Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.231.339

Tytuł:

uchwała nr XLVIII/377/2010 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Czernichów Nr XLVI/363/2010 z dnia 9 lipiec 2010 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-10-26
Organ wydający:Rada Gminy Czernichów
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 231 pozycja: 3390
Hasła:DROGI,NAZWY ULIC

UCHWAŁA NR XLVIII/377/2010 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Czernichów Nr XLVI/363/2010 z dnia 9 lipiec 2010 r w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, w związku z art. 6 i 7 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami/ , art. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /tekst jednolity Dz.U.z 2007 r. nr 19 poz. 115 ze zm./ po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Żywieckiego Rada Gminy Czernichów uchwala, co następuje: § 1. 1. Zmienić treść § 1 uchwały Rady Gminy Czernichów Nr XLVI/363/2010 z dnia 9 lipiec 2010 r w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych ,który otrzymuje brzmienie; Zaliczyć do kategorii dróg gminnych następujące drogi; 1. ul. Źródlana w Międzybrodziu Bialskim w kilometrażu 0+000 do 0+660 2. ul. Łazki w Międzybrodziu Bialskim w kilometrażu 0+200 do 1+450 3. ul. Do Suchego w Międzybrodziu Bialskim w kilometrażu 0+000 do 0+200 4. ul. Słowiaków w Międzybrodziu Bialskim w kilometrażu 0+000 do 0+470 5. ul. Kasperków w Międzybrodziu Bialskim w kilometrażu 0+000 do 0+960 6. ul. Kamienna w Międzybrodziu Bialskim w kilometrażu 0+000 do 0+200 7. ul. Laszczaków w Międzybrodziu Bialskim w kilometrażu 0+000 do 0+570 8. ul. Pod Lasy w Międzybrodziu Bialskim w kilometrażu 0+000 do 0+900 9. ul. Drwali w Międzybrodziu Bialskim w kilometrażu 0+000 do 0+400 10. ul. Widokowa w Międzybrodziu Bialskim w kilometrażu 0+000 do 1+100 11. ul. Turystyczna w Międzybrodziu Bialskim w kilometrażu 0+000 do 0+300 12. ul. Zątków w Międzybrodziu Bialskim w kilometrażu 0+000 do 0+200 13. ul. Ekologiczna w Międzybrodziu Bialskim w kilometrażu 0+000 do 0+220 14. ul. Świerkowa w Międzybrodziu Bialskim w kilometrażu 0+000 do 0+440 15. ul. Letniskowa w Międzybrodziu Bialskim w kilometrażu 0+000 do 0+540 16. ul. Pod Górki w Międzybrodziu Bialskim w kilometrażu 0+500 do 0+720 17. ul. Wojtasów w Międzybrodziu Bialskim w kilometrażu 0+000 do 0+300 18. ul. Magurki w Międzybrodziu Bialskim w kilometrażu 0+000 do 0+850 19. ul. Pogodna w Międzybrodziu Bialskim w kilometrażu 0+000 do 0+140 20. ul. Okrężna w Międzybrodziu Bialskim w kilometrażu 0+000 do 0+400 21. ul. Polna w Międzybrodziu Bialskim w kilometrażu 0+000 do 0+150 22. ul. Sportowa w Międzybrodziu Bialskim w kilometrażu 0+000 do 0+400 23. ul. Wiosenna w Międzybrodziu Bialskim w kilometrażu 0+000 do 1+100

