Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.230.336

Tytuł:

uchwała nr LIX/610/10 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 30 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do samorządu terytorialnego wyznaczonych na dzień 21 listopada 2010r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-10-25
Organ wydający:Rada Miasta w Piekarach Śląskich
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 230 pozycja: 3363
Hasła:WYBORY,REFERENDUM,KONSULTACJE

UCHWAŁA NR LIX/610/10 RADY MIASTA W PIEKARACH ŚLĄSKICH z dnia 30 września 2010 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do samorządu terytorialnego wyznaczonych na dzień 21 listopada 2010r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art. 30 ust. 2b i 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tj. Dz.U. z 2010r., Nr 176, poz.1190) na wniosek Prezydenta Miasta Piekary Śląskie Rada Miasta w Piekarach Śląskich uchwala: § 1. Dla przeprowadzenia wyborów do samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r. tworzy się 4 (cztery) następujące odrębne obwody głosowania: - Obwód głosowania w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym przy ul.Księdza Ficka 1 w Piekarach Śląskich, - Obwód głosowania w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dra J.Daaba przy ul.Bytomskiej 62 w Piekarach Śląskich, - Obwód głosowania w Szpitalu Miejskim w Piekarach Śląskich pw. Św. Łukasza przy ul.Szpitalnej 11 w Piekarach Śląskich, - Obwód głosowania w Domu Pomocy Społecznej przy ul.Trautmana 4 w Piekarach Śląskich. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Piekarach Śląskich oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta w Piekarach Śląskich Krzysztof Seweryn

Id: PTFCH-CKSTZ-EBOAP-IZGBS-RRHSP. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XXXVI/403/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 11 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.98.1775

  uchwała nr XLIX/459/2010 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 22 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, zakładzie pomocy społecznej i areszcie śledczym w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2010 roku

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LI/304/2010 Rady Miasta Oleśnica z dnia 30 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów samorządu terytorialnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.161.5091

  uchwała nr XI/110/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.99.1795

  uchwała nr LXX/1195/10 Rady Miasta Krosna z dnia 29 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Rady Miasta Krosna, Prezydenta Miasta Krosna i Sejmiku Województwa Podkarpackiego zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Termin zapłaty podatku w dniu wolnym od pracy

  Czy w sytuacji, gdy termin zapłaty podatku dochodowego wypada w sobotę 20 listopada, mogę dokonać przelewu w pn. 22 listopada?

 • Forma daty pewnej przy zawieraniu umowy

  Jaki organ jest upoważniony do potwierdzania daty na umowie z datą pewną? Czy umowę najmu lokalu użytkowego zawartą pomiędzy Starostwem Powiatowym i osobą fizyczną (...)

 • Szkoły publiczne a niepubliczne

  Będąc stowarzyszeniem prowadzimy publiczną szkołę podstawową. Czy istnieje możliwość przekształcenia szkoły z publicznej w niepubliczną?

 • Rodzaj głosowania

  Spółka z o.o. ma na najbliższym zgromadzeniu powołać pełnomocnika działającego na rzecz i w imieniu spółki do dokonania jednorazowej czynności. Czy w takim przypadku (...)

 • Wpływy do budżetu gminy z mandatów

  Słyszałem, że w przypadku mandatów drogowych (np. za przekroczenie prędkości) wpłaty trafiają do budżetu gminy. Jeśli jednak dochodzi do sprawy sądowej należność (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.230.336

  uchwała nr XLVI/286/2010 Rady Gminy Lelów z dnia 29 września 2010r. w sprawie utworzenia w Gminie Lelów obwodu głosowania

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.230.336

  uchwała nr XLVI/375/10 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 21 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/387/2006 w sprawie utworzenia obwodów głosowania, podziału gminy na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.230.336

  uchwała nr XXXVII/270/2010 Rady Gminy Kozy z dnia 2 września 2010r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.230.335

  uchwała nr XXXVII/269/2010 Rady Gminy Kozy z dnia 2 września 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.230.335

  uchwała nr XLVIII/661/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 30 września 2010r. w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką przeznaczonych do wydania w Jaworznie w 2011 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.