Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.216.317

Tytuł:

uchwała nr XLVII/532/2010 Rady Miasta Ustroń z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/332/2009 Rady Miasta Ustroń z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-10-06
Organ wydający:Rada Miasta Ustroń
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 216 pozycja: 3174
Hasła:

UCHWAŁA NR XLVII/532/2010 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/332/2009 Rady Miasta Ustroń z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych. Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 art. 41 ust.1ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2001, Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) art. 90 ust. 2a, 3, 3d-3f, 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004, Nr 256 poz.2572 z późn.zm.) Rada Miasta Ustroń uchwala: § 1. W § 3 Uchwały Nr XXIX/332/2009 Rady Miasta Ustroń z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych dopisać pkt. 5 o następującej treści: ? Nie rzadziej niż jeden raz w roku kalendarzowym osoba upoważniona przez Burmistrza Miasta Ustroń przeprowadzi kontrolę niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych w zakresie ustawowego obowiązku przeznaczenia dotacji z budżetu miasta wyłącznie na pokrycie bieżących wydatków niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych a) Z kontroli przeprowadzonej w zakresie o jakim mowa w ust. 5 kontrolujący sporządza protokół według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, z którego jeden egzemplarz otrzymuje osoba prowadząca niepubliczną szkołę b) Burmistrz Miasta Ustroń o terminie planowanej kontroli zawiadamia osobę prowadzącą niepubliczną szkołę z 7 dniowym wyprzedzeniem? § 2. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Stanisław Malina

Id: GNCTV-CYSTA-RTHGI-NEWRJ-HJPTZ. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr XLVII/532/2010 Rady Miasta Ustroń z dnia 26 sierpnia 2010 r. Zalacznik1.docx załącznik do uchwały

Id: GNCTV-CYSTA-RTHGI-NEWRJ-HJPTZ. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.10.159

  uchwała nr XXXVIII/446/2009 Rady Miasta Ustroń z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw należących do Miasta Ustroń

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2942

  uchwała nr XXI/237/2012 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Ustroń Centrum

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2023

  uchwała nr XVIII/209/2012 Rady Miasta Ustroń z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta Ustroń

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.48.878

  uchwała nr III/17/10 Rady Miasta Ustroń z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ustroń

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.254.394

  uchwała nr XLVII/547/2010 Rady Miasta Ustroń z dnia 26 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ustroń

porady prawne online

Porady prawne

 • Zaskarżenie uchwały Rady Miasta

  W jaki sposób można zaskarżyć uchwałę Rady Miasta? Kto może zaskarżyć ją zaskarżyć i na jakiej podstawie? Jakie środki zaskarżenia przysługują? Proszę o podanie (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Darowizna ruchomości gminnej

  Gmina Miejska X posiada do zbycia samochód osobowy. W drodze darowizny chce przekazać przedmiotowy samochód dla powiatowej jednostki straży pożarnej, na podstawie umowy (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.216.317

  uchwała nr 689/2010 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Nr 598/2005 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 29 września 2005 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom, wicedyrektorom, nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole oraz nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, zatrudnionym w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Siemianowice Śląskie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.216.317

  uchwała nr 1145/LXVI/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie określania zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo - wychowawczej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.216.317

  uchwała nr 1144/LXVI/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie określania warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka i osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.216.317

  uchwała nr LV/462/2010 Rady Miasta Radzionków z dnia 2 września 2010r. w sprawie ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.216.316

  uchwała nr L/371/10 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie uporządkowania okręgów wyborczych w mieście Pyskowice

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.