Id: MSGVB-YPEYE-PGHQJ-NAAXZ-NNFBS. Podpisany Strona 1

24. ul. Ogrodowa w Międzybrodziu Bialskim w kilometrażu 0+000 do 320 25. ul. Zaobłazie w Międzybrodziu Bialskim w kilometrażu 0+000 do 0+450 26. ul. Graniczna w Międzybrodziu Bialskim w kilometrażu 0+000 do 1+200 27. ul. Łączna w Międzybrodziu Żywieckim w kilometrażu 0+000 do 0+190 28. ul. Polna w Międzybrodziu Żywieckim w kilometrażu 0+000 do 0+180 29. ul. Zielona w Międzybrodziu Żywieckim w kilometrażu 0+000 do 0+320 30. ul. Kwiatowa w Międzybrodziu Żywieckim w kilometrażu 0+000 do 0+200 31. ul. Isepnicka w Międzybrodziu Żywieckim w kilometrażu 0+000 do 0+500 32. ul. Akacjowa w Międzybrodziu Żywieckim w kilometrażu 0+000 do 0+540 33. ul.Kosarzyska w Międzybrodziu Żywieckim w kilometrażu 0+000 do 1+300 34. ul. Podgórska w Międzybrodziu Żywieckim w kilometrażu 0+000 do 0+550 35. ul.Górska w Międzybrodziu Żywieckim w kilometrażu 0+000 do 5+000 36. ul. Toczków w Czernichowie w kilometrażu 0+000 do 0+200 37. ul. Stroma w Czernichowie w kilometrażu 0+000 do 0+260 38. ul. Handlowa w Czernichowie w kilometrażu 0+000 do 0+200 39. ul. Jana Pawła II w Czernichowie w kilometrażu 0+000 do 0+420 40. ul. Kościelna w Czernichowie w kilometrażu 0+000 do 0+200 41. ul. Turystyczna w Czernichowie w kilometrażu 0+000 do 0+620 42. ul. Kapalowiec w Czernichowie w kilometrażu 0+000 do 0+110 43. ul.Prochocka w Tresnej w kilometrażu 0+000 do 1+000 44. ul.Krępli Tresnej w kilometrażu 0+000 do 0+820 45. ul.Wrzosowa w Tresnej w kilometrażu 0+000 do1+250 46. ul.Kwiatowa w Tresnej w kilometrażu 0+000 do 0+230 47. ul Słoneczna w Tresnej w kilometrażu 0+000 do 0+100 48. ul.Plażowa w Tresnej w kilometrażu 0+000 do 0+120 49. ul.Letniskowa w Tresnej w kilometrażu 0+000 do 0+270 50. ul.Barabaszów w Tresnej w kilometrażu 0+000 do 0+270 51. ul.Stroma w Tresnej w kilometrażu 0+000 do 0+200 52. ul.Łączna w Tresnej w kilometrażu 0+000 do 0+620 53. ul.Pogodna w Tresnej w kilometrażu 0+000 do 0+200 54. ul.Rachwalska w Tresnej w kilometrażu 0+000 do 0+320 55. ul.Młodych w Tresnej w kilometrażu 0+000 do 0+130 56. ul.Leśna Tresnej w kilometrażu 0+000 do 0+120 57. ul.Jesionowa w Tresnej w kilometrażu 0+000 do 0+200 2. Przebieg dróg o których mowa w pkt. 1 oznaczono na mapach stanowiących załączniki do niniejszej uchwały. § 2. Uchylić § 2 uchwały Rady Gminy Czernichów Nr XLVI/363/2010 z dnia 9 lipiec 2010 r w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Id: MSGVB-YPEYE-PGHQJ-NAAXZ-NNFBS. Podpisany

Strona 2

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Kotrys

Id: MSGVB-YPEYE-PGHQJ-NAAXZ-NNFBS. Podpisany

Strona 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.71.1268

  uchwała nr V/27/2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu ?Honorowego Obywatela Gminy Czernichów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.144.237

  sprawozdanie nr 01/2010 Wójta Gminy Czernichów z dnia 17 marca 2010r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Czernichów za rok 2009

 • DZ. URZ. 2010.163.1044

  uchwała nr XLVI/568/10 z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2010.

 • DZ. URZ. 2011.517.5152

  uchwała nr XIV.100.2011 r. Rady Gminy Czernichów z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czernichów.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3335

  uchwała nr XX/184/2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/77/03 Rady Gminy Czernichów z dnia 3 września 2003r. w sprawie ustalenia miejsc targowych na terenie gminy Czernichów

porady prawne online

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Podatek od nieruchomości

  Obywatel nabył nieruchomość w drodze licytacji nieruchomość 02 kwietnia 2010 r. Sąd Rejonowy Wydział Cywilny wydał w sprawie egzekucyjnej (w sprawie o egzekucję z (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.231.338

  uchwała nr XLVI/363/2010 Rady Gminy Czernichów z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.231.338

  uchwała nr VIII/10/2010 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 30 września 2010r. w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi gminnej - tzw. ulicy Lokalnej w Bieruniu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.231.338

  uchwała nr LX/1395/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 września 2010r. w sprawie ustalenia przebiegu niektórych dróg gminnych w Bielsku-Białej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.231.338

  uchwała nr 640/XLIII/2010 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 23 września 2010r. w sprawie sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności mających charakter cywilnoprawny

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.231.338

  uchwała nr 290/XXXIX/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 9 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów artystycznych dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.