Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.239.359

Tytuł:

uchwała nr XXXI/275/2010 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Węgiersku Górka - budynków, budowli i gruntów oraz zwolnień niektórych nieruchomości od podatku od nieruchomości w 2011 roku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-11-10
Organ wydający:Rada Gminy Węgierska Górka
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 239 pozycja: 3592
Hasła:

UCHWAŁA NR XXXI/275/2010 RADY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA z dnia 28 września 2010 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Węgiersku Górka budynków, budowli i gruntów oraz zwolnień niektórych nieruchomości od podatku od nieruchomości w 2011 roku. Na podstawie art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 12, art.7 ust. 3 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. ( M.P. z dnia 6 sierpnia 2010 r. Nr 55, poz. 755) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 68, poz. 449 z późn.zm.) Rada Gminy Węgierska Górka uchwala, co następuje: § 1. Stawki podatku od nieruchomości w 2011 roku ustala się w skali roku podatkowego (kalendarzowego) w następujących wysokościach: 1. Budynki oraz budowle: 1) budynki mieszkalne lub ich części - od 1 m2 powierzchni użytkowej: 0,59 zł; 2) budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, innej niż działalność rolnicza lub leśna oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem pkt 3, pkt 4 i pkt 5 - od 1m2 pow. użytkowej: 16,39 zł; 3) budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług hotelarskich w rozumieniu przepisów o usługach turystycznych oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie takiej działalności, a także w innych obiektach wynajem domów, mieszkań lub pokoi w liczbie przekraczającej 5 pomieszczeń - od 1 m2 pow. użytkowej: 15,25 zł; 4) budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1m2 pow. użytkowej: 9,61 zł; 5) budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - od 1 m2 pow. użytkowej: 4,24 zł; 6) pozostałe budynki lub ich części, obejmujące: a) budynki lub ich części użytkowane jako pomieszczenia gospodarcze, nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej określonej w pkt 2 - od 1m2 pow. użytkowej: 3,69 zł; b) garaże wolnostojące, nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej określonej w pkt 2 i 3 - od 1m2 pow. użytkowej: 4,01 zł; c) pozostałe budynki lub ich części nie wymienione w lit. a i b, w tym budynki letniskowe lub budynki zajmowane na cele letniskowe - od 1m2 pow. użytkowej: 6,10 zł; 7) budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej określonej w pkt 2 - 2%wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych; 8) budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków prowadzonego przez przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjne w rozumieniu właściwych przepisów, budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków, rurociągi i przewody sieci kanalizacyjnej wraz z urządzeniami i instalacjami, w tym przewody przyłączeń, budowle związane z poborem i uzdatnianiem wody, rurociągi i przewody sieci wodociągowej wraz z urządzeniami i instalacjami, w tym przewody przyłączeń - 1%wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Id: QSUPE-AWOMA-QTZKK-ESFAM-AMVUY. Podpisany Strona 1

