Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.2.23

Tytuł:

uchwała nr 261/XXX/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr 169/XX/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-01-11
Organ wydający:Rada Gminy w Janowie
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 2 pozycja: 23
Hasła:

UCHWAŁA NR 261/XXX/09 RADY GMINY W JANOWIE z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 169/XX/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie  inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 w zw. z późn. zm.) w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, z późn. zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ? Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Rada Gminy w Janowie uchwala: § 1. W Uchwale Nr 169/XX/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 1) w § 3 dodaje się pkt 13 o następującym brzmieniu: ? Krystynie Kozioł, zam. Ponik, ul. Dolna 8 ?

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

ID: MEUOD-GRBJK-CLFYS-QQSXZ-MAGCP. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.21.414

  uchwała nr 8/III/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Janów

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIII/237/10 Rady Powiatu w Janowie Lubelskim z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie zmiany statutu powiatu.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.11.191

  uchwała nr 30/IV/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 18/III/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 grudnia 2010 roku w sprawie określenia zwolnień od podatków i opłat lokalnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.41.1025

  uchwała nr XXVII/143/2008 Rady Gminy w Młodzieszynie z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Janowie.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VIII/43/11 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.2.22

  uchwała nr Nr XXIX/928/2009 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/674/2004 z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gliwice w zakresie nabycia, zbycia, obciążania oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.2.21

  uchwała nr Nr XXIX/919/2009 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie zmian w Statucie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej nadanego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/269/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. o utworzeniu jednostki budżetowej ?Zakład Gospodarki Mieszkaniowej?

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.2.20

  uchwała nr Nr LIX/961/2009 Rady Miasta Czeladź z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.2.19

  uchwała nr XXXIII/295/09 Rady Gminy Brenna z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie określenia inkasentów opłaty miejscowej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.2.18

  uchwała nr XLIX/1141/2009 Rady Miasta Bielsko-Biała z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu niektórych dróg gminnych w Bielsku-Białej

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.