Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.216.316

Tytuł:

uchwała nr XLIV/33/10 Rady Gminy Przystajń z dnia 7 września 2010r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w tych placówkach oraz nauczycielom, którzy obowiązki pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w Gminie Przystajń

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-10-06
Organ wydający:Rada Gminy Przystajń
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 216 pozycja: 3168
Hasła:OŚWIATA,SZKOŁY,PRZEDSZKOLA,ŻŁOBKI

UCHWAŁA NR XLIV/33/10 RADY GMINY PRZYSTAJŃ z dnia 7 września 2010 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w tych placówkach oraz nauczycielom, którzy obowiązki pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w Gminie Przystajń Na podstawie art. 18 ust. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. Ustala się zasady udzielania i rozmiar obniżek dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli pełniącym inne stanowiska kierownicze w tych placówkach oraz nauczycieli, którzy obowiązki pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze według poniższej tabeli:

Typ szkoły Szkoła podstawowa Zespół szkół Przedszkole Stanowisko dyrektor dyrektor wicedyrektor dyrektor wicedyrektor Świetlica kierownik Liczba oddziałów 7 i więcej 12 i więcej 12 i więcej 1-3 4 i więcej 4-5 6 i więcej powyżej 120 wychowanków Tygodniowy wymiar obniżki godzin 9-10 13-15 8-10 8-9 12-13 5-6 7-8 4-5

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przystajń. § 3. Traci moc Uchwała Nr XLII/22/10 Rady Gminy Przystajń z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w tych placówkach oraz nauczycielom, którzy obowiązki pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w Gminie Przystajń § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy mgr Henryka Kapuścik

Id: RMTXG-APROG-LHJYF-YKWOO-PLFMH. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.134.222

  uchwała nr XLII/22/10 Rady Gminy Przystajń z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w tych placówkach oraz nauczycielom, którzy obowiązki pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w Gminie Przystajń

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.112.3561

  uchwała nr 35/11 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek dyrektorom i wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze, a także nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Celestynów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4282

  uchwała nr 125/12 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek dyrektorom i wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze, a także nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Celestynów.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLV/139/09 Rady Miasta Żagań z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek lub zwolnienia od obowiązku reaizacji pensum dla dyrektorów i wicedyrektorów przedszkoli i szkół oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze, a także dla nauczycieli, którzy te obowiązki pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIV/131/09 Rady Miasta Żagań z dnia 16 lipca 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek lub zwolnienia od obowiązku realizacji pensum dla dyrektorów i wicedyrektorów przedszkoli i szkół oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze, a także dla nauczycieli, którzy te obowiązki pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono staniwiska kierownicze

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.216.316

  uchwała nr XLIII/329/10 Rady Gminy Porąbka z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy na realizację zadań zleconych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku oraz sposobu jej rozliczania i kontroli

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.216.316

  uchwała nr XLI/38/2010 Rady Gminy Mszana z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Mszana

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.216.316

  uchwała nr XXXIX/17/2010 Rady Gminy Mszana z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.216.316

  uchwała nr XXXIX/347/10 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zasad poboru opłaty miejscowej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.216.316

  uchwała nr XLVIII/245/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 18 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.