Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.239.359

Tytuł:

uchwała nr XLIX/473/2010 Rady Gminy Wyry z dnia 14 października 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2011 roku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-11-10
Organ wydający:Rada Gminy Wyry
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 239 pozycja: 3594
Hasła:

UCHWAŁA NR XLIX/473/2010 RADY GMINY WYRY z dnia 14 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2011 roku Na podstawie art.18 ust.2, pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami) w związku z art.4 ust.1, art.13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2007 r., Nr 68 poz. 449), oraz art.8, art.10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (t.j. Dz.U. z 2010r Nr 95 poz.613 z późn. zmianami) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30.07.2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. (M.P. nr 55 poz. 755) Rada Gminy Wyry u c h w a l a : § 1. Roczne stawki podatku od środków transportowych na 2011 rok w następujących wysokościach:

Stawka podatku w złotych 528,00 744,00 900,00

Wyszczególnienie 1/ od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej: - powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie - powyżej 5,5 t do 9 t włącznie - powyżej 9 t do mniej niż 12 t 2/ od samochodu ciężarowego w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu oraz liczby osi: Dla 2 osi - nie mniej niż 12 ton do mniej niż 15 ton - nie mniej niż 15 ton do mniej niż 18 ton - nie mniej niż 18 ton i więcej Dla 3 osi - nie mniej niż 12 ton do mniej niż 23 ton - nie mniej niż 23 tony do mniej niż 26 ton - nie mniej niż 26 ton i więcej Dla 4 osi i więcej - nie mniej niż 12 ton do mniej niż 29 ton - nie mniej niż 29 ton i więcej 3/ od ciągnika siodłowego lub balastowego, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: - od 3,5 t do mniej niż 12 t 4/ od ciągnika siodłowego lub balastowego, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i liczby osi: Dla 2 osi - nie mniej niż 12 t do mniej niż 31 t - nie mniej niż 31 t do 36 t włącznie - powyżej 36 t Dla 3 osi - nie mniej niż 12 t do mniej niż 40 t - nie mniej niż 40 t i więcej Dla 4 i więcej osi - nie mniej niż 12 t do mniej niż 40 t - nie mniej niż 40 t 5/ od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą: (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - od 7 t do mniej niż 12 t 6/ od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i liczby osi: (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego)

1176,00 1524,00 1752,00 1452,00 2016,00 2184,00 2184,00 2844,00

1176,00

1764,00 2208,00 2604,00 2100,00 2844,00 2160,00 2844,00

456,00

Id: VFIKJ-ORBVV-GSSHN-ALJOL-EZEAU. Podpisany

Strona 1

Dla 1 osi - nie mniej niż 12 t do mniej niż 18 t - nie mniej niż 18 t do mniej niż 28 t - nie mniej niż 28 t i więcej Dla 2 osi - nie mniej niż 12 t do mniej niż 28 t - nie mniej niż 28 t do mniej niż 33 t - nie mniej niż 33 t do 36 t włącznie - powyżej 36 t do mniej niż 38 t - nie mniej niż 38 t i więcej Dla 3 osi i więcej - nie mniej niż 12 t do mniej niż 38 t - nie mniej niż 38 t i więcej 7/ od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia - do 29 miejsc włącznie - dla 30 miejsc i więcej 1176,00 1368,00 1320,00 1608,00 744,00 1032,00 1560,00 2040,00 2064,00 588,00 912,00 1176,00

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2011r. i podlega rozplakatowaniu w gablotach Urzędu Gminy Wyry.

Przewodniczący Rady Gminy Wyry Andrzej Wyroba

1) Niniejsza

ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) Dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WEL 368 z 17.12.1992), 2) Dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WEL 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie ? z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej ? dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ? wydanie specjalne.

Id: VFIKJ-ORBVV-GSSHN-ALJOL-EZEAU. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.380.3

  uchwała nr XXXII/325/2009 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz dodatkowych zwolnień z tego podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.186.2864

  uchwała nr XI/53/11 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2193

  uchwała nr XXXI/217/2009 Rady Gminy Dydnia z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.124.2455

  uchwała nr XLIII/298/2010 Rady Gminy Dydnia z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.120.2362

  uchwała nr XXXVIII/274/10 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku.

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Naczepa a amortyzacja

  Zakupiłem do prowadzenia działalności gospodarczej, tj. usług transportowych, naczepę. Od razu nie chcę jej rejestrować w wydziale komunikacji. Czy taki środek trwały (...)

 • Ustawa kominowa

  W jaki sposób funkcjonuje ustawa kominowa?

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Data sprzedaży a przychód na przełomie roku

  W okresie od 07.11.2011 r. do 31.12.2011 r. my jako spółka z o.o. wykonaliśmy usługę na podstawie umowy. Dnia 29 grudnia 2011 r. sporządziliśmy i podpisaliśmy protokół (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.239.359

  uchwała nr XXXI/276/2010 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 28 września 2010r. w sprawie stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru, terminów płatności oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Węgierska Górka w 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.239.359

  uchwała nr XXXI/275/2010 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Węgiersku Górka - budynków, budowli i gruntów oraz zwolnień niektórych nieruchomości od podatku od nieruchomości w 2011 roku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.239.359

  uchwała nr LVIII/581/2010 Rady Gminy Tworóg z dnia 18 października 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.239.359

  uchwała nr LVIII/580/2010 Rady Gminy Tworóg z dnia 18 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.239.358

  uchwała nr LVIII/579/2010 Rady Gminy Tworóg z dnia 18 października 2010r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.