Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.227.326

Tytuł:

uchwała nr LI/352/2010 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 28 września 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie z drogi i parkowanie pojazdów na koszt właściciela na terenie Powiatu Gliwickiego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-10-19
Organ wydający:Rada Powiatu Gliwickiego
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 227 pozycja: 3261
Hasła:DROGI,NAZWY ULIC

UCHWAŁA NR LI/352/2010 RADY POWIATU GLIWICKIEGO z dnia 28 września 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie z drogi i parkowanie pojazdów na koszt właściciela na terenie Powiatu Gliwickiego Działając na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. z 2005 r. Dz. U. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) oraz art. 16 pkt 1 ustawy z dnia 11 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych ustaw, Rada Powiatu Gliwickiego uchwala, co następuje: § 1. Ustala się wysokość opłat za usunięcie pojazdu z drogi i umieszczenie go na wyznaczonym przez Starostę Gliwickiego parkingu strzeżonym na koszt właściciela, w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gliwickiego. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. § 4. Traci moc uchwała Nr XII/100/2007 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 27 września 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie na terenie Powiatu Gliwickiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Gliwickiego Ewa Jurczyga

Id: DTLSQ-AHKLT-MRZDN-WZFSY-HOSML. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/352/2010 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 28 września 2010 r.

Id: DTLSQ-AHKLT-MRZDN-WZFSY-HOSML. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/352/2010 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 28 września 2010 r.

Id: DTLSQ-AHKLT-MRZDN-WZFSY-HOSML. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.261.435

  uchwała nr XI/72/2011 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi na obszarze Powiatu Gliwickiego oraz ich parkowanie na parkingu strzeżonym, a także wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.149.2156

  uchwała nr XI/75/2011 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i parkowanie na koszt właściciela pojazdów zgodnie z art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym, postawionych w miejscach gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu oraz pojazdów, które były prowadzone prze osoby znajdujące sie w stanie nietrzeżwości

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.64.1546

  uchwała nr XXXIV/226/09 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i parkowanie na koszt właściciela pojazdów pozostawionych w miejscach gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu oraz pojazdów, które były prowadzone przez osoby znajdujące sie w stanie nietrzeźwości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.65.1284

  uchwała nr XLVIII/298/2010 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i parkowanie na koszt właściciela pojazdów pozostawionych w miejscu gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu oraz pojazdów, które były prowadzone przez osoby znajdujące się w stanie nietrzeźwości.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.323.562

  uchwała nr XVI/81/2011 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi na obszarze Powiatu Gliwickiego oraz ich parkowanie na parkingu strzeżonym, a także wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.226.326

  sprawozdanie Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 18 marca 2010r. z wykonania budżetu gminy za 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.226.325

  sprawozdanie Wójta Gminy Bojszowy z dnia 19 marca 2010r. Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2009 ROK

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.225.325

  sprawozdanie Wójta Gminy Żarnowiec z dnia 17 marca 2010r. z wykonania budżetu Gminy Żarnowiec za 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.225.325

  sprawozdanie Wójta Gminy Lipowa z dnia 15 marca 2010r. Sprawozdanie o wykonaniu budżetu gminy Lipowa za 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.225.325

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NP/II/0911/297/10 Wojewody Śląskiego z dnia 6 października 2010r. stwierdzające nieważność w całości uchwały Nr XLIX/474/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.