Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.216.317

Tytuł:

uchwała nr 434/XLI/2010 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 17 sierpnia 2010r. w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dofinansowania z budżetu Gminy na usuwanie odpadów zawierających azbest, powstałych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych lub elewacji budynków

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-10-06
Organ wydający:Rada Miejska w Woźnikach
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 216 pozycja: 3176
Hasła:FINANSE PUBLICZNE

UCHWAŁA NR NR 434/XLI/2010 RADY MIEJSKIEJ W WOŹNIKACH z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dofinansowania z budżetu Gminy na usuwanie odpadów zawierających azbest, powstałych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych lub elewacji budynków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm), art. 403 ust. 2, art. 400a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Woźnik Rada Miejska w Woźnikach uchwala § 1. 1. Prawo otrzymania dofinansowania z budżetu Gminy Woźniki przysługuje osobie fizycznej, na zadania polegające na demontażu wykonanych z materiałów zawierających azbest pokryć dachowych i elewacji budynków, z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, dla obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Woźniki. 2. Szczegółowy tryb postępowania o przyznanie dofinansowania, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania określają następujące załączniki do uchwały: 1)Załącznik nr 1 - ?Regulamin przyznawania i rozliczania dofinansowania z budżetu Gminy na usuwanie odpadów zawierających azbest, powstałych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych lub elewacji budynków na terenie Gminy Woźniki?; 2)Załącznik nr 2 - ?Wniosek o przyznanie dofinansowania z budżetu Gminy na usuwanie odpadów zawierających azbest, powstałych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych lub elewacji budynków; 3)Załącznik nr 3 - ?Umowa o przyznanie dofinansowania z budżetu Gminy na usuwanie odpadów zawierających azbest, powstałych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych , lub elewacji budynków na terenie Gminy Woźniki?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik. § 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach Stefan Długaj

Id: CMFZM-DQWZM-JIYNR-OYBTE-BEYQH. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Nr 434/XLI/2010 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 17 sierpnia 2010 r. Regulamin przyznawania i rozliczania dofinansowania z budżetu Gminy Woźniki na usuwanie odpadów zawierających azbest, powstałych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych lub elewacji budynków § 1. 1. Zgodnie z art. 403 ust. 2 zmienionej ustawy Prawo ochrony środowiska ?Do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy?. Art. 400a ust. 1 pkt 5 przewiduje, że finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmuje wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej. 2. Środki budżetu gminy są wydatkowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.). § 2. Dofinansowaniem z budżetu Gminy objęte są zadania polegające na demontażu, wykonanych z materiałów zawierających azbest pokryć dachowych i elewacji budynków, z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, dla obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Woźniki. § 3. Dofinansowaniu podlegają koszty inwestycji związane z utylizacją odpadów azbestowych powstałych przy wymianie lub likwidacji pokrycia dachowego lub elewacji i obejmują: 1. rozbiórkę pokrycia dachowego lub elewacji z płyt zawierających azbest; 2. odpowiednie zabezpieczenie odpadów azbestowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 3. załadunek, transport i składowanie odpadów zawierających azbest; 4. oczyszczenie terenu z pyłu azbestowego. § 4. Wnioski o dofinansowanie rozpatrywane są w ramach środków przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy. § 5. O dofinansowanie może ubiegać się osoba fizyczna, będąca właścicielem nieruchomości na terenie Gminy Woźniki. § 6. W przypadku kiedy tytuł prawny do nieruchomości posiada kilka osób, do wniosku winna być dołączona zgoda wszystkich współwłaścicieli. § 7. Jeżeli wnioskodawca posiada do nieruchomości inny tytuł niż własność, należy do wniosku dołączyć zgodę właściciela nieruchomości. § 8. Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Woźnikach w terminie do 31 sierpnia roku poprzedzającego realizację inwestycji, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Wnioski na rok 2011 można składać do dnia 31.12.2010 r. na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Wzór wniosku dostępny jest w Ref. Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Woźnikach oraz na stronie internetowej www.bip.wozniki.pl. § 9. Wniosek o przyznanie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z demontażem i utylizacją odpadów azbestowych powinien zawierać: 1. dokładne dane osobowe i teleadresowe wnioskodawcy; 2. opis planowanego przedsięwzięcia, jaka ilość azbestu jest planowana do usunięcia /z jakiej powierzchni ma być usunięty;

