Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.216.316

Tytuł:

uchwała nr L/371/10 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie uporządkowania okręgów wyborczych w mieście Pyskowice

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-10-06
Organ wydający:Rada Miejski w Pyskowicach
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 216 pozycja: 3169
Hasła:WYBORY,REFERENDUM,KONSULTACJE

UCHWAŁA NR L/371/10 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie uporządkowania okręgów wyborczych w mieście Pyskowice Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity -Dz.U. z 2001r. , Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 92 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz.1547 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta Rada Miejska w Pyskowicach uchwala § 1. Dokonać zmiany uchwały Nr XLIX/469/02 z dnia 26.06.2002r w sprawie: podziału Gminy Pyskowice na okręgi wyborcze i określenie liczby radnych w okręgach zmienionej uchwałami: Nr XLIII/397/06 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 28 czerwca 2006r w sprawie: dostosowania opisu granic okręgów wyborczych w mieście do stanu faktycznego, Nr XI/109/07 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 13 września 2007r w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/397/06 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 28 czerwca 2006r w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych w mieście do stanu faktycznego, w ten sposób, że dopisać do okręgu wyborczego: Nr 2 ulicę Platanową, do okręgu wyborczego Nr 5 ulice:Pustułki, Słowików, Kormoranów, Czapli, Pliszki, Mewy, Gołębia, Sowia, Sikorki, Przepiórki i do okręgu Nr 15 ulice:Królowej Bony, Królowej Marysieńki, Anny Jagiellonki. Dopisanie ulic do okręgów wyborczych Nr 2, 5 i 15 nie zmienia ich granic i liczby wybieranych radnych w tych okręgach. § 2. Przyjąć tekst jednolity podziału miasta na okręgi wyborcze, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pyskowice § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Ślaskiego i podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej tekstu w budynku Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3, na tablicach ogłoszeń na terenie miasta oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej. Egzemplarz uchwały podlega doręczeniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady mgr inż. Jolanta Drozd

Id: GMEAM-XOASY-OMYKT-TBYKR-PHCOU. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr L/371/10 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 25 sierpnia 2010 r. PODZIAŁ MIASTA PYSKOWICE NA OKRĘGI WYBORCZE, USTALENIE ICH GRANIC I LICZBY RADNYCH WYBIERANYCH W KAŻDYM OKRĘGU

NR OKREGU GRANICE OKRĘGU WYBORCZEGO 1 1 2 Ulice: Brzozowa, Czerwionka, Kolonia Pyskowicka, Kwiatowa, Lipowa, Magazynowa, Młyńska, Nad Kanałem, Nad Woda, Ogrodowa, Piaskowa, Poddębie, Polna, Generała Sikorskiego nr: od 43 do 91 nieparzyste, nr od 48 do 92 parzyste, Śluza, Wiejska, Wiktorii, Wolności nr od 1 do 3. Ulice: Czechowicka, Czeremchy, Czereśniowa, , Jaworowa, Jesionowa, Kasztanowa, Klonowa, Kolejowa, Kościuszki, Krokusów , Moniuszki, Orzechowa, Oświęcimska, Platanowa, Różana nr:15 i od nr 17 do końca, Słowackiego, Szczęść Boże, Traugutta od nr 100 do końca, Wierzbowa, Wiśniowa, Wolności od nr 4do końca, Zielona nr: 15 ,od nr 17 do nr 28, Plac Żwirki i Wigury. Ulice: Astrów, Czyżyków, Kosów, Nasienna, Różana od nr 1 do 14 i nr 16, Generała Sikorskiego od nr 1 do 41 nieparzyste, Szkolna, Traugutta od nr 1 do 99, Zielona od nr 1 do 14 i nr 16. Ulice:Armii Krajowej od nr 2 do 22 parzyste, Gliwicka, Górnicza, Hutnicza, Kościelna, Na Łąkami, Powstańców Śląskich, Rynek, Rzeczna, Sienkiewiczaod nr 27do nr 35 nieparzyste, od nr 20 do 34 parzyste, Generała Sikorskiego od nr 2 do 46 parzyste, Kardynała Wyszyńskiego, Zaolszany. Ulice: Armii Krajowej od nr 1 do 23 nieparzyste, od nr 28 do końca, Księdza Bończyka, Cmentarna, Czapli, Gołębia, Kormoranów, Mewy, Karola Miarki, Plac Karola Miarki, Mickiewicza, Pliszki, Poniatowskiego, Plac Poniatowskiego, Przepiórki, Pustułki, Sienkiewicza od nr 1 do 25 nieparzyste, od nr 2 do 18 parzyste, Sikorki, Słowików, Sowia, Toszecka, Tylna. Dąbrowskiego nr:1, 3, 5, Ligonia, Poznańska, Strzelców Bytomskich nr: 5, 7, 22, 24, Szpitalna od nr 1 do nr 5, nr 7, Targowa, Wielowiejska. Ulice: Braci Pisko, Dąbrowskiego 2, Wojska Polskiego nr 25, nr od 42 do 60. Ulice: Dworcowa, Szpitalna nr 8, od nr 13 do 27, Wojska Polskiego od nr 17 do nr 21. Ulice: Aleja 1Maja nr 1, Kopernika, Krótka, Mozarta, Strzelców Bytomskich od nr 12 do nr 20 parzyste, Plac Piłsudskiego, Szopena Boczna nr 2, Szpitalna 6. Ulice: Aleja 1 Maja 2, Paderewskiego nr: 9,13, 14, 16, Szopena nr:1, 3, 5, 7, Szopena Boczna 1, Wojska Polskiego nr: 13, 15. Ulice:Drzymały od nr 1 do 4, Drzymały Boczna, Kochanowskiego nr:1, 2, 4, Paderewskiego nr: 1,3, 7, Strzelców Bytomskich nr:2, 3A, 4, 6, 8, 10, Szopena nr: 2, 4, Wyzwolenia 1, Wyzwolenia Boczna. Ulice: Drzymały nr:5, 6, Kochanowskiego nr 6, Paderewskiego nr 2, 4,6, 8, 10, 12, Szopena nr 6, Wojska Polskiego nr: 1, 3, 5, 7, 9, 11. Ulice: Lompy, Matejki nr 2, 4, Wieczorka nr 1,Wojska Polskiego nr 2, 2A, 2B, 4, , Wyzwolenia od nr 2 do końca. Ulice: Konopnickiej, Matejki nr: 1, 3, 5, Matejki Boczna, Orzeszkowej, Szopena nr: 8, 10, Wojska Polskiego nr: 6, 8. Ulice: Stefana Batorego, Królowej Bony, Bolesława Chrobrego, Królowej Jadwigi, Anny Jagiellonki, Władysława Łokietka, Królowej Marysieńki, Mieszka I,Władysława Jagiełły, Aleja Jana Pawła II, Jana III Sobieskiego, Zygmunta Starego, Szopena Nr 11,12, Wieczorka 1A i od nr 2 do końca, Kazimierza Wielkiego.

