Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.216.317

Tytuł:

uchwała nr 558/LI/10 Rady Miasta Żory z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr 475/XLIV/10 Rady Miasta Żory z dnia 11 lutego 2010 r. dotyczącej ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Żory dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zasad kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-10-06
Organ wydający:Rada Miasta Żory
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 216 pozycja: 3177
Hasła:

UCHWAŁA NR 558/LI/10 RADY MIASTA ŻORY z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 475/XLIV/10 Rady Miasta Żory z dnia 11 lutego 2010 r. dotyczącej ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Żory dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zasad kontroli prawidłowości ich wykorzystania. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zmianami) oraz art. 250,251,252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami) RADA MIASTA u c h w a l a: § 1. Dokonać zmiany uchwały nr 475/XLIV/10 Rady Miasta Żory z dnia 11 lutego 2010 r. w ten sposób, że w § 5 zostają skreślone punkty 2 i 3. § 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta mgr Piotr Kosztyła

Id: KLLOP-KYPAS-JHLSQ-JGYEV-KZBXK. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.2.28

  uchwała nr 665/XLV/2009 Rady Miasta Rybnik z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych i internatów oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami lub zakładami budżetowymi prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.47

  uchwała nr L/289/2010 Rady Miasta Ostróda z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Ostróda przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.13.229

  uchwała nr 444/XLI/09 Rady Miasta Żory z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków a znajdujących się na terenie Miasta Żory

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIV/239/10 Rady Gminy Goraj z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.10.378

  uchwała nr LV/420/2010 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Łomianki na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych , przedszkoli niepublicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

porady prawne online

Porady prawne

 • Dotacje dla niepublicznych przedszkoli

  W jakiej wysokości przysługują dotacje dla niepublicznych przedszkoli?

 • Dotacja gminy na utrzymanie dziecka w przedszkolu

  Gmina miejska (nie sąsiednia) chce zawrzeć porozumienie na mocy którego nasza gmina miałaby dopłacić do kosztów utrzymania dziecka w ich przedszkolu niepublicznym kwotę (...)

 • Podatek od nieruchomości zajętej pod przedszkole

  Spółka Cywilna prowadzi przedszkole prywatne, ma na prowadzenie tej placówki" wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych" i jest zarejestrowana jako przedszkole (...)

 • Darowizna ruchomości gminnej

  Gmina Miejska X posiada do zbycia samochód osobowy. W drodze darowizny chce przekazać przedmiotowy samochód dla powiatowej jednostki straży pożarnej, na podstawie umowy (...)

 • Zaskarżenie uchwały Rady Miasta

  W jaki sposób można zaskarżyć uchwałę Rady Miasta? Kto może zaskarżyć ją zaskarżyć i na jakiej podstawie? Jakie środki zaskarżenia przysługują? Proszę o podanie (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.216.317

  uchwała nr 434/XLI/2010 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 17 sierpnia 2010r. w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dofinansowania z budżetu Gminy na usuwanie odpadów zawierających azbest, powstałych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych lub elewacji budynków

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.216.317

  uchwała nr XLVII/533/2010 Rady Miasta Ustroń z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Miasta Ustroń i sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.216.317

  uchwała nr XLVII/532/2010 Rady Miasta Ustroń z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/332/2009 Rady Miasta Ustroń z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.216.317

  uchwała nr 689/2010 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Nr 598/2005 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 29 września 2005 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom, wicedyrektorom, nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole oraz nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, zatrudnionym w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Siemianowice Śląskie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.216.317

  uchwała nr 1145/LXVI/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie określania zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo - wychowawczej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.