Id: CMFZM-DQWZM-JIYNR-OYBTE-BEYQH. Podpisany

Strona 1

3. kosztorys planowanych prac w zakresie demontażu i utylizacji elementów pokryć dachowych lub elewacji budynków, zawierających azbest, wykonany na podstawie pisemnej oferty wykonawcy prac objętych wnioskiem; 4. planowany termin realizacji prac oraz wnioskowaną kwotę dotacji. § 10. Do wniosku o przyznanie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z demontażem i utylizacją odpadów azbestowych należy dołączyć: 1. Informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania, wg . wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest ( Dz.U. Nr 192 poz. 1876); 2. Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest wg wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. nr 71 poz. 649); 3. Akt własności nieruchomości, na której zlokalizowany jest budynek, na którym znajdują się wyroby zawierające azbest; 4. Zgodę współwłaścicieli nieruchomości na wykonywanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest; 5.

Pisemną ofertę wykonawcy prac objętych wnioskiem; 6. Kopię zgłoszenia robót budowlanych organowi nadzoru budowlanego; 7. Oświadczenie wnioskodawcy, iż jest / nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 02.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.z 2007r. Nr 155 poz.1095 ze zm.). 8. Oświadczenie o zapoznaniu się z ?Regulaminem przyznawania i rozliczania dofinansowania?. § 11. Rozpatrywane będą tylko wnioski kompletne, składane według kolejności wpływu, biorąc pod uwagę datę i godzinę złożenia. § 12. Każdy wniosek podlega zaopiniowaniu, działającej przy Radzie Miejskiej w Woźnikach, Komisji ds. rolnych i ochrony środowiska. § 13. Wysokość dofinansowania dla osób fizycznych nie może przekraczać 50 % łącznej wartości udokumentowanych kosztów związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów azbestowych powstałych przy wymianie lub likwidacji pokrycia dachowego, bądź elewacji, jednak nie więcej niż 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 0/100). § 14. Wnioskodawca zostanie pisemnie powiadomiony o wysokości przyznanej dotacji, bądź o odmowie jej przyznania. § 15. Prace, o których mowa w § 2 i § 3 mogą realizować jedynie wykonawcy posiadający stosowne zezwolenie Starosty Lublinieckiego na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych (azbest). § 16. 1. Dotacje są przyznawane na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Woźnik, a Wnioskodawcą. 2. Umowa dotacji powinna określać w szczególności: a) opis zadania; b) planowany koszt, termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania, planowany efekt rzeczowy i ekologiczny oraz termin przedłożenia dokumentów potwierdzających jego osiągnięcie; c) wysokość dotacji, termin i sposób jej wypłaty; d) harmonogram rzeczowo ? finansowy; e) inne warunki określone w przepisach odrębnych; f) sankcje nakładane w przypadku nieprawidłowej realizacji umowy. 3. Umowa dotacji może być wypowiedziana w razie stwierdzenia, że: a) Wnioskodawca nie przystąpił w terminie lub odstąpił od realizacji zadania, na które została udzielona;

