z ust. 7, w terminie 14 dni od jego otrzymania, dyrektor  jednostki lub organ prowadzący jednostkę, może skierować zastrzeżenia do Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska. 9. Podstawą zastrzeżeń z ust. 8 może być zakwestionowanie zgodności ustaleń kontroli ze stanem faktycznym lub zakwestionowanie interpretacji prawa zawartej w wystąpieniu pokontrolnym. O wyniku rozpoznania zastrzeżeń Burmistrz powiadamia jednostkę i organ  prowadzący w terminie do 14 dni od otrzymania zastrzeżeń. 10. Przepisy ust.1 - 9 stosuje się odpowiednio, jeśli dokumentacja finansowa wydatków  jednostki znajduje się w siedzibie organu prowadzącego lub w podmiocie, który temu organowi  zapewnia usługi z zakresu księgowości. § 14. 1. Wypłatę dotacji wstrzymuje się w przypadku :  1) uniemożliwienia przeprowadzenia kontroli, o której mowa w § 13? 2) stwierdzenia niezgodności stanu faktycznego z wpisem do ewidencji szkół i placówek  niepublicznych lub wpisem do rejestru wydanych zezwoleń na założenie szkoły lub placówki publicznej; 3) niezłożenia w terminie informacji, o której mowa w § 8 ust. 4 i załączniku nr 2 do uchwały; 4) niezłożenia w terminie rozliczenia dotacji, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1 lit. b w postaci danych na druku załącznika nr 3 do uchwały; 5) złożenia informacji, o której mowa w pkt 3 niezgodnej ze stanem faktycznym?

ID: QKPFV-WEHVA-DLBOH-PRNCG-PVDHX. Podpisany. Strona 7 / 9

6) wykazania w rozliczeniu dotacji, o której mowa w pkt 4 danych niezgodnych ze stanem  faktycznym;

danych na druku załącznika nr 3 do uchwały; 5) złożenia informacji, o której mowa w pkt 3 niezgodnej ze stanem faktycznym? 6) wykazania w rozliczeniu dotacji, o której mowa w pkt 4 danych niezgodnych ze stanem  faktycznym; 7) stwierdzenia braku dokumentacji, o której mowa w art. 90 ust. 3 f ustawy? 2. Wstrzymana dotacja, w postaci wypłaty transz miesięcznych, jest uruchamiana w miesiącu następującym po miesiącu, w którym zostaną usunięte uchybienia określone w ust.  1. § 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska. § 16. Traci moc Uchwała Nr XIII/108/2007 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 28  czerwca 2007 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół  prowadzonych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z dnia 17 lipca 2007 r., nr 116, poz.  2355). § 17. Uchwała wchodzi w życie w pierwszym dniu miesiąca następującego po dniu miesiąca, w którym upłynie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIV/403/2009 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 26 listopada 2009 r. Zalacznik1.xls Załącznik Nr1 do Uchwały XLIV/403/2009 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV/403/2009 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 26 listopada 2009 r. Zalacznik2.xls

ID: QKPFV-WEHVA-DLBOH-PRNCG-PVDHX. Podpisany.

Załącznik Nr2 do Uchwały XLIV/403/2009 Załącznik nr 3

Strona 8 / 9

Województwa Śląskiego. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIV/403/2009 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 26 listopada 2009 r. Zalacznik1.xls Załącznik Nr1 do Uchwały XLIV/403/2009 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV/403/2009 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 26 listopada 2009 r. Zalacznik2.xls Załącznik Nr2 do Uchwały XLIV/403/2009 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLIV/403/2009 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 26 listopada 2009 r. Zalacznik3.xls Załącznik Nr3 do Uchwały XLIV/403/2009

ID: QKPFV-WEHVA-DLBOH-PRNCG-PVDHX. Podpisany.

Strona 9 / 9
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1470

  uchwała nr XV/174/2012 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 1 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały o trybie udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska przez inne podmioty

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.47

  uchwała nr L/289/2010 Rady Miasta Ostróda z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Ostróda przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.37.1222

  uchwała nr III/23/11 Rady Gminy Mrozy z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Mrozy przez osoby prawne i osoby fizyczne oraz w sprawie trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.2.28

  uchwała nr 665/XLV/2009 Rady Miasta Rybnik z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych i internatów oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami lub zakładami budżetowymi prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.63.2059

  uchwała nr IV/15/2010 Rady Gminy Klembów z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.19.305

  uchwała nr XXXV/248/09 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Goczałkowicach-Zdroju

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.19.304

  uchwała nr XXXI/949/2009 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały nr XV/456/2008 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie określania zasad i trybu korzystania z Palmiarni Miejskiej w Gliwicach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.19.303

  uchwała nr XXXVII/283/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gierałtowice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.19.302

  uchwała nr XLIV/525/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 8 stycznia 2010r. zmiany uchwały Nr XXXVIII/419/09 z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia znaku graficznego - logo Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz zasad jego używania i wykorzystywania

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.19.301

  uchwała nr XXXVIII/419/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie ustanowienia znaku graficznego ? logo Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz zasad jego używania i wykorzystywania

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.