Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.240.359

Tytuł:

uchwała nr III/56/3/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 września 2010r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie, za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-11-12
Organ wydający:Sejmik Województwa Śląskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 240 pozycja: 3596
Hasła:OŚWIATA,SZKOŁY,PRZEDSZKOLA,ŻŁOBKI

Uchwała Nr III/56/3/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 września 2010 r. w sprawie: ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie, za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z późn. zm.), art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. Nr 97 z 2006 roku, poz. 674 z późn. zm.) Sejmik Województwa Śląskiego uchwala: § 1. Ustala się, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie, za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły. § 2. Traci moc uchwała Nr II/47/8/2006 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 kwietnia 2006 roku w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie, za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze ze specjalnego funduszu nagród. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Michał Czarski

Id: YHGEU-IOIOM-JPWTH-KVDSA-TJCHL. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr III/56/3/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 września 2010 r. Kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie, za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły Rozdział I. Postanowienia wstępne § 1. Ilekroć w treści niniejszej regulacji jest mowa o: 1) szkole ? rozumie się przez to także placówkę, zakład kształcenia nauczycieli, kolegium pracowników służb społecznych, placówkę doskonalenia nauczycieli, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie, 2) dyrektorze ? rozumie się przez to dyrektora jednostki organizacyjnej, o której mowa w pkt 1, 3) nauczycielu ? rozumienie się osobę zatrudnioną w jednostce organizacyjnej, o której mowa w pkt 1. Rozdział II. Kryteria przyznawania nagród § 2. Za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły przyznaje się ze specjalnego funduszu nagród nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego, zwaną dalej ?Nagrodą Marszałka?, oraz nagrodę dyrektora szkoły, zwaną dalej ?Nagrodą Dyrektora?, z tym że: 1) 30 % środków funduszu przeznacza się na Nagrodę Marszałka, 2) 70 % środków funduszu przeznacza się na Nagrodę Dyrektora. § 3. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mogą być przyznawane z okazji: 1) Dnia Edukacji Narodowej, 2) innych ważnych wydarzeń związanych z funkcjonowaniem szkoły.

Id: YHGEU-IOIOM-JPWTH-KVDSA-TJCHL. Podpisany

Strona 1

§ 4. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mogą być przyznane nauczycielowi lub dyrektorowi szkoły, który przepracował w szkole co najmniej jeden rok i posiada co najmniej dobrą ocenę pracy, którą otrzymał w ciągu ostatnich pięciu lat pracy. § 5. Nagrodę Marszałka przyznaje się, z zastrzeżeniem § 6, za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, a w szczególności za: 1) współuczestnictwo w kreowaniu polityki regionalnej, między innymi poprzez współpracę z uczelniami wyższymi i zakładami pracy oraz jednostkami samorządu terytorialnego, 2) tworzenie i wdrażanie programów edukacji regionalnej i europejskiej, 3) opracowywanie programów autorskich, 4) wdrażanie działań innowacyjnych, 5) upowszechnianie osiągnięć naukowych, dydaktyczno-wychowawczych, sportowych, 6) poszerzanie oferty edukacyjnej i dostosowanie jej do potrzeb regionu, 7) osiąganie wyróżniających wyników w pracy nauczycielskiej z uczniami szczególnie uzdolnionymi, jak również uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a także wspomaganie rozwoju talentów uczniów, wychowanków, słuchaczy, 8) aktywne uczestnictwo w ważnych wydarzeniach środowiska lokalnego lub regionalnego, 9) zaangażowanie w skuteczne rozwiązywanie szczególnej pomocy ze strony szkoły, 10) przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej, 11) stałe podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie zawodowe. § 6. Nagrodę Marszałka przyznaje się dyrektorowi szkoły za osiągnięcia wymienione w § 5, a także za wyróżniające kierowanie szkołą. § 7. 1. Nagrodę Dyrektora przyznaje się za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, a w szczególności za: 1) osiąganie dobrych wyników w nauczaniu, w tym w pracy z uczniami szczególnie uzdolnionymi, jak również uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a także stosowanie metod pracy służących wspomaganiu rozwoju talentów uczniów, wychowanków, słuchaczy,

Id: YHGEU-IOIOM-JPWTH-KVDSA-TJCHL. Podpisany Strona 2

w życiu

społeczności uczniów

szkolnej,

problemów

wymagających

2) podejmowanie działań innowacyjnych w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, 3) aktywne uczestnictwo w ważnych wydarzeniach w życiu społeczności szkolnej, środowiska lokalnego, 4) opracowywanie autorskich programów i publikacji, 5) zaangażowanie w skuteczne rozwiązywanie problemów uczniów wymagających szczególnej pomocy ze strony szkoły, 6) przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, 7) stałe podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie zawodowe. 2. Dyrektor przyznaje nagrodę nauczycielowi po uzyskaniu pozytywnej opinii odpowiednio rady pedagogicznej, rady biblioteki albo rady programowej.

