Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.19.307

Tytuł:

uchwała nr XLIV/409/2009 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 26 listopada 2009r. uchylenia uchwały nr X/66/2007 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, obiektów i budowli

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-02-08
Organ wydający:Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 19 pozycja: 307
Hasła:

UCHWAŁA NR XLIV/409/2009 RADY MIEJSKIEJ W KUŹNI RACIBORSKIEJ z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały nr X/66/2007 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, obiektów i budowli Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 rok o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity w Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami), art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 68, poz. 449) Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej u c h w a l a : § 1. Uchylić w całości uchwałę nr X/66/2007 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, obiektów i budowli  (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 95, poz.1941 z dnia 30 maja 2007r.), wraz ze  zmianami zawartymi w uchwale nr XVI/141/2007 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 27  września 2007r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 174, poz.3248 z dnia 15  października 2007r.). oraz uchwale nr XXIX/273/2008 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 25 września 2008 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 187, poz.3408 z dnia 15 października 2008r.). § 2. Podmioty, które nabyły uprawnienia do zwolnień na podstawie uchwał określonych w § 1 korzystają z nich aż do wygaśnięcia. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska. § 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

ID: NFFEU-XLBZF-DXUVS-UPWLM-JZHUC. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LXIII/970/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 września 2009r. uchylająca uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli położonych w granicach Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.193.3225

  uchwała nr XIV/84/11 Rady Miasta Dynów z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budowli służących działalności w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.84.1573

  uchwała nr XLVIII/321/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów i budynków, które zostały dotknięte skutkami powodzi w 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.29.689

  uchwała nr VII/80/2011 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów i budynków, które zostały dotknięte skutkami powodzi w 2010 r.

 • DZ. URZ. 2010.593.4642

  uchwała nr CXV/1597/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr CV/1416/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli, które zostały dotknięte skutkami powodzi w 2010 r. (z późn. zmianami).

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.19.306

  uchwała nr XLIV/403/2009 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska przez inne podmioty

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.19.305

  uchwała nr XXXV/248/09 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Goczałkowicach-Zdroju

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.19.304

  uchwała nr XXXI/949/2009 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały nr XV/456/2008 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie określania zasad i trybu korzystania z Palmiarni Miejskiej w Gliwicach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.19.303

  uchwała nr XXXVII/283/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gierałtowice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.19.302

  uchwała nr XLIV/525/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 8 stycznia 2010r. zmiany uchwały Nr XXXVIII/419/09 z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia znaku graficznego - logo Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz zasad jego używania i wykorzystywania


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.