2. Grunty: 1) związane z prowadzeniem działalności gospodarczej inna niż działalność rolnicza lub leśna, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m2 powierzchni: 0,63 zł; 2) pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni: 4,11 zł; 3) pozostałe grunty, nie objęte przepisami o podatku rolnym lub leśnym - od 1m2 powierzchni: 0,26 zł. 3. Użyte w § 1 ust. 1 pkt 6 lit. c niniejszej uchwały określenia oznaczają: 1) "budynek letniskowy" - budynek o takim przeznaczeniu określony w prawomocnej decyzji - pozwolenia na budowę, wydanej w trybie przepisów Prawa budowlanego; 2) "budynek zajmowany na cele letniskowe" - budynek wykorzystywany w celach wypoczynkowych, rekreacyjnych lub turystycznych przez osoby nie mające na terenie Gminy Węgierska Górka stałego miejsca pobytu. 4. Niezależnie od postanowień poprzedzających, za działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, nie uważa się działalności polegającej na wynajmie turystom pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie Gminy Węgierska Górka przez osoby ze stałym miejscem pobytu na terenie Gminy Węgierska Górka, jeżeli liczba pokoi przeznaczonych do wynajęcia nie przekracza 5. § 2. 1. Zwalnia się od podatku do nieruchomości: 1) nieruchomości lub ich części, w tym obiekty budowlane w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, stanowiące własność (współwłasność), pozostające w użytkowaniu wieczystym lub posiadaniu gminy Węgierska Górka lub gminnych jednostek organizacyjnych albo zarządzie lub administracji gminnych jednostek organizacyjnych, jeżeli nie zachodzą przesłanki określone w art. 7 ust.1 lub ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, za wyjątkiem oddanych na rzecz osób trzecich w dzierżawę, najem, użyczenie, użytkowanie lub użytkowanie wieczyste lub posiadanych przez osoby trzecie bez tytułu prawnego. Przez gminne jednostki organizacyjne należy rozumieć jednostki organizacyjne należące do sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych; 2) nieruchomości lub ich części, w tym obiekty budowlane w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, stanowiące własność (współwłasność) lub będące w posiadaniu stowarzyszeń oraz ich związków, zajętych na prowadzenie statutowej działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej w rozumieniu właściwych przepisów, pod warunkiem, iż nie pozostają związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, oraz wymienione nieruchomości i obiekty nie stanowią przedmiotu najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, lub innej umowy o podobnym charakterze przewidzianej przepisami Kodeksu Cywilnego. 2. W sytuacji określonej w ust. 1 pkt 1, w przypadku gdy nieruchomość jest przedmiotem współwłasności lub współposiadania z udziałem gminy, zwolnienie odpowiadające udziałowi gminy we współwłasności lub współposiadaniu dotyczy gminnej jednostki organizacyjnej wykonującej w imieniu gminy zarząd, administrację lub w inny sposób dysponującej nieruchomością lub jej częścią. § 3. 1. Pobór podatku od osób fizycznych może nastąpić w drodze inkasa przez Sołtysów poszczególnych sołectw. 2. Z tytułu inkasa Sołtysi otrzymują następujące wynagrodzenie pieniężne: 1) Sołtys Ciśca ? Stanisław Motyka: 7,5% dokonanego poboru podatku (wraz z odsetkami); 2) Sołtys Cięciny - Antoni Figura: 7,5% dokonanego poboru podatku (wraz z odsetkami); 3) Sołtys Żabnicy - Józef Biegun: 7,5% dokonanego poboru podatku (wraz z odsetkami); 4) Sołtys Węgierskiej Górki - Renata Madejczyk: 6,5% dokonanego poboru podatku (wraz z odsetkami). § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 5. Traci moc Uchwała XXIV/221/2009 z dnia 29 października 2009 r. Rady Gminy Węgierska Górka w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Węgiersku Górka budynków, budowli i gruntów oraz zwolnień niektórych nieruchomości od podatku od nieruchomości w 2010 roku. § 6. 1. Niniejsza uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, oraz na tablicach ogłoszeń sołectw wchodzących w skład gminy Węgierska Górka.

Id: QSUPE-AWOMA-QTZKK-ESFAM-AMVUY. Podpisany Strona 2

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obejmuje zobowiązania podatkowe powstałe i należne począwszy od dnia 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy mgr Leon Figura

Id: QSUPE-AWOMA-QTZKK-ESFAM-AMVUY. Podpisany

Strona 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.999

  uchwała nr XI/90/2011 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr X/81/2011 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 31 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Węgiersku Górka - budynków, budowli i gruntów oraz zwolnień niektórych nieruchomości od podatku od nieruchomości w 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.132.249

  uchwała nr VI/43/2011 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/275/2010 r. Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Węgiersku Górka - budynków, budowli i gruntów oraz zwolnień niektórych nieruchomości od podatku od nieruchomości w 2011 roku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1384

  uchwała nr XVI/108/11 Rady Gminy Koszarawa z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/96/11 Rady Gminy Koszarawa z dnia 21 listopada 2011r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości: od budynków, budowli i gruntów na 2012r. oraz zwolnień niektórych nieruchomości od podatku w 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.80.1430

  uchwała nr IV/12/10 Rady Gminy Koszarawa z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLXII/227/10 Rady Gminy Koszarawa z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości :od budynków ,budowli i gruntów na 2011 rok , oraz zwolnień niektórych nieruchomości od podatku w 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.271.455

  uchwała nr II/8/10 Rady Gminy Porąbka z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XLVI/343/10 Rady Gminy Porąbka z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, od budynków, budowli i gruntów na rok 2011 dla podmiotów określonych w art. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz zwolnień niektórych nieruchomości od tego podatku

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Klasyfikacja gruntu dla celów podatkowych

  Na jakiej podstawie klasyfikuje się grunty? Posiadam grunt rolny w obrębie miasta i gmina zażyczyła sobie sążnistego podatku od działki usługowej.

 • Informacje z księgi wieczystej i ewidencji

  Jakie informacje można uzyskać z KW, a jakie z ewidencji gruntów i budynków?

 • Opodatkowanie gruntu pod stawami

  Dzierżawimy (zwykła umowa; konserwator zabytków nie wyraził zgody abyśmy otrzymali ten grunt w użytkowanie wieczyste) od gminy grunt leżący na terenie zabytkowego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.239.359

  uchwała nr LVIII/581/2010 Rady Gminy Tworóg z dnia 18 października 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.239.359

  uchwała nr LVIII/580/2010 Rady Gminy Tworóg z dnia 18 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.239.358

  uchwała nr LVIII/579/2010 Rady Gminy Tworóg z dnia 18 października 2010r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.239.358

  uchwała nr LVIII/578/2010 Rady Gminy Tworóg z dnia 18 października 2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.239.358

  uchwała nr 798/LVI/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2010r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2011

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.