Id: CMFZM-DQWZM-JIYNR-OYBTE-BEYQH. Podpisany Strona 2

b) Wnioskodawca nie spełnia innych warunków ustalonych w umowie; c) dotacja lub jej część została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie; d) nie został osiągnięty efekt rzeczowy zadania lub planowany efekt ekologiczny. § 17. 1. Wypłata kwoty przyznanego dofinansowania nastąpi po wykonaniu zadania i sporządzeniu protokołu odbioru wykonanych prac przez osoby upoważnione przez Burmistrza Woźnik na konto bankowe wskazane przez wnioskodawcę. 2. Podstawą wypłaty będzie: a) kserokopia faktur/y VAT lub rachunków wystawionych za przeprowadzony demontaż i utylizację odpadów zawierających azbest (oryginał do wglądu), wystawione po dacie podpisania umowy o dotację; b) kopia oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby azbestowe o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych (oryginał do wglądu ); c) kopia karty przekazania odpadu uprawnionemu odbiorcy, zgodna ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. Nr 30 poz. 213 ). § 18. Dotacja nie przysługuje na przedsięwzięcia już zrealizowane. § 19. Wnioskodawcy można odmówić przyznania dotacji, w przypadku jego zaległości w opłatach względem Gminy, bądź innych uzasadnionych przypadkach. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Nr 434/XLI/2010 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 17 sierpnia 2010 r. Zalacznik2.pdf wniosek o przyznanie dofinansowania Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Nr 434/XLI/2010 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 17 sierpnia 2010 r. Zalacznik3.pdf umowa o przyznanie i rozliczanie dofinansowania

Id: CMFZM-DQWZM-JIYNR-OYBTE-BEYQH. Podpisany

Strona 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.132.249

  uchwała nr 50/VI/2011 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 17 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach NR 33/V /2011 z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 434/XLI/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dofinansowania z budżetu Gminy na usuwanie odpadów zawierających azbest, powstałych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych lub elewacji budynków

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XII/98/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 26 października 2011r. w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dofinansowania z budżetu Gminy na usuwanie odpadów zawierających azbest, powstałych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych budynków

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.156.257

  uchwała nr LXVI/354/2010 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym, które ubiegają się o dofinansowanie odbioru, transportu i utylizacji materiałów zawierających azbest

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3858

  uchwała nr XV/132/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie w sprawie przyjęcia ?Gminnego regulaminu udzielania dotacji na utylizację odpadów azbestowych przy wymianie i likwidacji pokryć dachowych oraz elewacji zawierających azbest w obiektach budowlanych?.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.1.19

  uchwała nr 412/XLIX/2010 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 28 października 2010r. w sprawie trybu i zasad przyznawania dotacji na zadanie p.n.: ?Dofinansowanie z budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, powstałych przy likwidacji pokryć dachowych z budynków mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy?

porady prawne online

Porady prawne

 • Nielegalne składowanie azbestu

  Wiem, że składowanie rozbiórkowego eternitu/azbest/ jest niezgodne z prawem, ale nie potrafię znaleźć punktualnego artykułu prawnego na ten temat. Jaki paragraf zabrania (...)

 • Odór z wysypiska

  Niedawno kupiłem mieszkanie od dewelopera na osiedlu domków dwurodzinnych. Po czasie mieszkania dał o sobie znać największy mankament lokalizacji: około 2km od osiedla (...)

 • Emerytura osoby pracującej przy azbeście

  Odmówiono mi prawa do wcześniejszej emerytury uzasadniając to niespełnieniem warunków koniecznych do jej przyznania, warunków, które określa Rozporządzenie Rady Ministrów (...)

 • Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

  Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań (...)

 • Bilans przy likwidacji spółki jawnej

  Kiedy należy sporządzić bilans przy likwidacji spółki?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.216.317

  uchwała nr XLVII/533/2010 Rady Miasta Ustroń z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Miasta Ustroń i sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.216.317

  uchwała nr XLVII/532/2010 Rady Miasta Ustroń z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/332/2009 Rady Miasta Ustroń z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.216.317

  uchwała nr 689/2010 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Nr 598/2005 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 29 września 2005 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom, wicedyrektorom, nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole oraz nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, zatrudnionym w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Siemianowice Śląskie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.216.317

  uchwała nr 1145/LXVI/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie określania zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo - wychowawczej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.216.317

  uchwała nr 1144/LXVI/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie określania warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka i osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.