Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.2.26

Tytuł:

uchwała nr XXXI/230/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym zakwalifikowanym do udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji ?etap I dla Gminy Lipowa

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-01-11
Organ wydający:Rada Gminy Lipowa
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 2 pozycja: 26
Hasła:

UCHWAŁA NR XXXI/230/09 RADY GMINY LIPOWA z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym zakwalifikowanym do  udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji ?etap I dla Gminy Lipowa Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591  z późn. zm.) oraz na podstawie art. 176 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach  publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), Rada Gminy Lipowa uchwala, co następuje: § 1. 1. Prawo otrzymania dotacji z budżetu Gminy Lipowa na prace modernizacyjne przysługuje osobom fizycznym, zwanym w dalszych postanowieniach niniejszej Uchwały Inwestorem, zakwalifikowanym do udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) dla  Gminy Lipowa etap I, zatwierdzonego Uchwałą nr XXVII/201/09 Rady Gminy Lipowa z dnia  4 sierpnia 2009 r. Kryteria przyjęcia inwestora do Programu i realizacji celów określono na podstawie Regulaminu modernizacji źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowanej  w ramach PONE zwanego w dalszych postanowieniach niniejszej Uchwały Regulaminem. 2. Dotacja może być udzielona Inwestorowi, który powierzy wykonanie prac  modernizacyjnych wyłącznie firmie wykonawczej, zwanej w dalszych postanowieniach niniejszej  Uchwały Wykonawcą, która po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie znalazła się na liście referencyjnej. 3. Podmiotem działającym w imieniu Gminy w zakresie realizacji Programu Ograniczenia  Niskiej Emisji, zwanym w dalszych postanowieniach niniejszej Uchwały Programem, jest Operator. § 2.  1. Inwestor zakwalifikowany do udziału w Programie przedstawia ofertę wykonania prac modernizacyjnych Operatorowi. Oferta ta powinna gwarantować wykonanie zadania w sposób  oszczędny, efektywny i terminowy.  2. Oferta powinna być kompletna, zawierać wszystkie wymagane informacje określone w Regulaminie.  3. Operator dokonuje weryfikacji oferty oraz wylicza wysokość dotacji. 4. Po zweryfikowaniu oferty Operator w imieniu Gminy podpisuje umowę na prace modernizacyjne. § 3. 1. Udzielenie dotacji z budżetu Gminy Lipowa następuje na podstawie umowy, po wykonaniu prac modernizacyjnych i przedłożeniu faktury. ID: ULRDJ-CPNFC-ZKGYI-EAXXG-EQIWZ. Podpisany. Strona 1 / 3 2. Umowa powinna zawierać w szczególności: 1) dokładne oznaczenie stron umowy,

modernizacyjne. § 3. 1. Udzielenie dotacji z budżetu Gminy Lipowa następuje na podstawie umowy, po wykonaniu prac modernizacyjnych i przedłożeniu faktury. 2. Umowa powinna zawierać w szczególności: 1) dokładne oznaczenie stron umowy, 2) zakres rzeczowy realizowanych prac modernizacyjnych, 3) określenie czasu jego realizacji, 4) określenie wysokości przyznanej dotacji oraz sposób i termin jej przekazania, 5) określenie wysokości wkładu własnego Inwestora wraz z określeniem sposobu i terminu  jego przekazania Wykonawcy, 6) zobowiązanie Inwestora do poddania się w każdym czasie, bez wcześniejszego powiadamiania, kontroli w zakresie objętym umową, 7) ustalenie trybu i terminów oraz formy rozliczeń między stronami umowy, 8) warunki wypowiedzenia umowy, 9) szczegółowo określone zasady odpowiedzialności stron umowy wraz z określonymi karami. 3. Umowę podpisuje Inwestor, Operator oraz Wykonawca. § 4. Płatności dokonywane podczas realizacji prac modernizacyjnych wykonywanych w ramach Programu wraz z wypłatą dotacji przedstawiają się następująco: 1. Inwestor wpłaca na rachunek Wykonawcy zaliczkę stanowiąca 40 % nakładu jednostkowego oraz ewentualną kwotę przewyższającą nakład jednostkowy, o którym mowa  w § 3 pkt 1 Tabela nr 1 Regulaminu i przedstawia dokument potwierdzający wpłatę tej zaliczki Operatorowi najpóźniej w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy.  2. Wykonawca prac modernizacyjnych po wykonaniu zadania przekazuje faktury podpisane przez Inwestora (oryginał) do Operatora celem weryfikacji, który następnie przekazuje je do Urzędu Gminy Lipowa. 3. Podstawą wypłaty przez Urząd Gminy Lipowa dotacji w wysokości 60 % nakładu jednostkowego, lecz nie więcej niż kwoty określone w § 3 pkt 1 Tabela nr 1 Regulaminu, będzie prawidłowo wystawiona faktura na Inwestora za wykonanie prac zgodnie z zawartą umową, zweryfikowana przez Operatora. Oryginał faktury zostanie zwrócony Inwestorowi, natomiast  w dokumentacji Urzędu Gminy Lipowa pozostanie jej kserokopia. 4. Dotacja dla Inwestora wypłacana będzie bezpośrednio na rachunek bankowy Wykonawcy. § 5. Kontrolę wykonania zleconego zadania określa umowa trójstronna zawarta pomiędzy Operatorem, Inwestorem i Wykonawcą w oparciu o zapisy § 3 niniejszej Uchwały. § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.  § 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku  ID: ULRDJ-CPNFC-ZKGYI-EAXXG-EQIWZ. Podpisany. Strona 2 / 3 Urzędowym Województwa Śląskiego.

Operatorem, Inwestorem i Wykonawcą w oparciu o zapisy § 3 niniejszej Uchwały. § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.  § 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Adam Lach

ID: ULRDJ-CPNFC-ZKGYI-EAXXG-EQIWZ. Podpisany.

Strona 3 / 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.137.226

  uchwała nr XLI/208/2010 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Chełm Śląski nr XXXIX/197/2010 z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym zakwalifikowanym do udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Chełm Śląski

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.328.578

  uchwała nr XV/130/11 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/44/11 Rady Miejskiej w Orzeszu z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym zakwalifikowanym do udziału w Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Orzesze

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.104.171

  uchwała nr LI/644/10 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym zakwalifikowanym do udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Zawiercie ? I etap pilotażowy Programu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.322.559

  uchwała nr XI/62/2011 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/197/2010 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym zakwalifikowanym do udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Chełm Śląski

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.136.225

  uchwała nr XLIII/684/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych na realizację zadań ujętych w Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Racibórz na lata 2010-2012

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.2.25

  uchwała nr 447/XLV/2009 Rady Gminy Koszęcin z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.2.24

  uchwała nr XL/373/09 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.2.23

  uchwała nr 261/XXX/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr 169/XX/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.2.22

  uchwała nr Nr XXIX/928/2009 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/674/2004 z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gliwice w zakresie nabycia, zbycia, obciążania oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.2.21

  uchwała nr Nr XXIX/919/2009 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie zmian w Statucie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej nadanego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/269/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. o utworzeniu jednostki budżetowej ?Zakład Gospodarki Mieszkaniowej?

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.