Rozdział III. Tryb przyznawania nagród § 8. 1. Wnioski o przyznanie Nagrody Marszałka dla nauczycieli nie pełniących stanowiska dyrektora szkoły mogą składać: 1) rada rodziców, rada biblioteki, rada pedagogiczna, rada programowa, 2) dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady biblioteki albo rady programowej, 3) związki zawodowe zrzeszające nauczycieli działające w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie. 2. Wnioski o przyznanie Nagrody Marszałka dla dyrektorów szkół mogą składać: 1) członek Zarządu Województwa Śląskiego odpowiedzialny za sprawy edukacji, 2) związki zawodowe zrzeszające nauczycieli działające w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie. § 9. Dla udokumentowania wniosków lub opinii organów, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 i 2, wymagany jest wyciąg z protokołu posiedzenia tego organu, natomiast dla udokumentowania wniosku organów, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 2 ? kopia uchwały. § 10. 1. Wnioski, o których mowa w § 8 winny zawierać: 1) dane osobowe kandydata, 2) informację o ocenie pracy i datę jej otrzymania, 3) informację o przebiegu pracy zawodowej,

Id: YHGEU-IOIOM-JPWTH-KVDSA-TJCHL. Podpisany

Strona 3

4) informacje o nagrodach otrzymanych przez kandydata w okresie ostatnich pięciu lat poprzedzających zgłoszenie wniosku, 5) wskazanie osiągnięć za okres liczony od otrzymania ostatniego wyróżnienia z zachowaniem kryteriów zawartych w § 5 i § 6. 2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty, o których mowa w ust. 6 oraz w § 9, w przypadkach gdy wnioskodawcami są organy wymienione w § 8 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 oraz ust. 2 pkt 2. 3. Wnioski podlegają analizie w Wydziale Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego. 4. Wnioski niespełniające wymogów formalnych albo złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu. 5. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszych Kryteriów. 6. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie osoby typowanej do nagrody o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jej danych osobowych w celach związanych z przyznaniem nagrody, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). § 11. Termin składania wniosków o przyznanie Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej ustala się na 30 czerwca każdego roku. § 12. Decyzję w sprawie przyznania Nagrody Marszałka podejmuje Zarząd Województwa Śląskiego na podstawie opracowanej w Wydziale Edukacji i Nauki listy osób typowanych do nagrody.

Id: YHGEU-IOIOM-JPWTH-KVDSA-TJCHL. Podpisany

Strona 4
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.59.1600

  uchwała nr XXXVIIII/262/2009 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 28 maja 2009r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.30.829

  uchwała nr LI/276/09 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 15 kwietnia 2009r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, sposobu podziału środków na nagrody i trybu zgłaszania kandydatów do tych nagród.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.25.696

  uchwała nr XXVI/193/09 Rady Gminy Haczów z dnia 27 marca 2009r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, sposobu podziału środków na nagrody i trybu zgłaszania kandydatów do tych nagród.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.120.2355

  uchwała nr XLIX/382/2010 Rady Gminy Sanok z dnia 28 września 2010r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, sposobu podziału środków na nagrody i trybu zgłaszania kandydatów do tych nagród

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.15.374

  uchwała nr XXVIII/264/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, sposobu podziału środków na nagrody i trybu zgłaszania kandydatów do tych nagród.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.239.359

  uchwała nr XLIX/474/2010 Rady Gminy Wyry z dnia 14 października 2010r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej w 2011 roku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.239.359

  uchwała nr XLIX/473/2010 Rady Gminy Wyry z dnia 14 października 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2011 roku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.239.359

  uchwała nr XXXI/276/2010 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 28 września 2010r. w sprawie stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru, terminów płatności oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Węgierska Górka w 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.239.359

  uchwała nr XXXI/275/2010 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Węgiersku Górka - budynków, budowli i gruntów oraz zwolnień niektórych nieruchomości od podatku od nieruchomości w 2011 roku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.239.359

  uchwała nr LVIII/581/2010 Rady Gminy Tworóg z dnia 18 października 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku na 2011 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.