Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.216.317

Tytuł:

uchwała nr 1145/LXVI/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie określania zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo - wychowawczej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-10-06
Organ wydający:Rada Miasta Ruda Śląska
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 216 pozycja: 3172
Hasła:POMOC SPOŁECZNA

UCHWAŁA NR 1145/LXVI/2010 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określania zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo - wychowawczej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1, art. 42 ust. 1, art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 81 ust. 6 ustawy z dnia12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity z 2009 r. Dz. U. Nr 175, poz. 1362 z późniejszymi zmianami), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 z późniejszymi zmianami) na wniosek Prezydenta Miasta Rada Miasta Ruda Śląska uchwala: § 1. Uchwała reguluje warunki całkowitego lub częściowego zwalniania z ponoszenia opłat za pobyt dziecka lub pełnoletniej osoby w placówce opiekuńczo-wychowawczej; rodziców, opiekunów prawnych i kuratorów oraz osoby pełnoletniej przebywającej w placówce. § 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 1)ustawie ? należy przez to rozumieć ustawę z dnia12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity z 2009 r. Dz. U. Nr 175, poz. 1362 z późniejszymi zmianami), 2)kryterium dochodowym ? należy przez to rozumieć kryterium dochodowe ustalone w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity z 2009 r. Dz. U. Nr 175, poz. 1362 z późniejszymi zmianami), 3)dochodzie rodziny ? należy przez to rozumieć dochód w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity z 2009 r. Dz. U. Nr 175, poz. 1362 z późniejszymi zmianami), 4)osobie pełnoletniej ? oznacza to dziecko, która po uzyskaniu pełnoletności pozostaje w placówce na dotychczasowych zasadach, do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęła naukę, przed osiągnięciem pełnoletności. § 3. Rodzice mogą zostać zwolnieni całkowicie lub częściowo z ponoszenia opłat za pobyt dziecka lub pełnoletniej osoby w placówce opiekuńczo-wychowawczej jeżeli znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, a zwłaszcza gdy: 1)ponoszą opłatę za pobyt innych dzieci w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, np. domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej rodzinie zastępczej albo innej placówce tego typu, 2)występują uzasadnione okoliczności między innymi takie jak: długotrwała lub ciężka choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, straty materialne powstałe w wyniku innych zdarzeń losowych lub sytuacji kryzysowej. § 4. Kryterium dochodowe może stanowić podstawę całkowitego zwolnienia z ponoszenia opłat w przypadkach, gdy ustalenie odpłatności skutkowałoby pogorszeniem sytuacji materialnej rodziny w taki sposób, iż dochód rodziny byłby niższy niż to kryterium. § 5. Zwolnieni całkowicie lub częściowo z ponoszenia opłat mogą zostać opiekunowie prawni i kuratorzy, którzy dysponują dochodami dziecka przebywającego w placówce, gdy: 1)dochody dziecka nie przekraczają kryterium dochodowego ustalonego w ustawie o pomocy społecznej, 2)dochody dziecka przekraczają kwotę, o której mowa w ust. 1 jeśli ponieśli lub ponoszą uzasadnione wydatki zabezpieczające potrzeby dziecka.

Id: BBQLV-MGCAM-NMKMM-CWZDI-QOAIR. Podpisany Strona 1

§ 6. Zwolnieni całkowicie lub częściowo z ponoszenia opłat mogą zostać osoby pełnoletnie jeżeli dysponują swoim dochodem w przypadku, gdy: 1)dochód nie przekracza kryterium dochodowego ustalonego w ustawie o pomocy społecznej, 2)dochód przekracza kwotę, o której mowa w ust. 1 jeżeli ponoszą wydatki związane z nauką, długotrwałą lub ciężką chorobą, wystąpiły okoliczności takie jak: straty materialne powstałe w wyniku zdarzeń losowych lub sytuacji kryzysowej. § 7. Warunkami stosowania zwolnień całkowitych lub częściowych są także: prawidłowa współpraca osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności z pracownikiem socjalnym w zakresie przewidzianym w ustawie pomocy społecznej, w szczególności odnośnie ustalenia sytuacji rodzinnej, finansowej i zdrowotnej a także współdziałanie osoby zobowiązanej, korzystającej z pomocy społecznej w zakresie poprawy własnej sytuacji życiowej. § 8. Traci moc uchwała Nr 512/XXIX/2004 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 28.07.2004r. w sprawie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej. § 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ruda Śląska. § 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska Jarosław Kania

Id: BBQLV-MGCAM-NMKMM-CWZDI-QOAIR. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.273.4371

  uchwała nr XII/60/11 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłaty za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej oraz placówce opiekuńczo ? wychowawczej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.45.927

  uchwała nr IV/23/2011 Rady Powiatu w Brzozowie z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców oraz osoby pełnoletniej z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.64.1195

  uchwała nr V/60/2011 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.58.1137

  uchwała nr VI/42/2011 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 25 marca 2011r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, osób pełnoletnich, opiekunów prawnych lub kuratorów z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.54.1136

  uchwała nr LX/1086/10 Rady Miasta Krosna z dnia 31 maja 2010r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej do czasu ukończenia szkoły w rodzinie zastępczej oraz placówce opiekuńczo ? wychowawczej

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.216.317

  uchwała nr 1144/LXVI/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie określania warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka i osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.216.317

  uchwała nr LV/462/2010 Rady Miasta Radzionków z dnia 2 września 2010r. w sprawie ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.216.316

  uchwała nr L/371/10 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie uporządkowania okręgów wyborczych w mieście Pyskowice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.216.316

  uchwała nr XLIV/33/10 Rady Gminy Przystajń z dnia 7 września 2010r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w tych placówkach oraz nauczycielom, którzy obowiązki pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w Gminie Przystajń

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.216.316

  uchwała nr XLIII/329/10 Rady Gminy Porąbka z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy na realizację zadań zleconych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku oraz sposobu jej rozliczania i kontroli

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.