Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.216.317

Tytuł:

uchwała nr 689/2010 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Nr 598/2005 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 29 września 2005 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom, wicedyrektorom, nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole oraz nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, zatrudnionym w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Siemianowice Śląskie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-10-06
Organ wydający:Rada Miasta Siemianowic Śląskich
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 216 pozycja: 3173
Hasła:OŚWIATA,SZKOŁY,PRZEDSZKOLA,ŻŁOBKI

UCHWAŁA NR 689/2010 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie: czę ściowej zmiany Uchwały Nr 598/2005 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 29 września 2005 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom, wicedyrektorom, nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole oraz nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią  w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, zatrudnionym w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Siemianowice Śląskie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) w związku z art. 42 ust. 7 pkt 2 i art. 91d pkt 1 ustawy  z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. Nr 97, poz. 674 z 2006 roku z późniejszymi zmianami). Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwala: § 1. W tabeli załącznika 1 do Uchwały Nr 598/2005 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 29 września 2005 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć  dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom, wicedyrektorom, nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole oraz nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, zatrudnionym w szkołach i placówkach, dla których organem  prowadzącym jest Miasto Siemianowice Śląskie wiersz 7 otrzymuje nowe brzmienie:  7. Wicedyrektor Młodzieżowego Domu Kultury § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich. § 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 9

Przewodniczący Rady Miasta Siemianowic Śląskich Andrzej Gościniak  

ID: UHSVV-PUSTR-IARLR-TJOFH-WAMEX. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.13.218

  uchwała nr 549/2009 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie częściowej zmiany uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 95/2007 z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie: nadania nowego Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i uchylenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 440/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.13.220

  uchwała nr 558/2009 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie częściowej zmiany uchwały nr 486/2005 z dnia 24 lutego 2005 r. dotyczącej zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Siemianowice Śląskie oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.119.227

  uchwała nr 56/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Nr 328/2008 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 25 września 2008 r. w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie Siemianowickie Centrum Kultury w Siemianowicach Śląskich

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.995

  uchwała nr 175/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały nr 144/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 28 listopada 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.231.395

  uchwała nr 102/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Nr 328/2008 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 25 września 2008 r. w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie Siemianowickie Centrum Kultury w Siemianowicach Śląskich

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.216.317

  uchwała nr 1145/LXVI/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie określania zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo - wychowawczej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.216.317

  uchwała nr 1144/LXVI/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie określania warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka i osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.216.317

  uchwała nr LV/462/2010 Rady Miasta Radzionków z dnia 2 września 2010r. w sprawie ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.216.316

  uchwała nr L/371/10 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie uporządkowania okręgów wyborczych w mieście Pyskowice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.216.316

  uchwała nr XLIV/33/10 Rady Gminy Przystajń z dnia 7 września 2010r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w tych placówkach oraz nauczycielom, którzy obowiązki pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w Gminie Przystajń

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.