LICZBA WYBIERANYCH RADNYCH 3 1

2

1

3 4

1 1

5

1

6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 1 1 1 1 1 1 1 1

15

1

Id: GMEAM-XOASY-OMYKT-TBYKR-PHCOU. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.231.394

  uchwała nr X/70/2011 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie uporządkowania granic obwodów głosowania na terenie miasta Pyskowice

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXII/271/2009 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie dostosowania opisu granic stałych okręgów wyborczych w Mieście i Gminie Bierutów

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.88.1634

  postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie z dnia 22 września 2010r. w sprawie zmiany granic okręgów wyborczych w mieście Dębica.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/61/2011 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych do stanu faktycznego w mieście i gminie Syców

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XL/219/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 18 marca 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie miasta Łęknicy

porady prawne online

Porady prawne

 • Miejsce rejestracji spółki cywilnej

  Dwie osoby fizyczne, jedna z nich mieszka w mieście A, druga w mieście B. Postanawiają uruchomić działalność - spółkę cywilną. Jedna z tych osób posiada dodatkowo (...)

 • Komitet wyborczy

  Jak zgodnie z obowiązującym prawem założyć Komitet Wyborczy wyborców do wyborów samorządowych? Gdzie taki komitet powinien być zarejestrowany i ile wynoszą ewentualne (...)

 • Czynne prawo wyborcze do rady gminy

  Kto posiada czynne prawo wyborcze do rady gminy?

 • Zmiana siedziby a likwidacja

  Jeżeli firma zarejestrowana w mieście X chce się przenieść do miasta Y, to czy wymaga to formalnego zamknięcia działalności w mieście X (zgłoszenie do urzędów, (...)

 • Istota zasiedzenia nieruchomości

  Jaka jest istota zasiedzenia nieruchomości?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.216.316

  uchwała nr XLIV/33/10 Rady Gminy Przystajń z dnia 7 września 2010r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w tych placówkach oraz nauczycielom, którzy obowiązki pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w Gminie Przystajń

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.216.316

  uchwała nr XLIII/329/10 Rady Gminy Porąbka z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy na realizację zadań zleconych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku oraz sposobu jej rozliczania i kontroli

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.216.316

  uchwała nr XLI/38/2010 Rady Gminy Mszana z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Mszana

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.216.316

  uchwała nr XXXIX/17/2010 Rady Gminy Mszana z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.216.316

  uchwała nr XXXIX/347/10 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zasad poboru opłaty miejscowej

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.